055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเพิ่มเติม »
ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายในเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน งบรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ใบสมัครสอบแข่งขัน หนังสืออนุญาตหรือยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน

ประกาศเพิ่มเติม »
ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

ประกาศเพิ่มเติม »

การประเมินค่างานและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

การประเมินค่างานและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

กรณีปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าหน่วยงาน  ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน
เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

กรณีปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าหน่วยงาน

กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
กรณีปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าหน่วยงาน

ประกาศรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
เพื่อประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้นกรณีปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าหน่วยงาน

แผนพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
คลิ๊กที่นี่ >>
มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คลิ๊กที่นี่ >>
กิจกรรม/โครงการ

โครงการ “กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)”

วันที่ 27 เมษายน 2565 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อแสวงหา Good Practice เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม »
กิจกรรม/โครงการ

โครงการ “บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ.”

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “บริการด้วยใจ ก้าวไกลทั้ง มรอ.” ให้กับบุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล

ขอความกรุณาผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและการใช้บริการของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

hit counter

เริ่มนับตั่งแต่วันที่ 27/04/2020