แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
       
 
 
 
 
 
 
     
 
   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
       
 
   การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
 
    คู่มือการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๐     
        1. ประกาศ  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
        2. ประกาศ  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        3. ประกาศ  เรื่อง  การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์  
        4. คู่มือการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์  
                   แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชากาที่ปฏิบัติภารกิจ   เน้นด้านการสอน  
                   แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชากาที่ปฏิบัติภารกิจ   เน้นด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์  
       
       
     
       
 
   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร (สายสนับสนุน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
 
 
   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
   
   
   
   
   
 
 
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
       
       
   
 
แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น