055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนค่างานเพื่อกําหนดระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชําญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป”

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนค่างานเพื่อกําหนดระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชําญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป”ณ จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์มีตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

ภาพ/ข่าว PR URU

โครงการ “กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยนายวิรัตน์ สุกสา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดการประกวดผลงานการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาอีกทั้งแสวงหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงเป็นการกระตุ้นบุคลากร ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมตามระบบและกลไกคุณภาพ
ซึ่งแบ่งประเภทของผลงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) การจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
2) การจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3) การจัดการความรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ URU Team Work รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 เมษายน 2566″

วันที่ 1-2 เมษายน 2566

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ URU Team Work” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการการพัฒนาและเสริมศักยภาพ ด้านสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ ภูแก้วรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างทีมและการพัฒนาทีมในการทำงาน ตามสมรรถนะหลักของการทำงานและให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกทักษะการทำงาน การเรียนรู้ การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา เป็นทีมให้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และเข้าใจสภาพปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุน มรอ. จำนวน 200 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ URU Team Work วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ URU Team Work” ภายใต้โครงการการพัฒนาและเสริมศักยภาพ ด้านสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ภูแก้วรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างทีมและการพัฒนาทีมในการทำงาน ตามสมรรถนะหลักของการทำงานและให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกทักษะการทำงาน การเรียนรู้ การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา เป็นทีมให้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และเข้าใจสภาพปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุน มรอ. จำนวน 200 คน

โครงการ “กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)”

วันที่ 27 เมษายน 2565

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อแสวงหา Good Practice เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ทั้งในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ร่วมกันแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างก้าวกระโดด

โดยแบ่งประเภทของผลงานออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
          1) การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน
          2) การจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
          3) การจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
          4) การจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
          5) การจัดการความรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน

 

คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดแข่งขัน มีผลการประกวดดังนี้

โครงการ “บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ.”

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ.” ให้กับบุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สีตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณวิรัตน์ สุกสา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม โดยมี อาจารย์ ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและวิธีการดำเนินงานให้ทันสมัย เพราะหน่วยงานสนับสนุนถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและให้บริการกับบุคลากร นักศึกษารวมถึงผู้มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการให้บริการและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อผู้ใช้บริการ

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ.” ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการกับผู้ที่มาติดต่องานจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ดีเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในปัจจุบัน จึงมีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ภาพถ่ายโดย :: PR.URU