เกี่ยวกับโครงการ

การจัดการความรู้ในหน่วยงาน/องค์กร มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้บุคลากรหรือคนในองค์กร มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) สำหรับการปฏิบัติงาน

โดยสามารถช่วยให้องค์กรนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายและเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นการแสวงหา Best Practice สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ เมื่อความรู้นั้นได้ถูกใช้ก็ยิ่งทำให้เพิ่มคุณค่า เพราะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ คนอื่น และเกิดการต่อยอด/ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้แตกแขวงนำไปสู่ความรู้ขององค์กร ที่เรียกว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้

" กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างก้าวกระโดดจึงจัดกิจกรรมการความรู้ เพื่อแสวงหา Good Practice เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ทั้งในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ร่วมกันแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี "

ขั้นตอนการส่งผลงาน

รายละเอียดและขั้นตอนการส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

ประเภทการนำเสนอผลงาน

 01

 ประเภทการจัดการความรู้

ด้านงานวิจัย / งานวิจัยสถาบัน / งานสร้างสรรค์

 02

 ประเภทการจัดการความรู้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 03

 ประเภทการจัดการความรู้

ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน

 04

 ประเภทการจัดการความรู้

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 05

 ประเภทการจัดการความรู้

ด้านการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

รางวัล

แบ่งตามประเภทการนำเสนอผลงาน (ได้ทุกประเภท)

P

ขั้นวางแผน

D

ขั้นดำเนินการ

C

ขั้นติดตามประเมินผล

A

ขั้นปรับปรุง

ผลงานการจัดการความรู้

การพัฒนารูปแบบการบริการวารสารฉบับพิมพ์ (Print Journals) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประเภทผลงาน : ด้านพัฒนากระบวนการทำงาน

การแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประเภทผลงาน : ด้านพัฒนากระบวนการทำงาน

กระบวนการขอใช้งบประมาณเพื่อซื้อ/จ้าง/เบิกเงิน
ประเภทผลงาน : ด้านพัฒนากระบวนการทำงาน

การพัฒนาแม่แบบการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ URU Thesis Template
ประเภทผลงาน : ด้านพัฒนากระบวนการทำงาน

ระบบประเมินการสอน
ประเภทผลงาน : ด้านพัฒนากระบวนการทำงาน

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน : ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาระบบนำเที่ยวด้วยแผนที่เสมือนจริงสำหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ประเภทผลงาน : ด้านวิจัยและสร้างสรรค์

การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ในโครงการ U2T ตำบลตำหนักธรรม และตำบลนายาง
ประเภทผลงาน : ด้านวิจัยและสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรม

ปี 2566

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นต้นแบบ

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

ปี 2565

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นต้นแบบ

ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ