055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงาน พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่ากับ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒