| หน้าหลัก | ภาระงาน | บุคลากร | สอบถามปัญหากฎหมาย | ติดต่อเรา | 
นิติกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 

 

 
  ชื่อ - นามสกุล นายพลัง กุดแก้ว
  ตำแหน่ง นิติกร
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6601 ต่อ 1643
   
  หมวดคดี
 
 • งานดำเนินคดีแพ่ง
 • งานดำเนินคดีอาญา
 • งานดำเนินคดีล้มละลาย
 • งานดำเนินคดีปกครอง
 • งานดำเนินการติดตามหนี้ของมหาวิทยาลัย
    หมวดการดำเนินงานทางวินัย
   
 • พิจารณาดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกระทำผิดวินัย
 • พิจารณาดำเนินการป้องกันมิให้ข้าราชการ
 • พนักงาน ลูกจ้างกระทำผิดวินัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • งานสอบสวน
  • งานความรับผิดทางละเมิด
    งานให้คำปรึกษา
   
ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไปแก่บุคคลทั่วไป แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องงานที่ปฏิบัติ และเรื่องส่วนบุคคล
   

 

 

 
  ชื่อ - นามสกุล นายชุตินันท์  จันทร์ยวง
  ตำแหน่ง นิติกร
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6601 ต่อ 1643
   
  หมวดกฏหมาย
 
 • ตรวจยกร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
 • ตรวจยกร่าง ประกาศ คำสั่งหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัย
 • ชี้แจง ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ การร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 • ร่วมเป็นกรรมการหรือคณะทำงานร่างร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
  ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
    หมวดนิติกรรมและสัญญา
   
 • งานร่างและตรวจสอบสัญญาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาภาย หลังลงนามสัญญาแล้ว
 • งานร่างและตรวจสอบสัญญาอันเกิดจากการจัดหาผลประโยชน์
  จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ
 • งานร่างและตรวจสอบสัญญาใน ฐานะมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับจ้าง
    งานให้คำปรึกษา
   
ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไปแก่บุคคลทั่วไป แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องงานที่ปฏิบัติ และเรื่องส่วนบุคคล