กองบริหารงานบุคคล   มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ซี่งครอบคลุมถึงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจำ
                                        พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานจ้างเหมา - รายวัน

 
   
 
   
หน้าที่รับผิดชอบดูแล   ผลประโยชน์อันพึงจะได้ทั้งทางตรง    และทางอ้อม  ของบุคลากรในสังกัดตั้งแต  เริ่มบรรจุเข้ารับราชการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 
   
จนถึงการเกษียณอายุราชการ  ลาออก หรือการโยกย้าย โอน สับเปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่ เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ กฎ ระเบียบ
 
   
ต้องอาศัยความชำนาญการต้องอาศัยความละเอียดและรอบคอบ ซึ่งจะต้องไม่ให้เกิดการเสียผลประโยชน์ของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด