การสมัคร | การเสนอชื่อ

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

เป็นผู้มีสิทธิสมัครตาม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ตามแนบท้ายประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

ให้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

๑) แบบฟอร์มการสมัคร จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๒) แบบฟอร์มการสมัคร จากพนักงานประเภทวิชาการ
๓) แบบฟอร์มการสมัคร จากพนักงานประเภทสนับสนุน

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม - วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

ได้ที่ งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖

อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเสนอชื่อ

เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อตาม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
ตามแนบท้ายประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗

ให้ ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อ ขอรับแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

๑) แบบเสนอชื่อ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๒) แบบเสนอชื่อ จากพนักงานประเภทวิชาการ
๓) แบบเสนอชื่อ จากพนักงานประเภทสนับสนุน

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม - วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

(เว้นวันหยุดราชการ)

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และ

บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖

๒. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะเกษตศาสตร์

๓. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

บุคลากรสำนักพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

๕. บุคลากรสังกัดวิทยาลัยน่าน

ใช้สิทธิเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

การเลือกตั้ง

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเลือกตั้ง

๑ คน มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ไม่เกิน ๑ รายชื่อ

รับบัตรเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์
ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่
สำนักพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๒. บุคลากรสังกัดวิทยาลัยน่าน

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณบดีวิทยาลัยน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ข้อบังคับ | ประกาศการเลือกตั้ง

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คำสั่ง มรอ. ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ก.อ.ม.) จากข้าราชการ, พนักงานประเภทวิชาการ และพนักงานประเภทสนับสนุน
คำสั่ง คณะกรรมการ ก.อ.ม. ที่ ๑/๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
เรื่อง ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมควรเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภท ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภท ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภท พนักงานสายวิชาการ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภท พนักงานสายสนับสนุน
   ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์