055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)