สถิติจำนวนผู้ทีได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์