055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com

ตำแหน่งทางวิชาการ มรอ.

ระบบติดตามความก้าวหน้าของ

กระบวนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คู่มือการทำผลงาน

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ติดต่อเรา

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชั้น 4 อาคารภูมิราชภัฏ

โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1625

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ