055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔