กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ  
       
   
  กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๒