กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
   
ที่ตั้ง    เลขที่  27  ถ.อินใจมี  ตำบลท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
 
   
เบอร์โทรศัพท์ (ผู้อำนวยการ)     055-416601-20  ต่อ  1647
 
   
เบอร์โทรศัพท์ (หน่วยงาน)         055-416601-20  ต่อ  1645,1720
 
   
เบอร์โทรศัพท์ (งานนิติการ)       055-416601-20  ต่อ  1643
 
   
เบอร์โทรสาร    055-416601-20  ต่อ  1720
 
   
E-mail     person_uru@hotmail.com
 
   
Facebook     http://www.facebook.com/person.uru