ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  (เพิ่มเติม)
       
   
  ปี  พ.ศ. 2560
 
     
     
   
  ปี  พ.ศ. 2559
 
     
     
     
       
   
  ปี  พ.ศ. 2558
 
     
     
     
     
       
   
  ปี  พ.ศ. 2557
 
     
     
     
       
       
   
  ปี  พ.ศ. 2556
 
    - 04/12/2556  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  สหวิทยาการ เอเชียอาคเนย์  2557  
    - 04/12/2556  เรื่อง ขอมอบวารสารวิจัยสถาบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และขอเชิญชวน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
    - 04/12/2556  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ the 3 rd ICADA 2014--SSIS  
    - 01/11/2556  เรื่อง  กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ   
     
       
   
 
   
  ปี  พ.ศ.  2555
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
  ปี พ.ศ. 2554
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
  ปี พ.ศ. 2553
 
     
     
     
     
     
   
06/08/2553    UNU-ISP  ณ  กรุงโตเกียว  เปิดหลักสูตร Building Resilience to climate Change  ตามกลุ่มพัฒนาหลักสูตรของ UN-CECAR  ระยะสั้น (3  สัปดาห์)
                            รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
     
     
     
   
02/06/2553    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อประเมินให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
                            สถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
     
       
       
   
  ปี พ.ศ. 2552