ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
    Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ 72 7.56
image พนักงานมหาวิทยาลัย 622 65.27
image จ้างประจำ 8 0.84
image จ้างชั่วคราว 229 24.03
image พนักงานราชการ 22 2.31
  รวม 953 100