Dashboard | ข้อมูล ณ 15-08-2022

  ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมท้้งหมด ร้อยละ
1. ข้าราชการ 55 10 65 7.21 %
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 351 278 629 69.81 %
3. ลูกจ้างประจำ 0 4 4 0.44 %
4. จ้างชั่วคราว 43 139 182 20.2 %
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 5 123 128
4.2 พนักงานชั่วคราว 11 15 26
4.3 พนักงานต่างชาติ 10 1 11
4.4 ผู้เกษียณอายุราชการ 17 0 17
5. พนักงานราชการ 0 21 21 2.33 %
รวมทั้งหมด 449 452 901 100 %

   Chart

ประเภทบุคลากร (ร้อยละ)
ประเภทบุคลากร (จำนวน)