055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

 

กองบริหารงานบุคคลมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ซี่งครอบคลุมถึงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานชั่วคราว พนักงานจ้างเหมา – รายวัน 

รวมถึงพนักงานชาวต่างชาติหน้าที่รับผิดชอบดูแลผลประโยชน์อันพึงจะได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

จนถึงการเกษียณอายุราชการ  ลาออก หรือการโยกย้าย โอน สับเปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่ เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ กฎ ระเบียบ

ต้องอาศัยความชำนาญการต้องอาศัยความละเอียดและรอบคอบซึ่งจะต้องไม่ให้เกิดการเสียผลประโยชน์ของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด