บุคลากรกองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
       
   
นายวิรัตน์  สุกสา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1647
 
       
   
พนักงานมหาวิทยาลัย
 
   
นายกฤษฎา  กาทอง
ตำแหน่ง  บุคลากร
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1720,1645
นางสาวสุฑารัตน์  ครองเมือง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1720,1645
นางสาวภัทรานิษฐ์  บุรีรักษ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1720,1645
 
       
   
พนักงานราชการ
 
   
นายวินัย  ตาใส่
ตำแหน่ง  บุคลากร
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1720,1645
นางสาววิไลลักษณ์  แสนปวง
ตำแหน่ง  บุคลากร
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1720,1645
นางสาวนัทชนิจ  ป่านฉะนี้
ตำแหน่ง  นักวิชาการการเงินและพัสด
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1720,1645
 
       
   

นายมนัส  พิมพ์สาร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1720,1645
   
       
       
   
งานนิติการ
 
     
   
นายชุตินันท์  จันทร์ยวง
ตำแหน่ง  นิติกร
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1643
นายภัทร  จันทร์ยวง
ตำแหน่ง  นิติกร
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1643
นายชัยวัฒน์  กิตติ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1643