055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูง พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒