การสมัคร | การเสนอชื่อ

นายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

ให้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร

ระหว่างวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม - วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖

อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเสนอชื่อ

จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อ
ตามประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และโรงเรียนสาธิต

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

๒. บุคลากรสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานทุ่งกะโล่ และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

๓. บุคลากรสังกัดวิทยาลัยน่าน จ.น่าน

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณบดีวิทยาลัยน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

๔. บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่

ระหว่างวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม - วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

การเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) | การเลือกตั้ง

นายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเลือกตั้ง (ล่วงหน้า)

(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)
โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิเลือกตั้ง

รับบัตรเลือกตั้งและ

ใช้สิทธิเลือกตั้ง (ล่วงหน้า)

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๗ - วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖

อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเลือกตั้ง

๑ คน มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ไม่เกิน ๑ รายชื่อ

รับบัตรเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๒. บุคลากรสังกัดวิทยาลัยน่าน จ.น่าน

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณบดีวิทยาลัยน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

๓. บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ข้อบังคับ | ประกาศการเลือกตั้ง

นายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อบังคับสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการได้มา และวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
คำสั่งสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน และวิธีการในการสรรหานายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (จากข้าราชการ)
   
   ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อสมาชิกสโมสร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
   ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
   ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
   ประกาศ คณะกรรมการสรรหานายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์