สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
   
                   -   การลาและขั้นตอนการลา
 
     
     
   
                   -   การขอพระราชทานเพลิงศพ
 
   
                   -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์