ปรัชญา   
" บริหารจัดการ  ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ "
 
       
       
 
   วิสัยทัศน์   
" กองบริหารงานบุคคล  เป็นหน่วยงานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ  ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ให้ครอบคลุมทุกภาระกิจ "
 
       
       
 
   พันธกิจ   
ดำเนินการประสานส่งเสริม  และสนับสนุนงานด้านบุคลากร  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
 
   
ให้มีคุณภาพเพื่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์การอย่างต่อเนื่อง
 
       
       
 
   วัตถุประสงค์   
1)  เพื่อประสานภารกิจ  ดำเนินการงานด้านบริหารงายบุคคลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้อง
 
   
      กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
 
   
2)  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและคุณภาพ  มีความรอบรู้คู่คุณธรรม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  และนำพา
 
   
      มหาวิทยาลัย ไปสู่การยอมรับในระดับสากล
 
   
3)  เพื่อให้บริการงานด้านฐานข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร  ในนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหารอย่างมี
 
   
      ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล
 
       
       
 
   เป้าประสงค์   
1)  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  และพร้อมในการรับรองการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
 
   
2)  มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลของบุคลากรที่เป้นมาตรฐาน
 
   
3)  ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง  และมีประสิทธภาพในการประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร
 
       
       
 
   นโยบายกองบริหารงานบุคคล   
1)  พัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบการปฏิบัติงานภายในให้เป้นไปตามเป้าหมายหลักและวัตถุประสงคืของมหาวิทยาลัย 
 
   
      เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  และแม่นยำ
 
   
2)  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เพื่อรองรับนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี
 
   
      และให้ได้รับความรู้ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  และทำหน้าที่เป้นหน่วยงานหลักเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 
       
       
 
   มาตรการที่รองรับนโยบาย   
มาตรการที่  1  ปรับปรุงกระบวนการด้านการติดต่อประสานและลดขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของ
 
   
                        หน่วยงานต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
 
   
มาตรการที่  2  จัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  เพื่อการให้บริการที่ดี  และรวดเร็ว
 
   
มาตรการที่  3  จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาะเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน  เพื่่อให้บรรลุ
 
   
                        ตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย
 
   
มาตรการที่  4  ผลักดันให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และสร้างสมรรถนะของบุคลากร
 
   
มาตรการที่  5  วิเคราะห์  มีการวางแผนและบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
 
       
       
 
   กลยุทธกองบริหารงานบุคคล   
1)  มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  ให้ความเป็นธรรม  และอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานและมีฐานข้อมูล
 
   
     ที่เป็นปัจจุบัน
 
   
2)  ความสำเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  และมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
   
3)  มีแนวปฏิบัติในการสรรหา  และมีระเบียบในการดูแลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ