ข่าวประกาศรับสมัครงานย้อนหลัง
       
   
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและทางสาขาวิชาเอกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๑)
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๑)  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครจ้างเหมาบริหารบุคคลตั้งแต่ 7-11ตุลาคม2562  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ เพื่อดำรงตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)สายวิชาการ เพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะจ้างเหมาบริการ  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครจ้างเหมาบริการ  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดคณะครุศาสตร์
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและทางวิชาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน สังกัดวิทยาลัยน่าน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมพลังงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายในให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลภายในผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)สายวิชาการ เพื่อุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ
 
**รับสมัครภายใน** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ เพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ จำนวน ๖ อัตรา
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศผลการประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็น บุคลากรมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็น บุคลากรมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคล เข้าทำงานเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
(เข้าสอบในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
    
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
   
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันที่ ๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ.) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
วันที่ ๑๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑