ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ ภาระงานด้านกฎหมาย
 
ของมหาวิทยาลัยเนื่องจากปัจจุบันงานด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย
 

มีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ

 

เพื่อใช้บังคับในมหาวิทยาลัยเอง การพิจารณาข้อ กฎหมายต่าง ๆ

 

การดำเนินคดีทางศาลพิจารณาวิเคราะห์ดูแลการดำเนินงาน

 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 

ไม่ให้มหาวิทยาลัยเสียหายหรือเสียเปรียบ จากการทำสัญญาต่างๆ

 

 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
  กฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ สภาสถาบันราชภัฏ
  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง สภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เล่ม 1
  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง สภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เล่ม 2
  ระเบียบ ประกาศ มติ สภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เล่ม 3
  ระเบียบ ประกาศ รายงานการประชุม สภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เล่ม 4

พ.ร.บ.น่ารู้
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548
  พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2547
  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พ.ร.บ. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546

   
   
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความน่ารู้
 
คดีปกครองเกี่ยวกับการเช่าบ้านข้าราชการ
ไม่เดือดร้อน…..............ไม่รับฟ้อง
เหตุจากข้อสอบรั่ว
 
 
   
   
   
     
     
     
     

  link ต่าง ๆ เกี่ยวกับกฏหมาย
  ราชกิจจานุเบกษา
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
  ศาลยุติธรรม
  กรมบัญชีกลาง
  เนติบัณฑิตยสภา
  สภาทนายความ
  คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ
  ที่ว่าด้วยกฏหมาย
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
  พลเรือน
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
  ศึกษา
  กฎหมาย
  ศาลปกครอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
   

<< งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ >>
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-6601-31 ต่อ 1643

 

 

| หน้าหลัก | ภาระงาน | บุคลากร | สอบถามปัญหากฎหมาย | ติดต่อเรา |