ข้อมูลบุคลากรที่รับทุนของมหาวิทยาลัย
   
ข้อมูล ณ  เดือนมกราคม  2560
   
จำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)
 
   
ประเภททุน
ระดับการศึกษา
จำนวนผู้ขอรับทุน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 ทุนศึกษาต่อ  (อยู่ระหว่างศึกษาต่อ)
6
13
49
68
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
0
0
1
1
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
0
0
0
0
     -  ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
0
3
46
49
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
6
10
1
17
     -  บุคลากรภายนอก
0
0
1
1
 ทุนเสนอผลงานทางวิชาการ
 
80
 ทุนทำวิทยานิพนธ์
76
 ทุนตีพิมพ์เผยแพร่
20
 ทุนอื่นๆ
19
 
       
   
สรุปจำนวนผู้ขอรับทุนศึกษาต่อ,  ผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา,  ผู้รับทุนรายงานตัวกลับ  และสำเร็จการศึกษา
 
   
ประเภท
ระดับการศึกษา
จำนวนผู้ขอรับทุน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 ผู้รับทุนศึกษาต่อ  (ภาคพิเศษ)
6
13
13
32
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
0
0
1
1
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
0
0
0
0
     -  ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
0
3
11
14
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
6
10
1
17
     -  บุคลากรภายนอก
0
0
0
0
 ผู้รับทุนศึกษาต่อ  (ภาคปกติ)
0
0
36
36
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
0
0
0
0
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
0
0
0
0
     -  ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
0
0
35
35
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
0
0
0
0
     -  บุคลากรภายนอก
0
0
1
1
 ผู้รับทุนศึกษาต่อ  (รายงานตัวกลับปฏิบัติราชการ)
0
2
29
31
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
0
1
8
9
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
0
0
0
0
     -  ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
0
0
20
20
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
0
1
0
1
     -  บุคลากรภายนอก
0
0
1
1
 ผู้รับทุนศึกษาต่อสำเร็จการศึกษา
14
86
107
207
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
0
4
28
32
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
0
5
2
7
     -  ลูกจ้างประจำ
1
0
0
1
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
0
47
65
113
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
12
23
1
36
     -  บุคลากรภายนอก
0
7
11
18