055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

วันที่ 26 เมษายน 2566

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยนายวิรัตน์ สุกสา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดการประกวดผลงานการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาอีกทั้งแสวงหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงเป็นการกระตุ้นบุคลากร ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมตามระบบและกลไกคุณภาพ
ซึ่งแบ่งประเภทของผลงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) การจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
2) การจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3) การจัดการความรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน