055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าช่วยเหลือครอบครัวสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าดำรงชีพหลังเกษียณอายุสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘