055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ (ครั้งที่๒)