055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ระบบติดตามความก้าวหน้าของ

กระบวนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คู่มือการทำผลงาน

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ติดต่อเรา

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ

โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1625

ประกาศ ของ ก.พ.อ.

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ของมหาวิทยาลัย

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

(ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์)