การขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
               -    พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
               -    กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ [หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการขอมีบัตร การออกบัตร และลักษณะของบัตร]
               -    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖
               -    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  บัตรประจำตัวพนักงานชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๕๙
       
    แบบฟอร์ม  
               -    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานชั่วคราว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   (กบบ.118) 
       
    หลักฐาน  
   
  •    แบบคำขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ
 
   
  •    บัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ (แนบบัตรฯเดิมกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ปรับ/เปลี่ยนตำแหน่ง บัตรฯหมดอายุ หรือบัตรชำรุด)
 
   
  •    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  /  ทะเบียนบ้าน
 
   
  •    สำเนาใบแจ้งความของสถานีตำรวจ (กรณีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหาย)
 
   
  •    รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว. =  ๒  รูป   (กรณี   1.ชุดปกติขาว (ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานมหาวิทยาลัย)    2.ชุดสูทสากลหรือชุดปฏิบัติงาน  (พนักงานชั่วคราว))
 
       
       
       
       
   
(บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะขอทำบัตรประจำตัวบุคลากรจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  เดือน และอายุบัตรตามสัญญาจ้างบุคลากร)