VDO  อบรมคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มรภ. อุตรดิตถ์ 1 พฤศจิกายน 2559  โดย...คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์   Part 1   ภาคเช้า   [By  youtube]  
        VDO  อบรมคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ มรภ. อุตรดิตถ์ 1 พฤศจิกายน 2559  โดย...คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์   Part 2   ภาคบ่าย  [By  youtube]  
       
   
เอกสารเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น   โดย  คุณเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รูปแบบการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  5 บท  โดย  คุณเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
        การวิเคราะห์ค่างานในการกำหนดที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  (ระดับชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ)
            ระหว่างวันที่ 10-11พฤษภาคม 2561  โดย...รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง