ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
       
   
ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขอัตรา คำนำหน้าชื่อ ชื่อบุคลากร ชื่อกลาง ชื่อสกุลบุคลากร วัน-เดือน-ปี ที่ทำงาน(พ.ศ.) ชื่อตำแหน่งที่บรรจุ คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
1002028 นางสาว นิรมล - สุวรรณกาศ วันที่ 1 มิถุนายน 2520       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0093 นาย วัชรชัย - ขอบเหลือง วันที่ 29 พฤษภาคม 2521       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0203 นาย ชัชภูมิ - สีชมภู วันที่ 15 กันยายน 2521       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1001005 นางสาว มานี - แสงหิรัญ วันที่ 16 พฤษภาคม 2522       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
25 นาง เบญญทิพย์ - ภูมิประเทศ วันที่ 7 สิงหาคม 2523       พนักงานธุรการ ฝ่ายการเงินและการบัญชี
0201 นาย เสถียรภัคณ์ - มุขดี วันที่ 21 สิงหาคม 2524       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
0042 นางสาว หยกแก้ว - กมลวรเดช วันที่ 11 พฤษภาคม 2525       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
0049 นาย อุดม - คำขาด วันที่ 10 พฤษภาคม 2525       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
0172 นาง รัชนี - เพ็ชรช้าง วันที่ 13 กรกฎาคม 2525       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 นาย ธราธร - จำรัส วันที่ 1 ตุลาคม 2525       ช่างไม้ งานอาคารสถานที่
0170 นาย ฉลวย - เสาวคนธ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2526       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
504015 นาง นฤมล - ฮีมินกูล วันที่ 1 มิถุนายน 2526       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
1001025 นาย วิโรจน์ - เพียรพัฒนรัฐ วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2527       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0180 นาง สุภาวิณี - สัตยาภรณ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2527       รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
815048 นางสาว จันทร์ทรา - เอมแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2527       พนักงานสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
0053 นาง อรปรียา - ญาณะชัย วันที่ 15 กรกฎาคม 2528       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0156 นาย ชลายุทธ์ - ครุฑเมือง วันที่ 30 พฤษภาคม 2528       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
513070 นาง สุกัญญา - มาประกอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2528       นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
509046 นาง สุข - คำแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2528       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
509047 นางสาว พรพิมล - กอนโพชน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2528       นักวิชาการโภชนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0202 นาย ธนวัฒน์ - จอมประเสริฐ วันที่ 14 พฤษภาคม 2529       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0179 นาย สะอาด - อยู่เย็น วันที่ 2 กันยายน 2529       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0129 นาย ธวัชชัย - พิมพ์โพธิ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2529       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0142 พันจ่าเอก วิวัฒน์ - โล่ห์หิรัญ วันที่ 7 สิงหาคม 2529       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
0061 นางสาว พิมผกา - ธรรมสิทธิ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2530       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
0103 นาย สมบัติ - เวชกามา วันที่ 26 มกราคม 2530       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0163 นาย สิงหเดช - แตงจวง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530       รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0029 นาย เจษฎา - มิ่งฉาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2530       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
260292 นาง รัตนา - มั่นคง วันที่ 1 พฤษภาคม 2530       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0001 นาย ปริญญา - บัววังโป่ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2530       ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
602003 นาง พรพรรณ - อินทรสัตยพงษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2530       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
513075 นาง กฤติยา - ต๊ะประจำ วันที่ 7 กุมภาพันธ์. 2530       นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
0002 นาง ยุพิน - เถื่อนศรี วันที่ 30 กันยายน 2531       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 นาย สุภเวช - ขัติเนตร วันที่ 4 ตุลาคม 2531       พนักงานพิมพ์ กองบริการการศึกษา
815049 นาย จีระเดช - สีแดง วันที่ 1 มิถุนายน 2531       พนักงานสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
815052 นางสาว ทองจันทร์ - ศรีลำ วันที่ 1 มิถุนายน 2531       พนักงานสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
610034 นาง วรางคณา - แก้วมาลัย วันที่ 16 มิถุนายน 2531       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายการเงินและการบัญชี
0197 นาย ไชยยา - แซ่ยับ วันที่ 19 กรกฎาคม 2532       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0152 นางสาว ปัญณิตา - ชัยสนิท วันที่ 3 เมษายน 2532       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0004 นาย พรไชย - สาครเสถียรกุล วันที่ 3 ตุลาคม 2532       ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
811035 นาย ดำ - อ้ายชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2532       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
811036 นาย มงคล - ศรีลำ วันที่ 1 มิถุนายน 2532       พนักงานสถานที่ งานอาคารสถานที่
0121 นาง เยาวเรศ - แตงจวง วันที่ 17 กรกฎาคม 2533       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0070 นาย ธนัตถา - กรพิทักษ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2533       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นาย มิตร - ต๊ะประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2533       พนักงานห้องปฏิบัติการ งานอาคารสถานที่
802002 นาย จันทร์ - เกิดสา วันที่ 5 มิถุนายน 2533       พนักงานสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0101 นาย สิโรตม์ - ทองสม วันที่ 22 พฤษภาคม 2534       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0167 นางสาว ณิชารีย์ - ใจคำวัง วันที่ 1 เมษายน 2534       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260291 นาง จลิน - โตโสภณ วันที่ 1 มกราคม 2534       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0017 นางสาว สินี - กะวิ วันที่ 26 สิงหาคม 2534       ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
0018 นาง วารุณี - ศรีสอาด วันที่ 16 ธันวาคม 2534       ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
711017 นาง หนึ่งนุช - ปลั่งเปลื่อง วันที่ 1 มิถุนายน 2534       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานพัสดุ
811043 นาย สุรินทร์ - ชังสิงห์ วันที่ 8 มีนาคม 2534       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
517094 นาง พัชรินทร์ - เอี่ยมเสือ วันที่ 13 สิงหาคม 2534       นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
809015 นาง อัญชิษฐา - ปรีดิ์เปรม วันที่ 30 มีนาคม 2534       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0186 นาย จักรกฤษณ์ - พิญญาพงษ์ วันที่ 1 เมษายน 2535       รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0192 นาย สมคิด - ทุ่นใจ วันที่ 19 ตุลาคม 2535       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0193 นาย ชุมพล - แพร่น่าน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0137 นาย อิราวัฒน์ - ชมระกา วันที่ 26 ตุลาคม 2535       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0145 นางสาว กิ่งดาว - จินดาเทวิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0153 นาง ชนทิรา - ไทยพยัคฆ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
716027 นางสาว วันเพ็ญ - วงกลม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองศิลปวัฒนธรรม
710015 นาย สง่า - หน่อแก้ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์. 2535       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานพัสดุ
809012 นาย ลอย - เรือนจันทร์ วันที่ 1 เมษายน 2535       พนักงานสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0136 นางสาว ราตรี - คำโมง วันที่ 1 กรกฎาคม 2536       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260284 นาง นัยน์เนตร - มาติยา วันที่ 1 กรกฎาคม 2536       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0011 นาง จินดา - ชัยปัน วันที่ 11 ตุลาคม 2536       หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 นาย กัมพล - จันนคร วันที่ 1 ตุลาคม 2536       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
5 นาย บุญธรรม - มาประกอบ วันที่ 4 ตุลาคม 2536       พนักงานห้องปฏิบัติการ งานอาคารสถานที่
811037 นาย สุพันธ์ - ปัญญา วันที่ 3 มิถุนายน 2536       คนสวน งานอาคารสถานที่
718029 นาง ธัญชนก - อินทรรัตน์ วันที่ 1 ธันวาคม 2536       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809019 นาง บัวลอย - นุ่มนวล วันที่ 1 ตุลาคม 2536       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0191 นาย พรเทพ - จันทร์เพ็ง วันที่ 19 กันยายน 2537       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0144 นางสาว สิริเนตร - วรรณจักร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2537       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0025 นาง วิภา - ประพินอักษร วันที่ 13 มิถุนายน 2537       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
260289 นาง วาสนา - พวงเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2537       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260296 นาย อิษฎ์เทพ - เลียวฤวรรณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0009 นางสาว พิณภัคธิมา - ใจเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2537       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ
0016 นาย บุญช่วย - อิ่มทอง วันที่ 1 มีนาคม 2537       หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
811038 นาย ยุทธ - แก้วแสนปิว วันที่ 5 มิถุนายน 2537       คนสวน งานอาคารสถานที่
518107 นางสาว สิริขจร - สร้อยสังวรณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2537       นักวิชาการพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809010 นางสาว เพ็ชรา - กอนโพชน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0071 นาย พจน์ - ชัยอ้าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2538       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0074 นาย ปกรณ์ - เข็มมงคล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260295 นาย ประภาส - ปานงาม วันที่ 1 พฤษภาคม 2538       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0015 นางสาว ศนัฐฌา - พุทธชาติ วันที่ 3 มกราคม 2538       หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
0077 นาย ไพจิตต์ - สายจันทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2538       หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 นาย พนม - เตี้ยมจุมพล วันที่ 10 มิถุนายน 2538       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
701002 นาง พิศมัย - พรหมโชติ วันที่ 1 มิถุนายน 2538       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะครุศาสตร์
504019 นาง สุรีย์ลักษณ์ - มั่นแย้ม วันที่ 1 ตุลาคม 2538       นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
541079 นาย วิรัตน์ - สุกสา วันที่ 1 มิถุนายน 2538       บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
515083 นางสาว เนตรดาว - อินถา วันที่ 1 มิถุนายน 2538       นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
613040 นาง ปิยาพร - คำเที่ยง วันที่ 1 พฤษภาคม 2538       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา
910005 นางสาว เพ็ญวดี - ภัทธนไพบูรณ์พง วันที่ 1 มิถุนายน 2538       นักวิชาการงานสารบรรณ งานสารบรรณ
0055 นางสาว พนมพร - ศิริถาพร วันที่ 3 มิถุนายน 2539       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
201286 นาง จารุวรรณ - เลียวฤวรรณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2539       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201283 นาง ธนัชพร - มั่นเจ๊ก วันที่ 22 พฤษภาคม 2539       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0020 นางสาว วรรณกนก - ทาสุวรรณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2539       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
702004 นาง สาหร่าย - ไสยวงศ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2539       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
815050 นาง สุชาดา - สีแดง วันที่ 22 พฤษภาคม 2539       พนักงานสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
815051 นาง อุ่นเรือน - ปัญญา วันที่ 1 มิถุนายน 2539       พนักงานสถานที่ กองพัฒนานักศึกษา
910006 นางสาว อุดมพร - หาญวัฒนาศิริ วันที่ 8 ตุลาคม 2539       นักวิชาการการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
910009 นางสาว ชมพูนุท - วังวิเศษ วันที่ 1 เมษายน 2539       นักวิชาการการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
511060 นาง พจมาน - ธรรมณี วันที่ 1 ตุลาคม 2539       นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ
711020 นาย อภิภู - สุขจิตร วันที่ 1 ตุลาคม 2539       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
718031 นาง ศนัญธญา - เจริญศรี วันที่ 1 สิงหาคม 2539       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809014 นาย ยุทธิสิทธิ์ - แก้วทองมา วันที่ 1 ธันวาคม 2539       พนักงานสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809020 นาง ปิยะนุช - เลิศแตง วันที่ 2 ธันวาคม 2539       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809021 นาง เรไร - ธูปแจ่ม วันที่ 1 สิงหาคม 2539       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201273 นาย พิสุทธิ์ - ศรีจันทร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0099 นางสาว ไสยเพ็ญ - เฉิดเจิม วันที่ 9 กรกฎาคม 2540       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0169 นาง พรทิพพา - พิญญาพงษ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2540       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0190 นาย พิชิต - พวงภาคีศิริ วันที่ 1 ตุลาคม 2540       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0194 นาย จำรูญ - จันทร์กุญชร วันที่ 9 กรกฎาคม 2540       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0195 นาง นารีวรรณ - พวงภาคีศิริ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0147 นางสาว พรรณนภา - เชื้อบาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2540       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0148 นางสาว ฐิติวรดา - แสงสว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2540       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0027 นาย พัฒนา - สมนิยาม วันที่ 2 มิถุนายน 2540       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
0028 นางสาว วิมลฉัตร - สมนิยาม วันที่ 1 สิงหาคม 2540       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
206298 นาย ปริญญา - บัญญัติ วันที่ 1 เมษายน 2540       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
260287 นาง นิตยา - วานิช วันที่ 1 พฤษภาคม 2540       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260293 นางสาว อุไร - ใจวิสุทธิ์หรรษา วันที่ 2 มกราคม 2540       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0013 นาย วันชัย - แก้วนาคแนว วันที่ 2 มิถุนายน 2540       หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
14 นาย ฤทธิ์ศักดิ์ - สร้อยจิตร วันที่ 15 สิงหาคม 2540       ช่างไม้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
501001 นาง นทีทิพย์ - ประพันธ์วิทย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2540       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
601001 นาง วราภรณ์ - เฟื่องระย้า วันที่ 1 กรกฎาคม 2540       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะครุศาสตร์
701001 นางสาว พัชรพร - ยะเมา วันที่ 1 มิถุนายน 2540       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะครุศาสตร์
803005 นาย เหลือ - น้อยพา วันที่ 1 มิถุนายน 2540       พนักงานสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
512062 นาง นพมาศ - ทะมาตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
718032 นาง ชลณี - น้อยพา วันที่ 1 พฤษภาคม 2540       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809011 นาง วันเพ็ญ - สุดทะตั้ง วันที่ 1 มิถุนายน 2540       พนักงานสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0026 นาง รัตนกุล - กาญจนะพรกุล วันที่ 24 สิงหาคม 2541       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0104 นาย อำนาจ - บุญอนนท์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์. 2541       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0116 นาย เอกพงศ์ - วรรณจักร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0132 นาย อลงกรณ์ - สุขจีรเดช วันที่ 21 กันยายน 2541       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0133 นางสาว ชิชญาสุ์ - ช่างเรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0073 นาย กณพ - วัฒนา วันที่ 29 พฤษภาคม 2541       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0030 นาง ปิยวรรณ - ปาลาศ วันที่ 31 สิงหาคม 2541       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
0120 นาง ทิพภากานต์ - ทองเชื้อเดช วันที่ 2 พฤศจิกายน 2541       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
260290 นาง กาญจนา - ทับผดุง วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2541       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
802003 นาง จำลอง - สร้อยจิตร วันที่ 1 มิถุนายน 2541       พนักงานสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1103005 นาย ไพทูล - รวดพวง วันที่ 1 มิถุนายน 2541       เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
810034 นาง ถนอมวรรณ - พรมยวน วันที่ 5 ตุลาคม 2541       พนักงานสถานที่ เรือนรับรอง
619047 นางสาว ภคอร - ป้อมเปี้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2541       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์
819056 นาย นิเวช - เกิดก่อวงศ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2541       พนักงานสถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
201302 นาง ศิริรัตน์ - บัญญัติ วันที่ 20 เมษายน 2542       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0085 นาย ภีรวัฒน์ - นนทะโชติ วันที่ 2 สิงหาคม 2542       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0094 นาง ศิริพร - คำขาด วันที่ 1 มิถุนายน 2542       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0097 นางสาว สุประวีณ์ - อ่อนจันทร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2542       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0141 นางสาว สุทธิรัตน์ - พลอยบุตร วันที่ 15 มิถุนายน 2542       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0146 นางสาว วิไลวรรณ - ศรีหาตา วันที่ 12 เมษายน 2542       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
603008 นาย นพดล - บุญยรัตพันธ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2542       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
506026 นาย สิรภพ - วังทอง วันที่ 20 ธันวาคม 2542       นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
512067 นาย อุเทน - อุ่นไฝ วันที่ 1 มีนาคม 2542       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน
811047 นาย ยุทธนาคม - ปานานนท์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2542       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
518097 นาย รัตนะ - อินจ๋อย วันที่ 1 มิถุนายน 2542       บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
818053 นาง อำพร - ศรีลำ วันที่ 19 ธันวาคม 2542       พนักงานสถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
203113 นาย มานิตย์ - พ่วงบางโพ วันที่ 25 ตุลาคม 2543       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203116 นาง วารุณี - จอมกิติชัย วันที่ 1 มิถุนายน 2543       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203134 นางสาว เอมอร - วันเอก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204182 นางสาว ธัญญา - จันทรตรง วันที่ 13 มิถุนายน 2543       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205216 นาย ชัชพล - เกษวิริยะกิจ วันที่ 1 มิถุนายน 2543       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260300 นางสาว กชกร - นาคสุขมูล วันที่ 1 เมษายน 2543       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
801001 นาย สุรินทร์ - พงษ์ลำใย วันที่ 5 มิถุนายน 2543       พนักงานสถานที่ คณะครุศาสตร์
602004 นาย นราธิป - สุรินทร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
503012 นาง ปิยะดา - เทพสาธร วันที่ 19 มิถุนายน 2543       บรรณารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
503014 นาง จินตนา - แตงฤทธิ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543       นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
704007 นาง สุภาพ - เตี๊ยมจุมพล วันที่ 20 มิถุนายน 2543       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
515084 นางสาว ศศิรัศมิ์ - เสือเมือง วันที่ 19 มิถุนายน 2543       นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
513071 นาย นิติธร - อุ่นคำปา วันที่ 19 มิถุนายน 2543       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา
604014 นาง เสาวลักษณ์ - พุ่มชาวสวน วันที่ 1 สิงหาคม 2543       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานพัสดุ
711022 นาย สุชาติ - ศรีสังข์ วันที่ 25 กันยายน 2543       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
518096 นาย ทศพล - ดีเทศน์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518100 นางสาว ศิริลักษณา - ขวัญคำ วันที่ 1 สิงหาคม 2543       นักวารสารและสิ่งพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518101 นางสาว นภา - มิ่งนัน วันที่ 1 สิงหาคม 2543       นักวารสารและสิ่งพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
718033 นาย อำนาจ - ฟักงาม วันที่ 1 สิงหาคม 2543       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519115 นางสาว นารีนารถ - ภารังกูล วันที่ 19 มิถุนายน 2543       นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
919021 นาง สุภัทรตรา - สุขะ วันที่ 25 ตุลาคม 2543       นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
809013 นาย วัฒนา - ก้อนเสถื้อน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543       คนสวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0060 นางสาว จามรี - ศรีรัตนบัลล์ วันที่ 15 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201001 นางสาว กุลิสรา - จิตรชญาวณิช วันที่ 4 กุมภาพันธ์. 2544       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
201009 นาย สุรเชษฐ์ - บุญยรักษ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201285 นางสาว กฤษณา - คิดดี วันที่ 1 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202046 นาย บุญลอย - จันทร์ทอง วันที่ 1 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202052 นางสาว รัชนีวรรณ - ขำประดิษ วันที่ 25 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203105 นาย ดิเรก - บัวหลวง วันที่ 1 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203115 นางสาว จุฬาลักษณ์ - มหาวัน วันที่ 1 ตุลาคม 2544       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203151 นาย สุรพล - ชุ่มกลิ่น วันที่ 1 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204165 นางสาว พนินท์ - นนทโคตร วันที่ 1 มิถุนายน 2544       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204166 นาย สุโรจน์ - ศุภศิริภิญโญ วันที่ 1 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204167 นางสาว วันธะนา - สานุสิทธิ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204168 นาย ชัชวาล - ภานุศุภนิรันดร์ วันที่ 18 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204183 นางสาว รดี - ธนารักษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205217 นาย ไพโรจน์ - นะเที่ยง วันที่ 1 มิถุนายน 2544       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
603009 นาย อุเทน - แสนบัณฑิต วันที่ 26 ตุลาคม 2544       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
504018 นาง สาวิทตรี - อ๊อดกัน วันที่ 26 ตุลาคม 2544       นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
518110 นาย นิรันดร์ - ทองอ่อน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544       นักวิชาการพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์
512064 นาย ธนัย - เนียมกุญชร วันที่ 26 ตุลาคม 2544       นักวิชาการนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
515088 นางสาว ธณษร - ปัญญาเทพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์. 2544       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
510055 นาง ชมาพร - สีเสือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ
811046 นาย สนั่น - มั่นจันทร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2544       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
507030 นาย สมชาย - คำวรรณะ วันที่ 24 ตุลาคม 2544       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ
818054 นาย ทศพล - แก้วรัตม์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544       พนักงานสถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
510051 นาง ณัฐชยา - จะระ วันที่ 17 กันยายน 2544       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
819055 นาง ประหยัด - ปัดโรคา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544       พนักงานสถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
721035 นางสาว ยุทาวดี - เข็มทอง วันที่ 26 ตุลาคม 2544       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
606023 นาย นาวิน - สุขะ วันที่ 25 มิถุนายน 2544       ช่างเทคนิค คณะเกษตรศาสตร์
201002 นาง สุภาภรณ์ - หนูเมือง วันที่ 1 กรกฎาคม 2545       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202037 นาง หนึ่งฤทัย - ดวงดัน วันที่ 1 มิถุนายน 2545       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203104 นางสาว จันทร์เพ็ญ - ชุมแสง วันที่ 1 กรกฎาคม 2545       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203112 นาย ยุทธชัย - มิ่งขวัญ วันที่ 28 ตุลาคม 2545       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203135 นางสาว นภาภรณ์ - จันทร์สี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204169 นาย ชัชชัย - สุจริต วันที่ 1 มิถุนายน 2545       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204170 นาง ธิดารัตน์ - เหมือนเดชา วันที่ 1 กรกฎาคม 2545       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204171 นาง เบญจวรรณ - สุจริต วันที่ 1 กรกฎาคม 2545       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204172 นางสาว สุภัญชลี - อ้นไชยะ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204173 นาง รวมพร - มาลา วันที่ 1 มิถุนายน 2545       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204175 นางสาว อมรรัตน์ - ศรีวิโรจน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204193 นางสาว อุษณีย์ - มากประยูร วันที่ 1 มิถุนายน 2545       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204194 นางสาว ศิริกาญจน์ - ธรรมยัติวงศ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205215 นาย ศิวัตม์ - กมลคุณานนท์ วันที่ 1 เมษายน 2545       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206259 นางสาว ดรุณี - นาคเสวี วันที่ 2 มิถุนายน 2545       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
501003 นาง ดาวลอย - จิตรไทย วันที่ 7 มกราคม 2545       นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
503011 นาง พจนีย์ - อินจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
504016 นางสาว ปรารัตน์ - สุขดี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545       นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
504017 นางสาว วัฒนา - แก้วพูลปกรณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2545       บรรณารักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
505020 นางสาว สาวิตรี - สร้อยสุดสวาท วันที่ 2 ธันวาคม 2545       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
605018 นาย ปกรณ์ - เกตุอินทร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
512066 นางสาว อุบลรัตน์ - แก้วหล้า วันที่ 1 สิงหาคม 2545       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน
610032 นาย ดำรงค์ - วงษ์พรวน วันที่ 7 มกราคม 2545       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา แผนกโสตทัศนศึกษา
941004 นางสาว นิธิวดี - คัณธานันท์ วันที่ 1 เมษายน 2545       นักวิชาการเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ
510057 นางสาว นภัสสร - สุขเกษม วันที่ 2 ธันวาคม 2545       นักเอกสารสนเทศ งานสารบรรณ
510058 นางสาว ทิพประภา - ม่วงสาย วันที่ 2 ธันวาคม 2545       นักวิชาการการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
711021 นาย ปราชยา - เพ็ชร์งาม วันที่ 7 มกราคม 2545       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
611035 นาย ขจรวิทย์ - คำเจียม วันที่ 2 ธันวาคม 2545       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานอาคารสถานที่
508038 นางสาว เทพธิดา - จงสุขสันติกุล วันที่ 1 สิงหาคม 2545       นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
908003 นาย วิทยากร - อ้วนสะอาด วันที่ 1 สิงหาคม 2545       นักวิชาการเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
809016 นาง กาญจนา - โกมลวาจ วันที่ 1 พฤษภาคม 2545       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809017 นาง บัวขาว - เรือนจันทร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809022 นาง สายพิณ - ใจวงศ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201005 นาง สุกัญญา - รุจิเมธาภาส วันที่ 5 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
201006 นาย เชาวฤทธิ์ - จั่นจีน วันที่ 30 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201008 ว่าที่ร้อยตรี กิติศักดิ์ - เกิดโต วันที่ 6 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202055 นาย เกริกขจร - รื่นณรงค์ วันที่ 1 ตุลาคม 2546       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202068 นาง อรัญวดี - แสงทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202086 นาย พันธุ์เอก - ใจหลวง วันที่ 6 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002026 นาง ปาริชาติ - บุญเรือง วันที่ 22 ตุลาคม 2546       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203100 นางสาว กชกร - ลาภมาก วันที่ 2 มกราคม 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203106 นาง จงรัก - ดวงทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203107 นางสาว สุภาพร - พงศ์ธรพฤกษ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203108 นางสาว กนกวรรณ - กันยะมี วันที่ 2 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203117 นาย เสรี - แสงอุทัย วันที่ 6 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203130 นาย กฤษณ์ - ชัยวรรณคุปต์ วันที่ 26 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204176 นางสาว ภาศิริ - เขตปิยรัตน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204177 นางสาว ศิริกานดา - แหยมคง วันที่ 6 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204180 นาง วริศรา - ดวงตาน้อย วันที่ 6 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204181 นางสาว สุพรรษา - จิตต์มั่น วันที่ 30 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204184 นาง สินีนาถ - วิกรมประสิทธ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204185 นางสาว วัชราภรณ์ - อารีรัตนศักดิ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
1004001 นาย สยาม - เจติยานนท์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205211 นาย วีระพล - คงนุ่น วันที่ 2 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205214 นาย กฤษณพงค - ฟองสินธุ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205229 นาย อดุลย์ - พุกอินทร์ วันที่ 22 ตุลาคม 2546       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207264 นาง วัชรี - วงศ์ทะเนตร วันที่ 4 มิถุนายน 2546       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
223272 นาย เจนนภนต์ - ภาคภูมิ วันที่ 6 มิถุนายน 2546       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
260301 นาง นฤมล - อ้วนสะอาด วันที่ 2 กุมภาพันธ์. 2546       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260305 นางสาว ดนูนารถ - จีนอนันต์ วันที่ 20 มิถุนายน 2546       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
502009 นางสาว วรรณ์นงอร - วริศนิรันตรกูล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546       นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
604016 นาย ณรงค์ - พรมงาม วันที่ 8 กันยายน 2546       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
604009 นางสาว เพลินพิศ - สีตื้อ วันที่ 18 เมษายน 2546       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
505022 นางสาว สุรีรัตน์ - เสือน้อย วันที่ 21 กรกฎาคม 2546       นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
515090 นาง อมรรัตน์ - ศรีลา วันที่ 7 ตุลาคม 2546       นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
916020 นางสาว ปิยะนารถ - ริมทอง วันที่ 7 ตุลาคม 2546       นักวิชาการวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม
610031 นาย โชตวิชช์ - อินทนนท์ วันที่ 7 ตุลาคม 2546       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา แผนกโสตทัศนศึกษา
511059 นาย นฤดิตถ์ - นาเหมือง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546       นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ
711023 นาย สันติ - เขียวสดใส วันที่ 7 ตุลาคม 2546       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
518099 นาง สายสุนีย์ - คำวรรณะ วันที่ 18 สิงหาคม 2546       นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518104 นางสาว จินตนา - อินทร์อยู่ วันที่ 25 ธันวาคม 2546       บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809018 นาง มยุเรศ - หมื่นไชย วันที่ 7 กรกฎาคม 2546       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809027 นาง สุมาลี - ตันบุญ วันที่ 20 ตุลาคม 2546       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809028 นาง กฤษณา - แก้วรัตม์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2546       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
523134 นาย ปรีชา - สะพานทอง วันที่ 1 มิถุนายน 2546       วิศวกร วิทยาลัยน่าน
723037 นาย สิทธิพล - แก้วมา วันที่ 1 มิถุนายน 2546       พนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยน่าน
823057 นาย สายชล - สิงห์แสง วันที่ 1 มิถุนายน 2546       พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยน่าน
524139 นาย ศุภสิน - ดีมี วันที่ 25 มีนาคม 2546       วิศวกร ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
824059 นาง ปราณี - ไชยแก้ว วันที่ 28 มีนาคม 2546       พนักงานสถานที่ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
824060 นาย วีระชัย - สอนแก้ว วันที่ 28 มีนาคม 2546       พนักงานสถานที่ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
202040 นาย ประพันธ์ - แจ้งเอี่ยม วันที่ 14 มิถุนายน 2547       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202041 นาย สำเริง - ถึงคุณ วันที่ 1 มิถุนายน 2547       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202044 นางสาว ดวงพร - บี่หัตถกิจกูล วันที่ 14 มิถุนายน 2547       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202048 นาง สุพัตตรา - ตันติจริยาพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202053 นาย สุรพล - สิงห์เนตร วันที่ 7 มิถุนายน 2547       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202054 นาย มณฑณ - ศรีสุข วันที่ 1 ตุลาคม 2547       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203101 นาย กิตติ - เมืองตุ้ม วันที่ 1 ธันวาคม 2547       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203109 นาย พีระพล - ขุนอาสา วันที่ 11 พฤษภาคม 2547       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203110 นาง รสสุคนธ์ - วงษ์ดอกไม้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203111 นาย อิสระ - อินจันทร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547       รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203124 นาย พงษ์ศักดิ์ - อ้นมอย วันที่ 1 ตุลาคม 2547       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205212 นาย ยศภัทรชัย - คณิตปัญญาเจริญ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205213 นาย สันติ - บุญทัศนกุล วันที่ 1 มีนาคม 2547       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205234 นาย ภานุวัฒน์ - ขันจา วันที่ 14 มิถุนายน 2547       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205240 นาย สารัลย์ - กระจง วันที่ 1 มิถุนายน 2547       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0031 นาย ภูมิพัฒน์ - พัทดิพันธ์ปรีดา วันที่ 18 มีนาคม 2547       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
206256 นางสาว กมลสร - ลิ้มสมมุติ วันที่ 1 มิถุนายน 2547       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
206258 นาย พิชัย - ใจกล้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์. 2547       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
207262 นาง สงกรานต์ - ถุงแก้ว วันที่ 13 มิถุนายน 2547       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
207267 นาย พิทยา - ยาโม้ วันที่ 26 ตุลาคม 2547       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
260311 นาย ธวัชชัย - เดชพรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2547       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260313 นาย ธวัชชัย - ติสี วันที่ 1 มิถุนายน 2547       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260314 นางสาว จุฬาลักษณ์ - รักพงษ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2547       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
612038 นาง ภัทราพร - จันทร์กระจ่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2547       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองนโยบายและแผน
811039 นาย เที่ยงธรรม - อินทะ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547       คนสวน งานอาคารสถานที่
811041 นาย พูล - ศรีคมขำ วันที่ 1 ตุลาคม 2547       พนักงานสถานที่ งานอาคารสถานที่
809009 นางสาว ทิพยาภรณ์ - สีทา วันที่ 17 มิถุนายน 2547       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809029 นางสาว นภาดาว์ - เมืองด่าน วันที่ 5 ตุลาคม 2547       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
623049 นาง นิติพร - ป้องแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2547       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาลัยน่าน
524140 นางสาว ธนธรณ์ - ศรีเจริญ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
201003 นางสาว เบญจมาศ - เกิดมาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2548       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201007 นางสาว ศิริกาญจน์ - ศรีวิศาล วันที่ 27 มิถุนายน 2548       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201015 นาย พรพัฒน์ - ฤทธิชัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2548       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201017 นางสาว อรุชา - พึ่งอินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201297 นางสาว ทิวาพร - เพ็ชรน่วม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201312 นางสาว อุบลวรรณ - สายทอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202038 นางสาว สุภัคกาญจน์ - จิวาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202039 นางสาว ปาริชาต - กัณฑาทรัพย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202069 นาย จาตุรันต์ - จริยารัตนกุล วันที่ 27 มิถุนายน 2548       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202076 นาย อภินันท์ - ปานเพชร วันที่ 4 มกราคม 2548       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203102 นาย วีรศักดิ์ - จอมกิติชัย วันที่ 8 สิงหาคม 2548       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203103 นาง วันวิสาข์ - พิระภาค วันที่ 18 กรกฎาคม 2548       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203140 นาง สุนีย์ - กันแจ่ม วันที่ 2 ธันวาคม 2548       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204179 นาง ชนิกานต์ - อัชวนันท์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205228 นาย อรุณเดช - บุญสูง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205230 นาง อังกาบ - บุญสูง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207263 นางสาว วรางคณา - สุติน วันที่ 26 ตุลาคม 2548       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
260308 นาง ขวัญเรือน - จันใจ วันที่ 26 กันยายน 2548       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260309 นางสาว พิตะวัน - ทิอ่อน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260315 นางสาว กันยาลักษณ์ - สมท่า วันที่ 9 พฤษภาคม 2548       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260316 นาย พเยาว์ - น้อยคำนุช วันที่ 11 กรกฎาคม 2548       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
511143 นาง พรรณลักษณ์ - ดุลยะลา วันที่ 21 มีนาคม 2548       นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ
512065 นาย เอกชัย - ศรีสุวรรณ วันที่ 28 มีนาคม 2548       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน
513073 นาย กชกร - เขียวอรุณ วันที่ 23 มิถุนายน 2548       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา
517093 นางสาว นิตยา - เกตุครุฑ วันที่ 7 ธันวาคม 2548       นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา
202045 นาย สุริยา - คำกุนะ วันที่ 26 มิถุนายน 2549       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
205210 นางสาว ศุทธินี - กล่อมแสร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205218 นาย วรพล - มะโนสร้อย วันที่ 1 ธันวาคม 2549       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206257 นางสาว นันทา - เป็งเนตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2549       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
260281 นางสาว เสาวณีย์ - จันทร วันที่ 16 มิถุนายน 2549       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
603007 นาย เชาวฤทธิ์ - วันเสาร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
603010 นาง สุกัญญา - ขัตติ วันที่ 4 มกราคม 2549       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
906002 นางสาว นันทภัค - ทองศรีอ้น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549       นักวิชาการบรรณารักษ์ คณะเกษตรศาสตร์
512063 นางสาว เพ็ญประภา - มนแพวงศานนท์ วันที่ 12 กันยายน 2549       สถาปนิก กองนโยบายและแผน
515082 นาย กำธร - ผาแก้ว วันที่ 12 กันยายน 2549       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
515086 นางสาว ทักษอร - พุ่มสิริโรจน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2549       นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
610033 นาย ชลธี - ไกรกิจราษฎร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา แผนกโสตทัศนศึกษา
518108 นาย ชลัช - แย้มชื่น วันที่ 4 ธันวาคม 2549       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
509045 นางสาว เนตรนภา - ทับผดุง วันที่ 1 สิงหาคม 2549       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809008 นาง มะลิ - อุ่นไฝ วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2549       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809026 นาง ปนัดดา - เสือสกุล วันที่ 1 มีนาคม 2549       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
202050 นางสาว จันทิมา - ปกครอง วันที่ 11 มิถุนายน 2550       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203114 นาง ชนิดา - เรืองศิริวัฒนกุล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203118 นาย ธนิต - เมธีนุกูล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203119 นาย ชาติทนง - โพธิ์ดง วันที่ 12 กรกฎาคม 2550       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204186 นาย จักรพันธ์ - ศรีสวัสดิ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2550       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204187 นาย เพิ่มศักดิ์ - พันธ์แตง วันที่ 12 กรกฎาคม 2550       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204188 นาง ศรีไพร - สกุลพันธ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204189 นาง สุกัญญา - สุจาคำ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204191 นางสาว กัลยรัตน์ - คำพรม วันที่ 17 กันยายน 2550       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204192 นาย ธนเทพ - สุดแสง วันที่ 17 กันยายน 2550       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205219 นางสาว อุสุมา - พันไพศาล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205220 นาย พิทักษ์ - คล้ายชม วันที่ 25 ตุลาคม 2550       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205221 นางสาว รัชดา - คำจริง วันที่ 25 ตุลาคม 2550       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205222 นาย รัฐพล - ดุลยะลา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
223276 นาย พิภพ - มณีจำนงค์ วันที่ 17 กันยายน 2550       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
260288 นาง ปิยะเนตร - อ้วนสะอาด วันที่ 17 กันยายน 2550       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260310 นาง พิริยาภรณ์ - วิทยานันท์ วันที่ 1 มีนาคม 2550       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260318 นางสาว สุดารัตน์ - ฟักแก้ว วันที่ 1 กรกฎาคม 2550       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260319 นาย ฐิตติพรรธน์ - อินทรประดิษฐ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260320 นางสาว พัชรินทร์ - หุณฑสาร วันที่ 17 กันยายน 2550       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260321 นางสาว พิมพ์ธนินี - จันทรารัตน์ วันที่ 17 กันยายน 2550       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
502007 นาง จารุวรรณ - กังวาล วันที่ 1 พฤษภาคม 2550       บรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
506024 นาง รวีวรรณ - มงคล วันที่ 4 กันยายน 2550       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
541078 นางสาว ภัทรานิษฐ์ - บุรีรักษ์ วันที่ 4 กันยายน 2550       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารงานบุคคล
513074 นางสาว ภมรมาศ - เรือนทอง วันที่ 1 มีนาคม 2550       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา
710014 นางสาว ณัฐนันท์ - มาอยู่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์. 2550       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
510054 นาง ศรีวราพร - คำอ่อง วันที่ 1 มีนาคม 2550       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ
520119 นาย ศุภวัฒ - ใสแจ่ม วันที่ 22 มกราคม 2550       นักวิชาการศึกษา สวนพฤษศาสตร์
508039 นางสาว รัชนี - มีพันธ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2550       นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
509041 นางสาว พัชญา - ปลีกแสง วันที่ 3 ธันวาคม 2550       นักวิชาการพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
709013 นาง นิติรัตน์ - อินกล่ำ วันที่ 3 ธันวาคม 2550       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809023 นาง สมพร - คงสา วันที่ 2 กรกฎาคม 2550       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
523136 นาง ปภาภรณ์ - ปินตามูล วันที่ 4 กันยายน 2550       นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยน่าน
524138 นางสาว อำภา - มาลูน วันที่ 3 ธันวาคม 2550       นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
201004 นาย วทัญญู - ขลิบเงิน วันที่ 14 ตุลาคม 2551       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201011 นาง วราภรณ์ - มิ่งขวัญ วันที่ 2 มกราคม 2551       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201012 นางสาว จริยา - พิชัยคำ วันที่ 14 ตุลาคม 2551       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201013 นาย อภิชาติ - สุขอร่าม วันที่ 1 เมษายน 2551       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202034 นาย ชาริสร์ - เสนาป่า วันที่ 19 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202036 นาย วุฒินันทน์ - น้อยหัวหาด วันที่ 1 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202042 นาย บูรณพงษ์ - โกเสนารักษ์ วันที่ 1 เมษายน 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202047 นางสาว สุดารัตน์ - รอดบุญส่ง วันที่ 1 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202049 นางสาว ตรงกมล - สนามเขต วันที่ 23 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202056 นางสาว กณิกนันท์ - สิงห์สานิตย์ วันที่ 1 เมษายน 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202057 นางสาว เอกฤทัย - ฉัตรชัยเดช วันที่ 14 ตุลาคม 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202059 นางสาว นฤภรณ์ - พิมมงคล วันที่ 14 ตุลาคม 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202060 นางสาว วรรณี - ทองระย้า วันที่ 19 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202061 นาย อนันต์ - จันทิหล้า วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202062 นาย ภาณุรังษี - เดือนโฮ้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202063 นาย วัชระ - แตงเทศ วันที่ 11 กันยายน 2551       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203120 นาย เผด็จการ - กันแจ่ม วันที่ 1 เมษายน 2551       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203123 นาย วรวุฒิ - ธุวะคำ วันที่ 1 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203125 นางสาว ณัฐกฤตา - บุณณ์ประกอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2551       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203128 นางสาว ศศิธร - สุขจิตต์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203129 นาย ภาคภูมิ - โชคทวีพาณิชย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203131 นาย วิศิษฎ์ - มหานิล วันที่ 19 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205223 นางสาว กาญจนา - ดาวเด่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205224 นาย สิทธินันท์ - ทองศิริ วันที่ 19 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205225 นาย ปริญญา - ดีรัศมี วันที่ 19 มิถุนายน 2551       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205226 นาย กันต์ - อินทุวงศ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205227 นาย ทวีศักดิ์ - วรจักร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207265 นางสาว กุลรวี - กลิ่นกลั่น วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
260282 นางสาว ปิยธิดา - จุมพลศรี วันที่ 19 มิถุนายน 2551       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260294 นางสาว ภิรมย์ - ศรีสุข วันที่ 19 มิถุนายน 2551       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260317 นาง นิภาพร - สุขอร่าม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
505021 นางสาว วันนิสา - เมฆทับ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       บรรณารักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
541079 นาง ขวัญชนก - กาทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2551       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
512061 นางสาว กรรณิการ์ - สุจริตจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       วิศวกรโยธา กองนโยบายและแผน
515085 นาย ศักดา - พิมพ์แก้ว วันที่ 1 เมษายน 2551       นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
515091 นางสาว ธนัชพร - นอมี วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2551       นักวิชาการสาธารณสุข กองพัฒนานักศึกษา
611036 นาย ธีรศานญ์ - ธนวัฒน์หัตถชัย วันที่ 1 เมษายน 2551       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานอาคารสถานที่
517092 นางสาว จีรภา - ดามัง วันที่ 3 มีนาคม 2551       นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
518102 นางสาว กาญจนา - สกุลเพ็ชร วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518103 นางสาว สุวิชา - ชัยวรรณธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518105 นางสาว พัชรี - พันธุ์แตงไทย วันที่ 8 กันยายน 2551       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
618045 นาง พรรณพร - ผดุงพร วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519116 นางสาว มีนา - กรมมี วันที่ 1 กรกฎาคม 2551       นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
509043 นางสาว มัทนา - กัดฟัก วันที่ 3 มีนาคม 2551       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
522126 นางสาว รักษิณา - ใจจันทร์ วันที่ 8 กันยายน 2551       นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
523137 นาย กิตติพงษ์ - ใจคำ วันที่ 8 กันยายน 2551       นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยน่าน
201326 นาย ธีระพงษ์ - ทัพอาจ วันที่ 1 กันยายน 2552       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202067 นาย ชัยภูมิ - ชนะภัย วันที่ 18 พฤษภาคม 2552       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202070 นาง อุบลรัตน์ - พูลทรัพย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202071 นาย ณัฐวุฒิ - ขันโพธิ์น้อย วันที่ 1 กันยายน 2552       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202073 นาย สำเนียง - วรรณทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2552       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202074 นาย พุทธินันทน์ - บุญเรือง วันที่ 26 ตุลาคม 2552       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203121 นาย อนุชา - เรืองศิริวัฒนกุล วันที่ 5 มกราคม 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203127 นาย ศรัณยู - เรือนจันทร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203132 นาย โสภณ - วิริยะรัตนกุล วันที่ 26 ตุลาคม 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203133 นางสาว ฐิติพร - เทียรฆนิธิกูล วันที่ 18 พฤษภาคม 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203136 นาย ธันยบูรณ์ - ถาวรวรรณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203137 นางสาว กนกวรรณ - มารักษ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203138 นาย พงศ์เทพ - จันทร์สันเทียะ วันที่ 8 มิถุนายน 2552       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203139 นางสาว กานต์ธิดา - ไชยมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203141 นาย วีระศักดิ์ - แก้วทรัพย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203142 นาย ธนากร - ธนวัฒน์ วันที่ 7 กันยายน 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203143 นาย กิตติ์ - คุณกิตติ วันที่ 26 ตุลาคม 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203144 นาง อัมพวัน - วิริยะรัตนกุล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204174 นางสาว ณัฐศิรี - สมจิตรานุกิจ วันที่ 2 มีนาคม 2552       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204195 นางสาว นันท์มนัส - หอมเพียร วันที่ 1 ตุลาคม 2552       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204197 นางสาว พลอยชมพู - เชาวนปรีชา วันที่ 1 กันยายน 2552       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205231 นางสาว พลิศภัสร์ - คำฟู วันที่ 2 มิถุนายน 2552       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205232 นาง ภัทร์อร - ฟองสินธุ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205233 นาย ไชยยันต์ - ชนะพรมมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2552       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205235 นาย ธนวัฒน์ - สอนเณร วันที่ 18 มิถุนายน 2552       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206260 นางสาว พจนีย์ - แสงมณี วันที่ 5 มกราคม 2552       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
207268 นาย เสกสรร - อินชะนะ วันที่ 26 ตุลาคม 2552       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
223271 นาง ปองขวัญ - สร่างทุกข์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน
260304 นางสาว ประภาพร - วิชญศาสตรา วันที่ 18 พฤษภาคม 2552       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260324 นางสาว จุฑามาศ - มาประสพ วันที่ 1 กันยายน 2552       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260325 นางสาว วิมนมาศ - วงศ์วิเศษ วันที่ 1 กันยายน 2552       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
501002 นางสาว เสาวลักษณ์ - รัตนชมภู วันที่ 5 มิถุนายน 2552       บรรณารักษ์ คณะครุศาสตร์
605022 นาย ไชยเชษฐ - ขวดแก้ว วันที่ 26 ตุลาคม 2552       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
915019 นาย สิทธิศักดิ์ - สมุทรหล้า วันที่ 1 มิถุนายน 2552       นักวิชาการนักศึกษา สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
513072 นาย อุเทน - ทองสาย วันที่ 1 มิถุนายน 2552       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา
510052 นางสาว ภัทรา - คำเพ็ง วันที่ 26 ตุลาคม 2552       นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
510056 นางสาว อารีย์ - นาคมูล วันที่ 5 มกราคม 2552       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ
507031 นาง หทัยรัตน์ - สมุทรหล้า วันที่ 1 ตุลาคม 2552       นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
718030 นาง นิภาพร - พ่วงบางโพ วันที่ 5 มกราคม 2552       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
510049 นางสาว ศุภมาส - มณเฑียร วันที่ 1 กรกฎาคม 2552       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
510050 นางสาว กุลณี - รักษา วันที่ 26 ตุลาคม 2552       นักวิชาการนิติกร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
508037 นาง สุวภัทร - ยินดี วันที่ 26 ตุลาคม 2552       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
508040 นาย วรวัฒน์ - รักดี วันที่ 1 มิถุนายน 2552       นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
509044 นาง ปรียานุช - ทัพผดุง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552       พยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609027 นาย วิทยา - แหยมบัว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809024 นางสาว นรีรัตน์ - อยู่เย็น วันที่ 5 มกราคม 2552       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809025 นางสาว บุษยารัตน์ - คำจ้อน วันที่ 1 ธันวาคม 2552       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809030 นาง พรทิพย์ - ศศิกรกุล วันที่ 5 มกราคม 2552       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809031 นาง กฤษณา - ทิมยิ้ม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809032 นาง ใกล้รุ่ง - นินเป้า วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201010 นาง วัชราภรณ์ - บุญยรักษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201016 นางสาว ศุภราภรณ์ - ทองสุขแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2553       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202064 นาย รัฐพล - ทองแตง วันที่ 18 ตุลาคม 2553       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202066 นาย ณัฐพงศ์ - ปันดอนตอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202078 นางสาว ทิพาพร - โพธิ์ศรี วันที่ 1 มิถุนายน 2553       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202079 นาง เกวลี - รังษีสุทธาภรณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202080 นาย วรวุฒิ - ทาแก้ว วันที่ 18 ตุลาคม 2553       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203146 นางสาว สิริวดี - พรหมน้อย วันที่ 1 มิถุนายน 2553       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203152 นางสาว จิราภรณ์ - นิคมทัศน์ วันที่ 8 ตุลาคม 2553       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204178 นางสาว กรรณิการ์ - ธรรมสรางกูร วันที่ 18 ตุลาคม 2553       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205237 นาย อภิศักดิ์ - พรหมฝาย วันที่ 8 มิถุนายน 2553       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205239 นาย เจนศักดิ์ - คชนิล วันที่ 1 เมษายน 2553       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205241 นาย ครรชิต - พิระภาค วันที่ 8 มิถุนายน 2553       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205250 นาย สิงหา - ปรารมภ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2553       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207266 นางสาว นูรลีซาวาตี - อาแด วันที่ 18 ตุลาคม 2553       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
223275 นาย ภูดิท - เรืองรอง วันที่ 2 มีนาคม 2553       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
1023003 นาย กฤษดากร - เพ็ชรดิษฐ วันที่ 2 มีนาคม 2553       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
260323 นางสาว ชลธิชา - เนืองศิลป์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
503013 นางสาว อิศรา - ยังเย็น วันที่ 3 พฤษภาคม 2553       นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
604015 นาย สุทิน - อินทะ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
605021 นาย สมพร - หมวกทอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
705009 นางสาว นิตยา - เรือนจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
941012 นาย ชุตินันท์ - จันทร์ยวง วันที่ 3 พฤษภาคม 2553       นิติกร กองบริหารงานบุคคล
941017 นาง วิไลลักษณ์ - แสงจันทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553       บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
515089 นาย สุพจน์ - ศรีพลากิจ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553       นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
513076 นางสาว วัชรี - เหมดี วันที่ 3 พฤษภาคม 2553       นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
513077 นางสาว อภิชญา - อินทร์หม่อม วันที่ 3 พฤษภาคม 2553       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา
713026 นางสาว นลินี - เมืองจันทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา
517095 นางสาว กรณิศ - ธนงกิจ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553       นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
507032 นางสาว เกศวารี - แก้วจู วันที่ 1 ตุลาคม 2553       นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
507033 นาง พนารัตน์ - หาญสมบัติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553       นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
518109 นาย พิเชษฐ์ - ลือโฮ้ง วันที่ 12 กรกฎาคม 2553       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519118 นางสาว วิไลภรณ์ - อินนัน วันที่ 4 มกราคม 2553       นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์
509042 นางสาว วรรณศิริ - ศรีสุวรรณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553       บรรณารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609026 นางสาว ธิดารัตน์ - เทพกัน วันที่ 3 พฤษภาคม 2553       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0058 นาย รักศักดิ์ - เลิศคงคาทิพย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201018 นางสาว สุพิน - ใจแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201020 นางสาว ฐิติมา - หิรัญรักษ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201021 นาง ดุษฎี - อุปการ วันที่ 13 สิงหาคม 2554       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201022 นาย ธนโชค - จันทร์สูง วันที่ 13 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201322 นาย ศุภกร - ทองสุขแก้ว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202043 นางสาว วิลาวัณย์ - วิษณุเวคิน วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202058 นางสาว ยมลภัทร - ภัทรคุปต์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202065 นางสาว จุฬา - ทองประไพ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202075 นาย วิทยา - สุขสา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202081 นางสาว ทิพย์วรรณ - จันทร์ศรีงาม วันที่ 13 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202082 นางสาว พรรณรัตน์ - หวังเอื้ออัตตชน วันที่ 13 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202083 นางสาว อลิศรา - แก้วชะเนตร วันที่ 13 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203145 นาย พิศิษฐ์ - นาคใจ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203147 นางสาว เณริสสา - อ่อนขำ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203148 นางสาว ชื่นกมล - ปัญญายง วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203150 นาย ปริญญา - ไกรวุฒินันท์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204164 นาย จักภพ - พานิช วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204190 นางสาว พิชญาพร - พีรพันธุ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204198 นางสาว นิยดา - รักวงษ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204200 นาย สิทธิพร - พรอุดมทรัพย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204201 นางสาว เรณู - เมฆทับ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204202 นางสาว กมลวรรณ - มั่งคั่ง วันที่ 3 ตุลาคม 2554       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
0069 นาย อนุชา - ริกากรณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2554       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205236 นาย ธนภูมิ - เฟื่องเพียร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205238 นางสาว วราภรณ์ - ชนะพรมมา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205242 นาย วาทิต - วงษ์ดอกไม้ วันที่ 1 เมษายน 2554       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205243 นาย ธีรศักดิ์ - อุปการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205245 นาย สมเจตน์ - บุญชื่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
223274 นางสาว ลัดณา - ศรีอัมพรเอกกุล วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
260303 นางสาว สิริวรรณ - เกียรติกอบชัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260306 นางสาว คชาภรณ์ - อุดเลิศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260327 นางสาว ภัทราวดี - กาทอง วันที่ 29 มิถุนายน 2554       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260329 นาย สายชล - เกิดแก้ว วันที่ 29 มิถุนายน 2554       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
601002 นาย สมพงษ์ - พิมพ์ปทุมโชติ วันที่ 1 กันยายน 2554       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
605017 นาย ธรรมวุฒิ - ผ่องใส วันที่ 19 กรกฎาคม 2554       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506025 นาย วิรุฬ์ - โตจันทร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
941014 นาย ภัทร - จันทร์ยวง วันที่ 1 ธันวาคม 2554       นิติกร กองบริหารงานบุคคล
941018 นาย วินัย - ตาใส่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554       บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
515087 นางสาว นลินรัตน์ - วิเทศสนธิ วันที่ 1 กันยายน 2554       นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
613041 นาง สุนารี - แก้วม่วง วันที่ 1 มิถุนายน 2554       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา
913011 นาย เกรียงไกร - หาญสมบัติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554       นักวิชาการเลขานุการ กองบริหารงานบุคคล
527142 นาย สมเกียรติ - ธนงกิจ วันที่ 1 กันยายน 2554       นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
507034 นางสาว กัญญาภัทร - จันบรรทัด วันที่ 1 กันยายน 2554       นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ
518106 นาย นพปฎล - สอนอินทร์ วันที่ 1 กันยายน 2554       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518111 นางสาว อมรรัตน์ - บุญอยู่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
520120 นางสาว ธนิกานต์ - หลิมเจริญ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       นักวิชาการศึกษา สวนพฤษศาสตร์
709012 นาง ชิตาพัณณ์ - แดงกองโค วันที่ 7 มิถุนายน 2554       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
523133 นาง แคทลียา - ดาใจคำ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554       นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยน่าน
201014 นางสาว อุษณีย์ - เขนยทิพย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2555       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201023 นาย ปฐมพงศ์ - อยู่จำนงค์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201025 นางสาว พัณนิดา - อุปหนอง วันที่ 20 ธันวาคม 2555       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201026 นาย ทวีสิทธิ์ - ปัญญายง วันที่ 7 มิถุนายน 2555       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
201027 นาง พิชินี เดือนดาว ยาปัน วันที่ 24 ตุลาคม 2555       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201028 นางสาว ณฐพร - อารีญาติ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202072 นางสาว ลลิตา - สัมฤทธิตานนท์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202084 นางสาว ชลธิดา - อุเทศนันท์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202085 นางสาว สมศรี - คะสัน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202088 นางสาว วราภรณ์ - อู่ทรัพย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202089 นางสาว จิราภรณ์ - ภู่เทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2555       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202090 นางสาว มญชุดา - สุพรจักร วันที่ 10 กันยายน 2555       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202091 นาย อุทัย - ละชั่ว วันที่ 10 กันยายน 2555       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202092 นางสาว สาวิณี - รอดสิน วันที่ 24 ตุลาคม 2555       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203153 นางสาว กิตติวรรณ - จันทร์ฤทธิ์ วันที่ 26 มกราคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203154 นาง ชาณิภา - ซ่อนกลิ่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203155 นาย คเชนทร์ - ซ่อนกลิ่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203156 นางสาว พันธุ์ทิพย์ - ถือเงิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203157 นางสาว วชิราภรณ์ - เขียวมั่ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203158 นางสาว นราวดี - นวลสอาด วันที่ 7 มิถุนายน 2555       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203159 นางสาว สุทธิดา - วิทนาลัย วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204199 นาย สถิต - วงศ์แสนศรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204203 นาย สมเกียรติ - ดอนทองแดง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204204 นางสาว กุลยา - อุปพงษ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204205 นางสาว ตุลาพร - จันทร์กวี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204206 นางสาว วรพรรณ - รัตนทรงธรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2555       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204207 นาย วิสุทธิ์ - สุขบำรุง วันที่ 1 ตุลาคม 2555       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205248 นางสาว สุภัตรา - ปินจันทร์ วันที่ 4 กันยายน 2555       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205249 นาย ดุษฎี - บุญธรรม วันที่ 7 มิถุนายน 2555       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205251 นางสาว เรือนขวัญ - หรุ่นเริงใจ วันที่ 24 ตุลาคม 2555       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206261 นางสาว วราภรณ์ - ภู่ภักดีพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
207269 นางสาว อาริตา - สัมมารัตน์ วันที่ 1 เมษายน 2555       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
223277 นาย อิทธิโชตน์ - โชติกุณฑ์พันธุ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
260307 นางสาว ทิพารัตน์ - ศิริเรืองสกุล วันที่ 24 ตุลาคม 2555       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260328 นางสาว จันทิมา - สังบัวแก้ว วันที่ 3 ธันวาคม 2555       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260330 นางสาว ปุญญิสา - สัมพันธ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
502006 นางสาว จุฑาทิพย์ - พรมจันทร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
502008 นาย วัชระพงศ์ - เครือบคนโท วันที่ 3 ธันวาคม 2555       นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
602005 นางสาว อัจฉรา - ตันตระกูล วันที่ 10 มกราคม 2555       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603011 นางสาว เจญรัตน์ - อินจันทร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2555       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
603013 นางสาว ปัทมา - วอนกล่ำ วันที่ 1 สิงหาคม 2555       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
605020 นาย กิตติพงษ์ - ยินดีสิทธิ์ วันที่ 16 มีนาคม 2555       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
941013 นางสาว นัทชนิจ - ป่านฉะนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์. 2555       นักวิชาการการเงินและพัสดุ กองบริหารงานบุคคล
913010 นาย กัลป์ไชย - ชัยอารีราษฎร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองบริการการศึกษา
511141 นาย เศกสรร - แก้วทองมา วันที่ 3 ธันวาคม 2555       นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
510053 นาย ณัฐพงศ์ - แก้วทองมา วันที่ 3 ธันวาคม 2555       วิศวกรไฟฟ้า แผนกโสตทัศนศึกษา
611037 นาย อธิพงษ์ - ชูแดง วันที่ 3 ธันวาคม 2555       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานอาคารสถานที่
618046 นางสาว ศรุตยา - จ๋อยฟอง วันที่ 20 กุมภาพันธ์. 2555       ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
508036 นางสาว ปนัดดา - สุวรรณสุข วันที่ 3 สิงหาคม 2555       นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
521121 นาย สุธี - อยู่ยิ้ม วันที่ 3 ธันวาคม 2555       นักวิชาการศึกษา สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
521122 นาย ธนสร - ขอบเหลือง วันที่ 20 กุมภาพันธ์. 2555       นักวิชาการประกันคุณภาพ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
522127 นาง ศิริพร - ธุวดาราตระกูล วันที่ 1 สิงหาคม 2555       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522128 นาย พเยาว์ - เลี้ยงประเสริฐ วันที่ 1 สิงหาคม 2555       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522129 นาย ปองภพ - หรั่งเจริญ วันที่ 1 สิงหาคม 2555       วิศวกรโยธา สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522130 นาย วิศรุต - ทองสุข วันที่ 3 กันยายน 2555       นักวิชาการศึกษา สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522131 นาย ก้องเกียรติ - หาญสมบัติ วันที่ 20 สิงหาคม 2555       นักวิชาการศึกษา สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522132 นาย เอกปริญญา - มั่นสวาทไพบูลย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2555       นักวิชาการเกษตร สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
622048 นาย วัชรินทร์ - เครือเมือง วันที่ 3 ธันวาคม 2555       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
523135 นางสาว ปานจรี - นามวงศ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555       บรรณารักษ์ วิทยาลัยน่าน
1001002 นางสาว สุมิตรา - โรจนนิติ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001006 นาย ระพินทร์ - โพธิ์ศรี วันที่ 1 ตุลาคม 2556       รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
203149 นาย สุทธิพันธุ์ - แดงใจ วันที่ 7 มิถุนายน 2556       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203160 นาย พัทธชัย - ปิ่นนาค วันที่ 24 ตุลาคม 2556       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203161 นาย กฤษณะ - คำฟอง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205334 นาย ปฏิพัทธิ์ - ถนอมพงษ์ชาติ วันที่ 9 ธันวาคม 2556       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1007039 นาง จิรพรรณ - ทองมาก วันที่ 1 ตุลาคม 2556       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
223035 นางสาว สุมนธา - คชฤทธิ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
1023041 นาย ระดม - อินแสง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
1023043 นาย ไพฑูรย์ - จันทสิงห์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
260331 นางสาว มณีนุช - ใจวงษ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260332 นางสาว สุวทิพย์ - สร้อยจิตร วันที่ 1 สิงหาคม 2556       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260333 นางสาว ผณินทร์ - มาคสิรีรินทร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2556       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
701003 นาย นิกร - ทองดี วันที่ 1 ตุลาคม 2556       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะครุศาสตร์
1101001 นาย ยุพเรศน์ - แตงสุวรรณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
1101002 นาง บุญษา - จันคำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
1102003 นาง เขมิกา - ดามา วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1102004 นาง วันเพ็ญ - หน่อแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มาลี นาง มาลี - ยิ้มเพชร วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1105010 นาง กฤตพร - ศรีลำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105011 นางสาว นารีรัตน์ - พรมสอน วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506027 นางสาว พรษร - กำแพงแก้ว วันที่ 25 มีนาคม 2556       นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
706011 นาง น้ำฝน - เฟื่องมะณี วันที่ 1 ตุลาคม 2556       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเกษตรศาสตร์
1106014 นาย นัทธพงศ์ - นามวงศ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
941015 ว่าที่ร้อยตรี จิรัฏฐ์ - พิมพ์สาร วันที่ 25 มีนาคม 2556       นักวิชาการบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
615044 นางสาว ชุติกาญจน์ - ใจมา วันที่ 1 ตุลาคม 2556       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
1115072 นางสาว อารัญ - ปานคำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
1115073 นาย ปรีชา - เรือนมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
1115074 นาย เลอศักดิ์ - หนูดี วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
710016 นาง สุภาภรณ์ - ซ้อนใส วันที่ 25 มีนาคม 2556       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานสารบรรณ
1111028 นาย ชวกิจ - ชัยสมิต วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
1111029 นาย ดิเรก - ม่วงเลี้ยง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
1111030 นาย พุฒิพงศ์ - โตอุ่นเพ็ชร วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
1111031 นาย สยาม - หนูดี วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111032 นาง ทองใบ - ดีคำน้อย วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111033 นาย วันชาติ - ชูยิ้ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111034 นาย อภิเศก - ครองเมือง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111035 นาย สันติ - คุ้มแสง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111036 นาย ณัฐพงษ์ - บุญทองเนียม วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานขับรถยนต์ งานอาคารสถานที่
1111037 นาง วราภรณ์ - นวลจอน วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111038 นาย สะท้าน - ชิงทอง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111039 นาย ธนัน - อุ่นนิ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111040 นาย ไพรทูล - อุ่นนิ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111042 นาง สุรีย์รัตน์ - พึ่งพันธ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111043 นางสาว อรุณี - เดชทับทัน วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111044 นาง ฉันทนา - ทิมแป้น วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111045 นาง ฉวีวรรณ - กลิ่นแจ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111046 นางสาว บัวลม - คำเทศน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111047 นางสาว สุกัญญา - ทองสันตะ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111049 นางสาว วรรณกร - กุมารสิทธิ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111050 นางสาว ศยามล - ประเสริฐสังข์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111051 นางสาว ดารุณี - หน่อแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111053 นาย สด - ใสยิ่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111055 นาย สมชาย - ดีป้องไพร วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111056 นาย บุญยืน - อ่อนคง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111057 นาย สมควร - ทุ่มทอง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111058 นาย สง่า - ทิจันทร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111059 นาย ประยุทธิ์ - อิ่มสมบัติ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111061 นาย มนตรี - เมฆไหว วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1110025 นาง สุจินต์ - แก้วแสนปิว วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
1110026 นาง เบญจมาศ - ชังสิงห์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
1220013 นาง สุวรรณา - นามวงศ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป สวนพฤษศาสตร์
609029 นางสาว พิมพรรณ - ช่างปืน วันที่ 1 ตุลาคม 2556       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109018 นาง เพ็ชรัตน์ - ทองแพร วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109019 นาง จินตนา - คงสา วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109020 นาย ทวี - มูลคง วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109021 นาย พยุง - แว่นสุขศรี วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109022 นาย ประเวศ - สระแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1123099 นาง บัวแหวน - ยอดโค้น วันที่ 1 ตุลาคม 2556       เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร วิทยาลัยน่าน
1123101 นาย มงคล - ชุ่มวงค์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยน่าน
1223024 นาย ณรงค์ศักดิ์ - ปากอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556       เจ้าหน้าที่เทคนิคโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยน่าน
1123076 นาง สุพิน - คำมี วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน
1124102 นาย เทวรินทร์ - กันหา วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
1124103 นาย สมหมาย - เชื้อสกุล วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
1124104 นาย อุดมศักดิ์ - สอนแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2556       พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
000000 นาย เรืองเดช - วงศ์หล้า วันที่ 7 มกราคม 2556       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักงานอธิการบดี
201019 นางสาว สุขหรรษา - ยศแสน วันที่ 8 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201030 นาง ณัฐพัชร์ - มหายศนันท์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201031 นาย บรรจง - เชื่อเมืองพาน วันที่ 13 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001004 นาง ฉัตรนภา - พรหมมา วันที่ 1 ตุลาคม 2557       รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
1001009 นาย คชรัตน์ - ภูฆัง วันที่ 1 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001012 นาง กณิจฐิมญศ์ - ลิมปนารมณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001013 นาย บัญชา - ศรชัย วันที่ 1 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202087 นางสาว กนกวรรณ - เกิดพิณ วันที่ 8 กันยายน 2557       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202093 นางสาว นิชภา - โมราถบ วันที่ 8 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203162 นางสาว วรินสินี - จันทะคุณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203163 นางสาว พัชรี - มณีรัตน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204208 นางสาว ฐาน์รดี - มุขดี วันที่ 6 มกราคม 2557       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
204209 นาย สมเกียรติ - จิระวงศ์เสถียร วันที่ 8 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
205253 นาย พงษ์ธร - วิจิตรกูล วันที่ 8 สิงหาคม 2557       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260335 นางสาว พรสวรรค์ - เขียวอ่อน วันที่ 5 มิถุนายน 2557       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260336 ว่าที่ร้อยตรี ชยันต์ - สินสกุล วันที่ 5 มิถุนายน 2557       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260337 นาย อนุศักดิ์ - เครือม่วง วันที่ 5 มิถุนายน 2557       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260338 นางสาว เสาวภา - คิดดี วันที่ 5 มิถุนายน 2557       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1105009 นางสาว สุนทรีย์ - เลี่ยมอยู่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์. 2557       พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105012 นาย อำพล - ตุ่นสายบู่ วันที่ 3 มกราคม 2557       พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105013 นาย ศรายุทธ - ศรีจันทร์ วันที่ 3 มกราคม 2557       พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1106015 นาง ณัฐภาส์ - ปานวน วันที่ 3 มีนาคม 2557       พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
1111075 นาย พัชรพงศ์ - มาประกอบ วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111062 นาย จีระวัฒน์ - เมฆขุน วันที่ 3 กุมภาพันธ์. 2557       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111063 นาย สมพร - พิมพัก วันที่ 3 กุมภาพันธ์. 2557       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111064 นาย สุริยา - สร้อยศักดิ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์. 2557       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111065 นาย จุฑาวัฒน์ - จันทร์เจ็ก วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111066 นาย ตุ้ย - เดชทับทัน วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111067 นาย ธีรพงษ์ - พึ่งพันธ์ วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111068 นาย สรรพสิทธิ์ - สุขเกษม วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
809007 นาง อุบล - รุ่งเมือง วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809033 นาง เบญจวรรณ - จิระมณีมัย วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1122081 นาย บุญเชิด - โภคารัตน์ วันที่ 3 มีนาคม 2557       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122082 นาย ราชัน - โภคารัตน์ วันที่ 3 มีนาคม 2557       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122083 นาง จันทนา - เกตุเชื้อจีน วันที่ 3 มีนาคม 2557       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122084 นาง กนกพร - โภคารัตน์ วันที่ 3 มีนาคม 2557       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122085 นาง สุวิทย์ - แจ่มแหยม วันที่ 3 มีนาคม 2557       พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122086 นาย มงคล - โภคารัตน์ วันที่ 3 มีนาคม 2557       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122089 นาย ชินภัทร - แจ่มแหยม วันที่ 3 มีนาคม 2557       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122090 นาย ประพัฒน์ - ไม้หอม วันที่ 3 มีนาคม 2557       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122092 นาย ต้นสน - จงภักดี วันที่ 25 กันยายน 2557       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122093 นาย อนุกูล - รันตสากล วันที่ 25 กันยายน 2557       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122094 นาง ทองศรี - พุ่มจันทร์ วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122095 นางสาว ปราริณี - จันทร์คำ วันที่ 25 กันยายน 2557       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1123100 นาย บรรหยัด - วรรณพรม วันที่ 3 มีนาคม 2557       พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยน่าน
201032 นาย ไพโรจน์ - เผ่าดี วันที่ 1 มิถุนายน 2558       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201033 นางสาว นารีรัตน์ - หงษ์สามสิบเก้า วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001007 นาย สัมพันธ์ - รอดพึ่งครุฑ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
1001008 นาย อิสระ - ทับสีสด วันที่ 1 กรกฎาคม 2558       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001015 นาย พสิษฐ์สุธา - มหายศนันท์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001016 นางสาว ธนพร - สมผดุง วันที่ 1 กันยายน 2558       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001019 นาย พงศกร - สังข์เงิน วันที่ 7 กันยายน 2558       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201029 นางสาว พิชญา - สกุลวิทย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001022 นาย ณัฐวุฒิ - ฉิมมา วันที่ 16 ตุลาคม 2558       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202077 นาย อนันต์ - แย้มเยื้อน วันที่ 5 มกราคม 2558       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202094 นางสาว โอปอล์ - รังสิมันตุชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202095 นางสาว รัตนาภรณ์ - สวยกลาง วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202096 นางสาว วราภรณ์ - เรือนยศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202097 นาย ปฐมพงษ์ - ธรรมลังกา วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202098 นาย ประดิพัทธ์ - วิรามร วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202099 นาย พิทักษ์ - เรืองรัศมี วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002027 นาย อุดมศักดิ์ - อรรถโกวิท วันที่ 1 มกราคม 2558       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
205244 นาย เอกพิสิษฐ์ - บรรจงเกลี้ยง วันที่ 16 ตุลาคม 2558       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205254 นางสาว อิสริยพร - หลวงหาญ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207270 นางสาว ปพิชญา - วงศ์หล้า วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
000000 นาย Scott Eugune Brasuell วันที่ 1 มกราคม 2558       ผู้ช่วยและอำนวยความสะดวกฝึกทักษะทางภาษา วิทยาลัยนานาชาติ
223278 นางสาว ภัทรสุดา - กันใจแก้ว วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
223279 นาย พลกฤต - รักจุล วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
223280 นาง นิลุบล - วรวิชญ์ธนเลิศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
1023044 นางสาว ณัฐณิชชา - อินผ่อง วันที่ 1 กันยายน 2558       อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
260339 นางสาว ภานุมาศ - จันทร วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
501004 นาย พิพัฒน์พงศ์ - แทนเทือก วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
501005 นาง หฤทัยพันธน์ - เจียงวรีวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
502010 นาย ชาณวิทย์ - จันผัด วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
702005 นางสาว ครองขวัญ - นามวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
703006 นางสาว อาภาวรรณ - พรหมมา วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
803004 นางสาว ญาณภา - บุญอยู่ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
704008 นางสาว ธาริณี - เกิดเจริญ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
505023 นาย ณัฐพงศ์ - เวรุริยะ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
705010 นาง พนิดา - จรลังกา วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506028 นาย เจษฎา - กันทาทำ วันที่ 2 มีนาคม 2558       นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
606024 นาย วิฑูรย์ - นาคมูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ช่างไฟฟ้า คณะเกษตรศาสตร์
1106016 นาย แสวง - ขจรคำ วันที่ 3 มีนาคม 2558       พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์
1106017 นาย อนุกูล - แจ่มศรีสุข วันที่ 3 มีนาคม 2558       พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์
541079 นาย กฤษฎา - กาทอง วันที่ 2 มีนาคม 2558       บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
941016 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ - กิตติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
512068 นาย พิศิษฐ์ - วิจิตรกูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558       วิศวกรโยธา กองนโยบายและแผน
512069 นาย พงศ์ศิริ - ไทยฤทธิ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       วิศวกรโยธา กองนโยบายและแผน
612039 นาย อรรถพล - ใยยศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ช่างไฟฟ้า กองนโยบายและแผน
613042 นางสาว ยุวดี - จันคำหล้า วันที่ 2 มีนาคม 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา
613043 นางสาว ปิยธิดา - ถมยา วันที่ 2 มีนาคม 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา
711019 นางสาว กุลภานัน - เสือเกิด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานพัสดุ
1111070 นาย ประมวลธนวัฒน์ - ทรัพย์เมือง วันที่ 3 สิงหาคม 2558       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
717028 นางสาว ธนานุช - รักสัจจา วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
507035 นาย สุนทร - ขอนวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ
518112 นางสาว พาณิชยาพร - นวลคำ วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518113 นาย นพดล - ทองชื่นตระกูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518114 นาย ทัศนัย - อ้ายพุก วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
521123 นางสาว ณัฐปภัสร์ - จันทร์อิ่ม วันที่ 2 มีนาคม 2558       นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
521124 นางสาว รัตนาภรณ์ - สีเนียม วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
509048 นางสาว กาญจน์ - สังวาล วันที่ 3 สิงหาคม 2558       นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609028 ว่าที่ร้อยตรี พีรพัฒน์ - แก้วมูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558       ช่างไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109023 นาย ราวี - สุมา วันที่ 3 สิงหาคม 2558       พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109024 นางสาว ปทุมมา - เมฆไหว วันที่ 3 สิงหาคม 2558       พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1001018 นาย คฑาวุธ - ชาติศักดิ์ยุทธ วันที่ 3 ตุลาคม 2559       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1002029 นาง พนมพร - สารสิทธิยศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002030 นาย สุทธิพงศ์ - ศรีชุมพล วันที่ 25 กรกฎาคม 2559       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002031 นาย กฤษฎา - ตัสมา วันที่ 25 กรกฎาคม 2559       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203122 นางสาว จิราพร - เกตุวราภรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2559       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1003033 นางสาว วิไลวรรณ - รัตนกูล วันที่ 1 สิงหาคม 2559       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204196 นาย เฉวียง - วงค์จินดา วันที่ 1 กันยายน 2559       อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
1023045 นาง ศศิพร - สุดใจ วันที่ 4 มกราคม 2559       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน
1115107 นาย สมพงษ์ - ผลัดเปิ้น วันที่ 1 ตุลาคม 2559       พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
1110114 นางสาว อังสนา - หอมสมบัติ วันที่ 1 ธันวาคม 2559       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
1211006 นาง ประภาพร - ทานา วันที่ 27 กรกฎาคม 2559       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1211007 นางสาว รุ่งทิพ - คงมาก วันที่ 27 กรกฎาคม 2559       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111071 นาย เชาวฤทธิ์ - บุตรหุน วันที่ 1 กันยายน 2559       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1203001 นางสาว พรพรรณ - ขจิตรัตน์ วันที่ 1 เมษายน 2559       เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1103005 นางสาว แสงหล้า - วงศ์ตะวัน วันที่ 18 เมษายน 2559       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1223027 นาย ทวีศักดิ์ - จันนะชัย วันที่ 5 ตุลาคม 2559       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยน่าน
1219011 นาย รัชพล - เทพศิริ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์
201341 นาย ชัยณรงค์ - รักธรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2560       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001014 นาย สมุทร - สีอุ่น วันที่ 1 ตุลาคม 2560       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001021 นาง นิตยา - สุวรรณศรี วันที่ 1 ตุลาคม 2560       รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
202024 นาย ธีรราช - ทองหลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2560       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202340 นางสาว ปิยะนุช - ไสยกิจ วันที่ 7 สิงหาคม 2560       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1003035 นาย วิรัตน์ - จำนงรัตนพัน วันที่ 1 ตุลาคม 2560       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1006049 นาย ธนทัต - สุนทรานนท์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
000000 นาย John Francis Kelly วันที่ 1 มิถุนายน 2560       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นาย Howard Thomas White วันที่ 1 กรกฎาคม 2560       อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
000000 นาย Mario Luigi Greatti วันที่ 1 พฤษภาคม 2560       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
000000 นางสาว Min - Xiao วันที่ 16 พฤษภาคม 2560       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
000000 นางสาว Ye Mi Heui วันที่ 16 พฤษภาคม 2560       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1104110 นาง จรูญ - นำแสง วันที่ 23 กุมภาพันธ์. 2560       พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
1104113 นาง วิจิตรา - ทองคำ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560       พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
1126077 นางสาว วรวลัญช์ - ทองทวี วันที่ 2 ตุลาคม 2560       เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1210008 นางสาว อิสรา - ภูมิประเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2560       เจ้าหน้าที่เทคนิคการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1111048 นางสาว นงเยาว์ - แดงหน่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2560       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111106 นาง ประภาวดี - ประจิตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111111 นาย ทรงพล - พ่วงบ้านแพน วันที่ 23 กุมภาพันธ์. 2560       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111109 นาย ยุทธภูมิ - ขุนจ้อน วันที่ 4 มกราคม 2560       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1110027 นาย สีแพร - นิ่มเสือ วันที่ 1 ตุลาคม 2560       พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
605019 นาง ฐิติชญา - สอนจิ๋ว วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2560       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1122096 นาย อนัน - เงินคำ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1060035 นางสาว รุ่งรัตน์ - บุญนันท์ วันที่ 4 มกราคม 2560       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1210010 นาย กิตติศักดิ์ - สุกสา วันที่ 1 มีนาคม 2560       เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
1219060 นาง สมใจ - เขียวสดใส วันที่ 1 ตุลาคม 2560       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์
1210032 นาย สุทธิชัย - แตงสุวรรณ วันที่ 1 มีนาคม 2560       เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
201051 นางสาว วานิสสา - จันทรานุสรณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201247 นางสาว รำพึง - คำขา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
201299 นางสาว วลิดา - อุ่นเรือน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0000000 นาง ธีร์กัญญา - อินทอง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0000000 นาย วรพร - สังเนตร วันที่ 1 กรกฎาคม 2561       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0000000 นาย อัฐสัณห์ - นครศรี วันที่ 1 กรกฎาคม 2561       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
0000000 นาย บุญมั่น - ธนาศุภวัฒน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561       รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
0000000 นาง วจี - ปัญญาใส วันที่ 1 ตุลาคม 2561       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
0000000 นาย ไพบูลย์ - ดิษสว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
1001003 นางสาว รุ่งทิวา - ปราบริบู วันที่ 9 สิงหาคม 2561       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
202246 นาย นายปาณธีร์ - สัตยาภรณ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นาย วิชัย - เชื้อพิสุทธิกุล วันที่ 1 ตุลาคม 2561       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203126 นาง พุทธดี - อุบลศุข วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206342 นาย ณัฏฐ์ - ผลพฤกษา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
206343 นาย ชวลิต - รักษาริกรณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561       อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
000000 นาย Jonathan Kent Frahm วันที่ 1 กรกฎาคม 2561       อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- นางสาว Yang - Jiahui วันที่ 1 สิงหาคม 2561       ครูอาสาสมัครชาวจีน คณะครุศาสตร์
000000 นางสาว Tang - Zhiyin วันที่ 16 กรกฎาคม 2561       รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
503098 นางสาว โสภินันท์ - นันตา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1103131 นางสาว อุทัยวรรณ - ชั่งอ่อง วันที่ 1 ตุลาคม 2561       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1104129 นาย ประทีป - นุ่มนวล วันที่ 1 ตุลาคม 2561       พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
1106108 นาย วีรเชษฐ์ - น้อยเอี่ยม วันที่ 19 มีนาคม 2561       พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์
1106130 นาย บุญชอบ - น้อยเอี่ยม วันที่ 1 ตุลาคม 2561       พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
511106 นาย ปรัชญา - คันทรง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
611025 นางสาว กมลพรรณ - จันทร์เดช วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1111120 นาย พนา - บรรทัดเที่ยง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561       ช่างพิมพ์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1111123 นาย ฐาปกรณ์ - เมืองเหมอะ วันที่ 12 มิถุนายน 2561       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1112097 นางสาว นาริฐา - เทพจันทร์ วันที่ 3 กันยายน 2561       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองนโยบายและแผน
1110008 นางสาว ชุติกาญจน์ - สุขไธสง วันที่ 12 มิถุนายน 2561       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานสารบรรณ
910007 นางสาว ธนันตา - ละอองเนตร วันที่ 1 ตุลาคม 2561       นักวิชาการการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1110115 นาย มงคล - ศรีมา วันที่ 14 มีนาคม 2561       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
1110116 นาย สุริยันต์ - หลงมีวงศ์ วันที่ 14 มีนาคม 2561       พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ
1111105 นาย สถาพร - มีศิริพันธ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111117 ว่าที่ร้อยตรี อนุชิต - คันธะด้วง วันที่ 19 มีนาคม 2561       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
1111128 นางสาว ศุภรัสมิ์ - คำวงษา วันที่ 1 ตุลาคม 2561       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
1111118 นาย อรรถพล - ศรีคมขำ วันที่ 19 มีนาคม 2561       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
1111054 นาย ศุภจิตร - สร้อยจิตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
718018 นาง ธิดารัตน์ - มายรรยงค์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1119132 นาย พงศธร - มานิตย์ วันที่ 16 ตุลาคม 2561       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
921022 นางสาว กนกวรรณ - รอดภัย วันที่ 1 มีนาคม 2561       เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
1122125 นาย ศุภากร - วันจิ๋ว วันที่ 1 ตุลาคม 2561       พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122124 นาย อภินันท์ - จันศรี วันที่ 1 ตุลาคม 2561       พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122126 นาย ชัยวัฒน์ - ยังเจริญ วันที่ 1 ตุลาคม 2561       พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122127 นางสาว ธนิสรา - ทับจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2561       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122133 นางสาว กรองแก้ว - เกตุเชื่อจีน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122134 นาย สวาท - อยู่คง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122135 นาย เพลิง - อ่วมเปี่ยม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122136 นาง กนกณะรัชต์ - เทศเกตุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1210043 นางสาว ทัศนีย์ยา - เจิมจวง วันที่ 1 ตุลาคม 2561       เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1123080 นางสาว ศศิธร - แก้วมา วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2562       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ) วิทยาลัยน่าน
1111043 นางสาว วรรณชนก - ราชพลแสน วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2562       พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด
Xiao นางสาว Xiao Wa Bao วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2562       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
Zhang นางสาว Zhang - Wenjuan วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2562       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
Mattia นาย Mattia - Bonavolonta วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2562       ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อำนวย นาย อำนวย - คุดขำ วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
สมพงษ์ นาย สมพงษ์ - ตาใส่ วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
มานิต นาย มานิต - โภคารัตน์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์. 2562       พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
สมจิตร นางสาว สมจิตร - มะตัน วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
ชุมพล นาย ชุมพล - เดชทับทัน วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่
ณัฐชยา นางสาว ณัฐชญา - คุ้มยง วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
นิรันดร์ นาย นิรันดร์ - โตจันทร์ วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
พรหมมินทร์ นาย พรหมมินทร์ - คำเพ็ง วันที่ 1 มกราคม 2562       เจ้าหน้าที่ปะปา งานอาคารสถานที่
สมพร นาย สมพร - วอนสร้อย วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
สังเวียน นาย สังเวียน - สุขหอม วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
สมหมาย นาย สมหมาย - วอนสร้อย วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122091 นาย บุญชาญ - แตงริด วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
น้ำฝน นาง น้ำฝน - เปี่ยมท้วม วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
เกียรติศักดิ์ นาย เกียรติศักดิ์ - แหยมไทย วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
สุภาพ นางสาว สุภาพ - สนโตแจ้ง วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
ยุพิน นางสาว ยุพิน - เรือนมูล วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1122087 นาง สร้อยสุดา - คงนิล วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
วิยะดา นาง วิยะดา - แร่กุล วันที่ 1 มกราคม 2562       พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
526117 นาย อิสรภาพ - เทพกฤษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2562       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
205344 นางสาว ยสินทินี - เอมหยวก วันที่ 15 มีนาคม 2562       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
910008 นางสาว ธนาภรณ์ - บำเพ็ญ วันที่ 1 เมษายน 2562       นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
511144 นาย ชนินทร์ - อินทรปัญญา วันที่ 1 พฤษภาคม 2562       นิติกร งานพัสดุ
510145 นางสาว รัชฎาภรณ์ - วงค์จันทร์แสง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562       นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
วราภรณ์ นาง วราภรณ์ - ดีป้องไพร วันที่ 1 กรกฎาคม 2562       พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1122088 นาง ศศิวิมล - คร้ามทุ่ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562       พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
กาญจนา นางสาว กาญจนา - ดีมาสู่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562       เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ
อาทิตย์ นาย อาทิตย์ - จารุจันทร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคารและห้องเรียน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จันทิมา นางสาว จันทิมา - ศิริเทพ วันที่ 1 สิงหาคม 2562       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวิตตา นางสาว สวิตตา - เขียวคง วันที่ 1 สิงหาคม 2562       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรีดา นาง ปรีดา - ผาสา วันที่ 1 สิงหาคม 2562       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณัฐชานันท์ นางสาว ณัฐชานันท์ - ฉลอม วันที่ 1 สิงหาคม 2562       เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
อำนวย นาง อำนวย - คงเกตุ วันที่ 17 กันยายน 2562       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กมลภัทร นางสาว กมลภัทร - จันทร์เดช วันที่ 2 กันยายน 2562       เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1123079 ว่าที่ร้อยตรี พัชนีพร - ใจเดช วันที่ 16 กันยายน 2562       นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพ) วิทยาลัยน่าน
1111119 นาย อรรถพล - คงถม วันที่ 1 ตุลาคม 2562       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
วัฒนา นาง วัฒนา - ไตต่อผล วันที่ 1 ตุลาคม 2562       อาจารย์ คณะครุศาสตร์
205252 นาย นัฐพงษ์ - เนินชัด วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2563       อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
203346 นาย ธัชชัย - อยู่ยิ่ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2563       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203345 นางสาว ณัฏฐา - ม่วงฤทธิ์เดช วันที่ 1 กุมภาพันธ์. 2563       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี