055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

แบบฟอร์มต่างๆ

กบบ.101     ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและเงินเดือน

กบบ.102     แบบคำขอมีบัตรประจำตัว  หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่  บจ.1

กบบ.103     แบบคำขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ  ก.พ.7

กบบ.104     แบบคำขอเพิ่มวุฒิบุคลากร

กบบ.105     บันทึกข้อความขอปรับวุฒิ  ขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

กบบ.106     ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนเข้ารับราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กบบ.107     แบบขอยืม  เครื่องหมาย  กระดุม สำหรับแต่งชุดปกติขาว

กบบ.108     แบบขอยืมพัสดุ – ครุภัณฑ์  ของกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กบบ.109     แบบขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อใช้ประดับเครื่องแบบพิธีการ

กบบ.110     แบบขอพระราชทานเพลิงศพ  (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

กบบ.111     แบบขอพระราชทานเพลิงศพ  (ข้าราชการบำนาญ)

กบบ.112     บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

กบบ.113     บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กบบ.114     บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

กบบ.115     บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย  กรณีไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้

กบบ.116     แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

กบบ.118     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานชั่วคราว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กบบ.119     แบบการขอตัดโอนตำแหน่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กบบ.120     แบบคำขอย้ายออกไปปฏิบัติราชการ

กบบ.121     แบบขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

กบบ.122     แบบขอรับการพิจารณาค่าประสบการณ์การทำงาน (สำหรับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์)

แบบสรุปวันลาพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รายบุคคล

กบบ.201     แบบขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ

กบบ.202     มอบหมายงานเพื่อลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน / ไปราชการ

กบบ.203     ขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่เวรแทน

กบบ.204     แบบใบลาป่วย

กบบ.205     แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

กบบ.206     แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)

กบบ.207     แบบใบลากิจส่วนตัว

กบบ.208     แบบใบลากิจส่วนตัว  (กรณีไปต่างประเทศ)

กบบ.209     แบบใบลาพักผ่อน

กบบ.210     แบบใบลาพักผ่อน  (กรณีไปต่างประเทศ)

กบบ.211     แบบใบลาพักผ่อน  (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

กบบ.212     แบบใบลาพักผ่อน  (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)

กบบ.213     แบบใบลาอุปสมบท

กบบ.214     แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ   ประเทศซาอุดิอาระเบีย

กบบ.215     แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  (กรณีลาอุปสมบท,  ประกอบพิธีฮัจย์)

กบบ.216     แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพล

กบบ.217     แบบใบลาคลอดบุตร

กบบ.218     แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร

กบบ.219     แบบใบขอยกเลิกวันลา

กบบ.220     แบบขอลาออกจากการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย

กบบ.221     แบบแจ้งการลากิจส่วนตัว **กรณี มีกิจธุระเรื่องด่วน / การลากิจส่วนตัวยย้อนหลัง

กบบ.301     ขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อ

กบบ.302     ขออนุญาตสอบเข้าศึกษาต่อ

กบบ.303     ขออนุญาตศึกษาต่อ

กบบ.304     แบบแสดงความจำนงในการขอทุนศึกษาต่อ  ประเภทบุคลากรภายใน

กบบ.305     แบบแสดงความจำนงในการขอทุน  เพื่อทำวิทยานิพนธ์

กบบ.306     แบบแสดงความจำนงในการขอทุน  เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ

กบบ.307     แบบแสดงความจำนงในการขอทุน  เพื่อฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

กบบ.308     แบบแสดงความจำนงในการขอทุนศึกษาต่อ  ประเภทบุคลากรภายนอก

กบบ.309     แบบฟอร์มขอเบิกทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ

กบบ.310     แบบฟอร์มขอเบิกทุนทำวิทยานิพนธ์

กบบ.311     แบบฟอร์มขอเบิกทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ

กบบ.312     แบบฟอร์มขอเบิกทุนฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

กบบ.313     แบบรายงานผลการศึกษา

กบบ.314     แบบรายงานผลสำเร็จการศึกษา

กบบ.315     ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนศึกษาต่อ  สำหรับบุคลากรภายนอก

กบบ.316     แบบขออนุญาตไปเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ ต่างประเทศ

กบบ.317     คำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อเพิ่มเติม

กบบ.318     แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

กบบ.319     แบบแสดงความจำนงการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลากรภายใน ที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กบบ.402     แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

กบบ.404     แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

กบบ.405     แบบรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กบบ.406     แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กบบ.407     แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน การกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทตำแหน่งทั่วไป และประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์