การสมัคร | การเสนอชื่อ

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

เป็นผู้มีสิทธิสมัครตาม บัญชีหมายเลข ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ตามแนบท้ายประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

ให้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ - วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

ได้ที่ งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖

อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเสนอชื่อ

เป็นผู้มีสิทธิสมัครตาม บัญชีหมายเลข ๒

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ตามแนบท้ายประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

ให้ ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อ ขอแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ - วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖

๒. บุคลากรสังกัดวิทยาลัยน่าน จ.น่าน

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณบดีวิทยาลัยน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

๓. บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่

การเลือกตั้ง

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเลือกตั้ง

๑ คน มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ไม่เกิน ๑ รายชื่อ

รับบัตรเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๒. บุคลากรสังกัดวิทยาลัยน่าน จ.น่าน

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณบดีวิทยาลัยน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

๓. บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ข้อบังคับ | ประกาศการเลือกตั้ง

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คำสั่ง มรอ.ที่ ๐๐๒๖/๒๕๖๖ แต่งตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๖ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)
   
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและมีสิทธิถูกเสนอชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมควรเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)
   
บัญชีหมายเลข ๑
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและมีสิทธิถูกเสนอชื่อ
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)
บัญชีหมายเลข ๒
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)
คณะครุศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยน่าน
๑๐
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๑
สำนักงานอธิการบดี | สำนักงานทุ่งกะโล่
๑๒
วิทยาลัยนานาชาติ
๑๓
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานตรวจสอบภายใน
๑๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๕
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)