Dashboard | ข้อมูล ณ 01-12-2022

  ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมท้้งหมด ร้อยละ
1. ข้าราชการ 51 10 61 6.81 %
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 363 284 647 72.21 %
3. ลูกจ้างประจำ 0 2 2 0.22 %
4. จ้างชั่วคราว 34 135 169 18.86 %
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 4 128 132
4.2 ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ 3 4 7
4.3 พนักงานต่างชาติ 10 1 11
4.4 ผู้เกษียณอายุราชการ 17 0 17
4.5 ตำแหน่งอื่นๆ (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร,รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) 0 2 2
5. พนักงานราชการ 0 17 17 1.9 %
รวมทั้งหมด 448 448 896 100 %

   Chart

ประเภทบุคลากร (ร้อยละ)
ประเภทบุคลากร (จำนวน)