| หน้าหลัก | ภาระงาน | บุคลากร | สอบถามปัญหากฎหมาย | ติดต่อเรา | 
ภาระงานของนิติกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 

 

 
   
 
 • ดำเนินการงานด้านวินัยเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 • การดำเนินการสอบสวนทางวินัย
 • ดำเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.กม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการงานด้านสอบสวนเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 • ดำเนินการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
 • ดำเนินการเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยกรณีข้าราชการลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทำผลิตทางวินัย
 • ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษต่าง ๆ
 • ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 • ดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวินัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและแก้ไขสัญญาลาศึกษาต่อ การพิจารณาเกี่ยวกับสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การให้สิทธิปรับ รับหลักประกันและการยกเลิกสํญญา การต่ออายุสัญญา
 • การดำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญา การพิจารณาตีความสัญญา
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการติดตามสัญญาเพื่อการศึกษาและสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ดำเนินการงานเกี่ยวกับกฎหมาย การให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย