ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 
     
     
     
     
     
     
       
       
   
 
       
     
ตารางการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
   
ประเภทการลา
ผู้อนุมัติ
จำนวนวันลา
ต่อครั้ง
จำนวนวันลา
ที่พนักงานได้รับ
จำนวนวันลา
ที่ได้รับค่าจ้าง
การยื่นใบลา/เอกสารประกอบ
หมายเหตุ
 1. การลาป่วยและลากิจ


  1. อธิการบดี
  2. คณบดี
  3. ผู้อำนวยการศูนย์
  4. ผู้อำนวยการสำนัก
  5. ผู้อำนวยการสถาบัน
  6. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
  7. ผู้อำนวยการกอง

ลาป่วยตามป่วยจริง


ลากิจ  2  วัน
ลาป่วย  35  วัน


ลากิจ  10  วันทำการ
ลาป่วย  35  วัน


ลากิจ  10  วันทำการ
 1. การลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรก
     ที่กลับมาปฏิบัติงาน
 2. กรณีลาป่วยเกิน   วันให้แนบ
     ใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง
 3. การลากิจให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
     ต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอำนาจ
     อนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
     จึงหยุดราชการได้
 1. ลาป่วยและลากิจรวมกันปีละไม่เกิน
    
35  วัน
 2. พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ครบ 
6  เดือน
     จะไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างที่
     ลาป่วย/ลากิจ
 3. การลากิจให้ระบุเหตุผลและ
     ความจำเป็นในการลาให้ชัดเจน
 4. การมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน การลาป่วย
     ลากิจ รวมกันครึ่งปีงบประมาณต้อง
     ไม่เกิน  
23   วันทำการ
 2. การลาคลอดบุตร
90  วัน
90  วัน
45  วัน
 ยื่นใบลาคลอดบุตรก่อนวันลาคลอด
 หรือไม่เกิน  5  วัน หลังจากวันลา
 ลาคลอดบุตรครั้งละไม่เกิน  90  วัน และ
 จะได้รับค่าจ้าง  45  วัน อีก  45  วัน
 ให้รับจากประกันสังคม
 3. การลาพักผ่อน
5  วันทำการ
10  วันทำการ
10  วันทำการ
 ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับ
 บัญชาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต เมื่อได้
 รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้
 1. พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน
     ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
 2. ห้ามลาก่อนหรือหลัง/ลาคร่อม
     วันหยุดนักขัตฤกษ์
 3. สามารถนำวันลาพักผ่อนสะสมในปี
     ถัดไปได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน
    20 วันทำการ
 4. การลาออก
อธิการบดี
       ยื่นใบลาออกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
 30  วัน
 ยื่นใบลาออกผ่านผู้บังคับบัญชา
 ตามลำดับจนถึงอธิการบดี
 5. การลาเข้ารับ
 การตรวจเลือก หรือ
 เข้ารับ  การเตรียมพล
อธิการบดี
       ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน
 วันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า
 48  ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
 หมายเรียก
 1. ให้ไปรับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
      การเตรียมพลตามวัน เวลา
      ในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับ
      คำสั่งอนุญาต
 2. ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาให้
      อธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต
 3.  เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก
      ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานต่อ
      ผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน
 4.  ลาไปเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร
      ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
      กำหนด
 5.  ลาไปอบรมหรือฝึกอาสารักษาดินแดน
 6. การลาอุปสมบท
 หรือลาไปประกอบพิธี
 ฮัจญ์
อธิการบดี
120  วันทำการ
     ให้จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
 ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณา
 อนุญาตก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า
 30 วัน
 1. ต้องบรรจุเข้าปฏิบัติงานครบ  1  ปี
     สามารถลาอุปสมบท และประกอบ
     พิธีฮัจญ์ได้ไม่เกิน 120  วัน
     ตั้งแต่แรกเข้า รับการบรรจุสามารถ
     ลาอุปสมบท หรือ
 2. จะต้องอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
     ภายใน 10 วันนับแต่วันที่เริ่มลา
7.การลาช่วยเหลือภริยา  คลอดบุตร
อธิการบดี
15  วันทำการ
     ยื่นใบลาภายใน  30   วัน  นับตั้งแต่
 วันที่ภริยาคลอดบุตร
 1. ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฏหมาย
 2. มีสิทธิลาได้ติดต่อกันไม่เกิน 15
     วันทำการ
 
     
     
ตารางการลาของพนักงานชั่วคราว
   
ประเภทการลา
ผู้อนุมัติ
จำนวนวันลา
ต่อครั้ง
จำนวนวันลา
ที่พนักงานได้รับ
จำนวนวันลา
ที่ได้รับค่าจ้าง
การยื่นใบลา/เอกสารประกอบ
หมายเหตุ
 1. การลาป่วย  1. อธิการบดี
  2. คณบดี
  3. ผู้อำนวยการศูนย์
  4. ผู้อำนวยการสำนัก
  5. ผู้อำนวยการสถาบัน
  6. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
  7. ผู้อำนวยการกอง

ลาป่วยตามป่วยจริง


ลาป่วย  15  วัน  ทำการ


ลาป่วย  15  วัน  ทำการ


 1. การลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรก
     ที่กลับมาปฏิบัติงาน
 2. กรณีลาป่วยเกิน   วันให้แนบ
     ใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง
 1. ลาป่วยและลากิจรวมกันปีละไม่เกิน
    
15  วัน
 2. พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ครบ 
6  เดือน
     จะไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างที่
     ลาป่วย
 2. การลาคลอดบุตร
90  วัน
90  วัน
45  วัน
 ยื่นใบลาคลอดบุตรก่อนวันลาคลอด
 หรือไม่เกิน  5  วัน หลังจากวันลา
 ลาคลอดบุตรครั้งละไม่เกิน  90  วัน และ
 จะได้รับค่าจ้าง  45  วัน อีก  45  วัน
 ให้รับจากประกันสังคม  (ในปีแรกหากพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ครบ  7  เดือน  จะไม่มีสิทธิลาลอดบุตร)
 3. การลาพักผ่อน
5  วันทำการ
10  วันทำการ
10  วันทำการ
 ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับ
 บัญชาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต เมื่อได้
 รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้
 1. พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน
     ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
 2. ห้ามลาก่อนหรือหลัง/ลาคร่อม
     วันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. การลาออก
อธิการบดี
       ยื่นใบลาออกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
 30  วัน
 ยื่นใบลาออกผ่านผู้บังคับบัญชา
 ตามลำดับจนถึงอธิการบดี
 5. การลาเข้ารับ
 การตรวจเลือก หรือ
 เข้ารับ  การเตรียมพล
อธิการบดี
       ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน
 วันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า
 48  ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
 หมายเรียก
 1. ให้ไปรับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
      การเตรียมพลตามวัน เวลา
      ในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับ
      คำสั่งอนุญาต
 2. ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาให้
      อธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต
 3.  เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก
      ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานต่อ
      ผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน
 4.  ลาไปเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร
      ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
      กำหนด
 5.  ลาไปอบรมหรือฝึกอาสารักษาดินแดน