055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘