Dashboard | ข้อมูล ณ 03-06-2023

  ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมท้้งหมด ร้อยละ
1. ข้าราชการ 50 10 60 6.76 %
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 360 281 641 72.18 %
3. ลูกจ้างประจำ 0 2 2 0.23 %
4. จ้างชั่วคราว 30 133 163 18.36 %
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 3 129 132
4.2 ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ 3 2 5
4.3 พนักงานต่างชาติ 8 1 9
4.4 ผู้เกษียณอายุราชการ 15 0 15
4.5 ตำแหน่งอื่นๆ (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร,รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) 0 2 2
5. พนักงานราชการ 0 22 22 2.48 %
รวมทั้งหมด 440 448 888 100 %

   Chart

ประเภทบุคลากร (ร้อยละ)
ประเภทบุคลากร (จำนวน)
page counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1/06/2023