ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
    Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ 72 7.59
image พนักงานมหาวิทยาลัย 623 65.72
image จ้างประจำ 8 0.84
image จ้างชั่วคราว 223 23.52
image พนักงานราชการ 22 2.32
  รวม 948 100