055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติภาระงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบเพื่อใช้บังคับในมหาวิทยาลัยเอง การพิจารณาข้อ กฎหมายต่าง ๆ การดำเนินคดีทางศาลพิจารณาวิเคราะห์ดูแลการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ให้มหาวิทยาลัยเสียหายหรือเสียเปรียบ จากการทำสัญญาต่างๆ

ภาระงานของนิติกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ติดต่องานนิติการ

งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ ๒๗ ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๓