การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 
           
       
    การบริหารงาน
      
      การติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2560-2564  ประจำปีงบประมาณ 2561
   
           
       
    การส่งเสริมความโปร่งใส
   
   
           
       
    มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง  นโยบายต่อต้านการให้สินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการติดตาม นโยบายต่อต้าน
การให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
   
     
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ของบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2562
(รอบเดือน ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562)