การประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น  
     
       
   
  ระเบียบ / ประกาศ
 
     
     
       
                     คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่  ๐๓๖๑/๒๕๖๒  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง  ประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน  ระดับชำนาญงานพิเศษ และ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญการพิเศษ     
       
       
   
  แบบฟอร์ม
 
       กบบ.402     แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ      
       กบบ.404     แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
    การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงแหน่งที่สูงขึ้น  
     
       
   
  ระเบียบ / ประกาศ
 
     
   
                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานในลักษณะอื่น สาหรับการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทตำแหน่งทั่วไป และประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
       
       
       
       
   
  แบบฟอร์ม
 
       กบบ.405     แบบรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์      
       กบบ.406     แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์      
       กบบ.407     แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน การกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทตำแหน่งทั่วไป และประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์