Dashboard | ข้อมูล ณ 15-07-2024

  ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมท้้งหมด ร้อยละ
1. ข้าราชการ 48 10 58 6.7 %
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 365 271 636 73.44 %
3. ลูกจ้างประจำ 0 1 1 0.12 %
4. จ้างชั่วคราว 23 126 149 17.21 %
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 3 123 126
4.2 ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ 0 2 2
4.3 พนักงานต่างชาติ 10 1 11
4.4 ผู้เกษียณอายุราชการ 10 0 10
4.5 ตำแหน่งอื่นๆ (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร,รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) 0 0 0
5. พนักงานราชการ 0 21 21 2.42 %
6. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 0 1 0.12 %
รวมทั้งหมด 437 429 866 100 %

   Chart

ประเภทบุคลากร (ร้อยละ)
ประเภทบุคลากร (จำนวน)
page counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1/06/2023