055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดการจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของมหาวิทยาลัยจากงบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๓