ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
    Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ 76 7.95
image พนักงานมหาวิทยาลัย 624 65.27
image จ้างประจำ 10 1.05
image จ้างชั่วคราว 224 23.43
image พนักงานราชการ 22 2.3
  รวม 956 100