การสมัคร

เข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มิได้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ส่งด้วยตัวเอง)

ณ งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒ - วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อบังคับ | ประกาศ

การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แต่งตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
เรื่อง ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)
ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บัญชีหมายเลข ๑
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)
บัญชีหมายเลข ๒
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)

ติดต่อเรา

WEB

งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ (055) 416601-20 ต่อ 1643