ข้อมูลบุคลากร

   บุคลากรสายสนับสนุน

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ จ้างขั่วคราว พนักงานราชการ ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
10 271 1 124 0 2 1 0 0 20 188 241 429 100
  ข้าราชการ ชาย หญิง รวม
สายสนับสนุน 5 5 10
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ
(REF_POSITION)
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่ง 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภททั่วไป 0 6 53 52 46 65 111
ระดับ ปฏิบัติงาน 0 6 52 52 45 65 110
ระดับ ชำนาญงาน 0 0 1 0 1 0 1
ระดับ ชำนาญงานพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 0 63 96 1 60 100 160
ระดับ ปฏิบัติการ 0 50 95 1 52 94 146
ระดับ ชำนาญการ 0 13 1 0 8 6 14
จะดับ ชำนาญการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
ระดับ เชี่ยวชาญ 0 0 0 0 0 0 0
ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 69 149 53 106 165 271
รวมทั้งหมด
  ลูกจ้างประจำ ชาย หญิง รวม
สายสนับสนุน 1 0 1
ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
124 0 2 1 0 0 188 241 429 100
  พนักงานราชการ ชาย หญิง รวม
สายสนับสนุน 6 14 20

   รายการข้อมูล 429 รายการ

               
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลบุคลากร วัน-เดือน-ปี ที่ทำงานครั้งแรก ประเภทสายงาน ประเภทบุคลากร ประเภทบุคลากรย่อย ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
1 0001 นาย ปริญญา    บัววังโป่ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
2 0004 นาย พรไชย    สาครเสถียรกุล วันที่ 3 ตุลาคม 2532 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
3 0009 นางสาว พิณภัคธิมา    ใจเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2537 สายสนับสนุน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา
4 0011 นาง จินดา    ชัยปัน วันที่ 11 ตุลาคม 2536 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 0013 นาย วันชัย    แก้วนาคแนว วันที่ 2 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
6 0015 นางสาว ศณัฐฌา    พุทธชาติ วันที่ 3 มกราคม 2538 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
7 0016 นาย บุญช่วย    อิ่มทอง วันที่ 1 มีนาคม 2537 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 0017 นางสาว สินี    กะวิ วันที่ 26 สิงหาคม 2534 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
9 0018 นาง วารุณี    ศรีสอาด วันที่ 16 ธันวาคม 2534 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
10 0077 นาย ไพจิตต์    สายจันทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2538 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 501001 นาง นทีทิพย์    ประพันธ์วิทย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
12 501002 นางสาว เสาวลักษณ์    รัตนชมภู วันที่ 5 มิถุนายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
13 501003 นาง ดาวลอย    จิตรไทย วันที่ 7 มกราคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
14 501004 นาย พิพัฒน์พงศ์    แทนเทือก วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
15 501005 นาง หฤทัยพันธน์    เจียงวรีวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
16 601001 นาง วราภรณ์    เฟื่องระย้า วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
17 601002 นาย สมพงษ์    พิมพ์ปทุมโชติ วันที่ 1 กันยายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
18 701001 นางสาว พัชรพร    ยะเมา วันที่ 1 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
19 801001 นาย สุรินทร์    พงษ์ลำใย วันที่ 5 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
20 502006 นางสาว จุฑาทิพย์    พรมจันทร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 502007 นาง จารุวรรณ    กังวาล วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 502008 นาย วัชระพงศ์    เครือบคนโท วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 502009 นางสาว วรรณ์นงอร    วริศนิรันตรกูล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 502010 นาย ชาณวิทย์    จันผัด วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 602004 นาย นราธิป    สุรินทร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 602005 นางสาว อัจฉรา    ตันตระกูล วันที่ 10 มกราคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 702004 นาง สาหร่าย    ไสยวงศ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 702005 นางสาว ครองขวัญ    นามวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 503011 นาง พจนีย์    อินจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 503012 นาง ปิยะดา    เทพสาธร วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 503014 นาง อิศรา    ทั่งรอด วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 503015 นางสาว จินตนา    แตงฤทธิ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 503098 นางสาว โสภิณภา    นันตา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 603006 นาย เชาวฤทธิ์    วันเสาร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 603007 นาย นพดล    บุญยรัตพันธ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 603008 นาย อุเทน    แสนบัณฑิต วันที่ 26 ตุลาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 603010 นางสาว สุกัญญา    หมอนอิง วันที่ 4 มกราคม 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 603012 นาง ปัทมา    จันทร์แย้ม วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 703006 นางสาว ญาณภา    บุญอยู่ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 803004 นาย เหลือ    น้อยพา วันที่ 1 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 504016 นางสาว ปรารัตน์    สุขดี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
42 504017 นางสาว วัฒนา    แก้วพูลปกรณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
43 504018 นางสาว สาวิทตรี    ซุ้ยเสมา วันที่ 26 ตุลาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
44 504019 นาง สุรีย์ลักษณ์    มั่นแย้ม วันที่ 1 ตุลาคม 2538 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
45 604015 นาย สุทิน    อินทะ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
46 604016 นาย ณรงค์    พรมงาม วันที่ 8 กันยายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
47 604009 นางสาว เพลินพิศ    สีตื้อ วันที่ 18 เมษายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
48 704007 นาง แก่นกรวิทย์    เตี๊ยมจุมพล วันที่ 20 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
49 505020 นางสาว สาวิตรี    สร้อยสุดสวาท วันที่ 2 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50 505021 นางสาว วันนิสา    เมฆทับ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51 505022 นางสาว สุรีรัตน์    เสือน้อย วันที่ 21 กรกฎาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 505023 นาย ณัฐพงศ์    เวรุริยะ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53 605017 นาย ธรรมวุฒิ    ผ่องใส วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54 605018 นาย ปกรณ์    เกตุอินทร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
55 511143 นาง พรรณลักษณ์    ดุลยะลา วันที่ 21 มีนาคม 2548 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ กองกลาง
56 605020 นาย กิตติพงษ์    ยินดีสิทธิ์ วันที่ 16 มีนาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
57 605021 นาย สมพร    หมวกทอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58 605022 นาย ไชยเชษฐ    ขวดแก้ว วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
59 705009 นางสาว นิตยา    เรือนจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 705010 นาง พนิดา    จรลังกา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
61 506024 นาง รวีวรรณ    มงคล วันที่ 4 กันยายน 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
62 506025 นาย วิรุฬ์    โตจันทร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
63 506026 นาย สิรภพ    วังทอง วันที่ 20 ธันวาคม 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
64 506027 นางสาว พรษร    กำแพงแก้ว วันที่ 25 มีนาคม 2556 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
65 506028 นาย เจษฎา    กันทาทำ วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
66 506110 นาย นิรันดร์    ทองอ่อน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
67 606024 นาย วิฑูรย์    นาคมูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์
68 706011 นาง น้ำฝน    เฟื่องมะณี วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์
69 506150 นางสาว บุศรินทร์    ทองศรีอ้น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
70 511106 นาย ปรัชญา    คันทรง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
71 611025 นางสาว กมลพรรณ    จันทร์เดช วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
72 514078 นางสาว ภัทรานิษฐ์    บุรีรักษ์ วันที่ 4 กันยายน 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
73 514079 นาย วิรัตน์    สุกสา วันที่ 1 มิถุนายน 2538 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล
74 514080 นาง ขวัญชนก    กาทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
75 514081 นาย กฤษฎา    กาทอง วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
76 514146 นาย ชุตินันท์    จันทร์ยวง วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล
77 514158 นางสาว นัทชนิจ    ป่านฉะนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
78 514154 นาย ภัทร    จันทร์ยวง วันที่ 1 ธันวาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
79 514147 ว่าที่ร้อยตรี จิรัฏฐ์    พิมพ์สาร วันที่ 25 มีนาคม 2556 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล
80 514157 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์    กิตติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล
81 514160 นาง วิไลลักษณ์    แสงจันทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
82 514161 นาย วินัย    ตาใส่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
83 512061 นางสาว กรรณิการ์    สุจริตจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
84 512062 นาง นพมาศ    ทะมาตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
85 512063 นางสาว เพ็ญประภา    มนแพวงศานนท์ วันที่ 12 กันยายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
86 512064 นาย ธนัย    เนียมกุญชร วันที่ 26 ตุลาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองนโยบายและแผน
87 512065 นาย เอกชัย    ศรีสุวรรณ วันที่ 28 มีนาคม 2548 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
88 512066 นางสาว อุบลรัตน์    แก้วหล้า วันที่ 1 สิงหาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
89 512067 นาย อุเทน    อุ่นไฝ วันที่ 1 มีนาคม 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
90 512068 นาย พิศิษฐ์    วิจิตรกูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
91 512069 นาย พงศ์ศิริ    ไทยฤทธิ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
92 612038 นาง ภัทราพร    จันทร์กระจ่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน
93 612039 นาย อรรถพล    ใจยศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน
94 515082 นาย กำธร    ผาแก้ว วันที่ 12 กันยายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
95 515083 นางสาว เนตรดาว    อินถา วันที่ 1 มิถุนายน 2538 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา
96 515084 นางสาว ศศิรัศมิ์    เสือเมือง วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
97 515085 นาย ศักดา    พิมพ์แก้ว วันที่ 1 เมษายน 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
98 515086 นางสาว ทักษอร    พุ่มสิริโรจน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
99 515087 นาง นลินรัตน์    วิเทศสนธิ วันที่ 1 กันยายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
100 511088 นางสาว ธณษร    ปัญญาเทพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารการประชุมและพิธีการ กองกลาง
101 515089 นาย สุพจน์    ศรีพลากิจ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
102 515090 นาง อมรรัตน์    ศรีลา วันที่ 7 ตุลาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
103 515091 นางสาว ธนัชพร    นอมี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
104 815049 นาย จีระเดช    สีแดง วันที่ 1 มิถุนายน 2531 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
105 815050 นาง สุชาดา    สีแดง วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
106 815051 นาง อุ่นเรือน    ปัญญา วันที่ 1 มิถุนายน 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
107 522162 นาย สิทธิศักดิ์    สมุทรหล้า วันที่ 1 มิถุนายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
108 716027 นางสาว วันเพ็ญ    วงกลม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองศิลปวัฒนธรรม
109 516152 นางสาว ปิยะนารถ    ริมทอง วันที่ 7 ตุลาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม
110 513071 นาย นิติธร    อุ่นคำปา วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
111 513072 นาย อุเทน    ทองสาย วันที่ 1 มิถุนายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
112 513073 นาย กชกร    เขียวอรุณ วันที่ 23 มิถุนายน 2548 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
113 513074 นางสาว ภมรมาศ    เรือนทอง วันที่ 1 มีนาคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
114 513076 นางสาว วัชรี    เหมดี วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
115 513077 นางสาว อภิชญา    อินทร์หม่อม วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ กองบริการการศึกษา
116 613040 นาง ปิยาภร    คำเที่ยง วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา
117 613041 นาง สุนารี    แก้วม่วง วันที่ 1 มิถุนายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน กองบริการการศึกษา
118 613042 นางสาว ยุวดี    จันคำหล้า วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา
119 513075 นางสาว ปิยธิดา    ถมยา วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
120 713026 นางสาว นลินี    เมืองจันทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา
121 513155 นาย กัลป์ไชย    ชัยอารีราษฎร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ งานศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา
122 514159 นาย เกรียงไกร    หาญสมบัติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
123 510052 นางสาว ภัทรา    คำเพ็ง วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
124 511141 นาย เศกสรร    แก้วทองมา วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
125 710014 นางสาว ณัฐนันท์    มาอยู่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
126 510053 นาย ณัฐพงศ์    แก้วทองมา วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
127 610031 นาย โชตวิชช์    อินทนนท์ วันที่ 7 ตุลาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
128 610032 นาย ดำรงค์    วงษ์พรวน วันที่ 7 มกราคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
129 610033 นาย ชลธี    ไกรกิจราษฎร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
130 510054 นางสาว ศรีวราพร    คำอ่อง วันที่ 1 มีนาคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารการประชุมและพิธีการ กองกลาง
131 510055 นางสาว ชมาพร    สีเสือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
132 510056 นางสาว อารีย์    นาคมูล วันที่ 5 มกราคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารการประชุมและพิธีการ กองกลาง
133 510153 นางสาว นิธิวดี    คัณธานันท์ วันที่ 1 เมษายน 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารการประชุมและพิธีการ กองกลาง
134 510057 นางสาว นภัสสร    สุขเกษม วันที่ 2 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง
135 0001 นาย กัมพล    จันนคร วันที่ 1 ตุลาคม 2536 สายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
136 1101001 นาง ยุพาเรศน์    แตงสุวรรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
137 1102003 นาง เขมิกา    ดามา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138 1102004 นาง วันเพ็ญ    หน่อแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
139 1104110 นาง จรูญ    นำแสง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
140 000000 นาย Scott  Eugune  Brasuell วันที่ 1 มกราคม 2558 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ ผู้ช่วยและอำนวยความสะดวกฝึกทักษะทางภาษา งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ กองบริการการศึกษา
141 903024 นางสาว อาภาวรรณ    พรหมมา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142 903001 นาย ไพทูล    รวดพวง วันที่ 1 มิถุนายน 2541 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143 903023 นางสาว อุทัยวรรณ    ชั่งอ่อง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 904003 นางสาว ธาริณี    เกิดเจริญ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
145 911009 นาย ฐาปกรณ์    เมืองเหมอะ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
146 710016 นาง สุภาภรณ์    ซ้อนใส วันที่ 25 มีนาคม 2556 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง
147 510058 นางสาว ทิพประภา    ม่วงสาย วันที่ 2 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ งานคลัง กองกลาง
148 610034 นาง วรางคณา    แก้วมาลัย วันที่ 16 มิถุนายน 2531 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานคลัง กองกลาง
149 910006 นาง อุดมพร    หาญวัฒนาศิริ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ งานคลัง กองกลาง
150 510149 นางสาว ชมพูนุท    วังวิเศษ วันที่ 1 เมษายน 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ งานคลัง กองกลาง
151 511059 นาย นฤดิตถ์    นาเหมือง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ กองกลาง
152 511060 นาง พจมาน    ธรรมณี วันที่ 1 ตุลาคม 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ กองกลาง
153 611014 นาง เสาวลักษณ์    พุ่มชาวสวน วันที่ 1 สิงหาคม 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานพัสดุ กองกลาง
154 711015 นาย สง่า    หน่อแก้ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานพัสดุ กองกลาง
155 511052 นางสาว กุลภานัน    เสือเกิด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ กองกลาง
156 711020 นาย อภิภู    สุขจิตร วันที่ 1 ตุลาคม 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
157 711021 นาย ปราชยา    เพ็ชร์งาม วันที่ 7 มกราคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
158 711022 นาย สุชาติ    ศรีสังข์ วันที่ 25 กันยายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
159 711023 นาย สันติ    เขียวสดใส วันที่ 7 ตุลาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
160 611035 นาย ขจรวิทย์    คำเจียม วันที่ 2 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
161 622036 นาย ธีรศานญ์    ธนวัฒน์หัตถชัย วันที่ 1 เมษายน 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
162 611037 นาย อธิพงษ์    ชูแดง วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
163 811035 นาย ดำ    อ้ายชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2532 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
164 811036 นาย มงคล    ศรีลำ วันที่ 1 มิถุนายน 2532 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
165 811037 นาย สุพันธ์    ปัญญา วันที่ 3 มิถุนายน 2536 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
166 811038 นาย ยุทธ    แก้วแสนปิว วันที่ 5 มิถุนายน 2537 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
167 811046 นาย สนั่น    มั่นจันทร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
168 811047 นาย ยุทธนาคม    ปานานนท์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
169 504015 นาง ฐิติชญา    สอนจิ๋ว วันที่ 1 มิถุนายน 2562 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
170 810034 นาง ถนอมวรรณ    พรมยวน วันที่ 5 ตุลาคม 2541 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
171 527142 นาย สมเกียรติ    ธนงกิจ วันที่ 1 กันยายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
172 517093 นางสาว นิตยา    เกตุครุฑ วันที่ 7 ธันวาคม 2548 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
173 517094 นาง พัชรินทร์    เอี่ยมเสือ วันที่ 13 สิงหาคม 2534 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
174 507030 นาย สมชาย    คำวรรณะ วันที่ 24 ตุลาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
175 507031 นาง หทัยรัตน์    สมุทรหล้า วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ กองบริการการศึกษา
176 507032 นางสาว เกศวารี    แก้วจู วันที่ 1 ตุลาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ กองบริการการศึกษา
177 507033 นาง พนารัตน์    หาญสมบัติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
178 507034 นางสาว กัญญาภัทร    จันบรรทัด วันที่ 1 กันยายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ กองกลาง
179 507035 นาย สุนทร    ขอนวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ กองบริการการศึกษา
180 518096 นาย ทศพร    ดีเทศน์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
181 518097 นาย รัตนะ    อินจ๋อย วันที่ 1 มิถุนายน 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
182 518099 นาง สายสุนีย์    คำวรรณะ วันที่ 18 สิงหาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
183 518100 นางสาว ศิริลักษณา    ขวัญคำ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
184 518101 นางสาว นภา    มิ่งนัน วันที่ 1 สิงหาคม 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
185 518102 นางสาว กาญจนา    สกุลเพ็ชร วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
186 518103 นางสาว สุวิชา    ชัยวรรณธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
187 518104 นางสาว จินตนา    อินทร์อยู่ วันที่ 25 ธันวาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
188 518105 นางสาว พัชรี    พันธุ์แตงไทย วันที่ 8 กันยายน 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
189 518123 นาย นพปฎล    สอนอินทร์ วันที่ 1 กันยายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
190 518107 นางสาว สิริขจร    สร้อยสังวรณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2537 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
191 518108 นาย ชลัช    แย้มชื่น วันที่ 4 ธันวาคม 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
192 518109 นาย พิเชฐ    ลือโฮ้ง วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
193 518111 นาง อมรรัตน์    ช่างทอง วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
194 518112 นาง พณิชยาพร    ทองชื่นตระกูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
195 518113 นาย นพดล    ทองชื่นตระกูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
196 518114 นาย ทัศนัย    อ้ายพุก วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
197 618045 นาง พรรณพร    ผดุงพร วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
198 618046 นางสาว ศรุตยา    จ๋อยฟอง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
199 718029 นาง ธัญชนก    อินทรรัตน์ วันที่ 1 ธันวาคม 2536 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
200 718030 นาง นิภาพร    พ่วงบางโพ วันที่ 5 มกราคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
201 718032 นาง ชลณี    น้อยผา วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
202 718033 นาย อำนาจ    ฟักงาม วันที่ 1 สิงหาคม 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
203 818053 นาง อำพร    ศรีลำ วันที่ 19 ธันวาคม 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
204 818054 นาย ทศพล    แก้วรัตม์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
205 718018 นาง ธิดารัตน์    มายรรยงค์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
206 510050 นางสาว ศุภมาส    มณเฑียร วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารการประชุมและพิธีการ กองกลาง
207 514051 นางสาว กุลณี    รักษา วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
208 510049 นาง ณัฐชยา    จะระ วันที่ 17 กันยายน 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารการประชุมและพิธีการ กองกลาง
209 519115 นางสาว นารีนารถ    ภารังกูล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 519116 นางสาว มีนา    กรมมี วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 519118 นางสาว วิไลภรณ์    อินนัน วันที่ 4 มกราคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 619047 นางสาว ภคอร    ป้อมเปิ้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2541 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานพัสดุ กองกลาง
213 819055 นาง ประหยัด    ปัดโรคา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
214 819056 นาย นิเวช    เกิดก่อวงษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2541 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215 519148 นาง สุภัทรตรา    สุขะ วันที่ 25 ตุลาคม 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216 520119 นาย ศุภวัฒ    ใสแจ่ม วันที่ 22 มกราคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา
217 520120 นาง ธนิกานต์    หลิมเจริญ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา
218 508036 นางสาว ปนัดดา    สุวรรณสุข วันที่ 3 สิงหาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองบริการการศึกษา
219 508037 นาง ลิตาพัชร์    ธนเสรีพัฒนชัย วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองบริการการศึกษา
220 508038 นางสาว เทพธิดา    จงสุขสันติกุล วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองบริการการศึกษา
221 508039 นางสาว รัชนี    มีพันธ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองบริการการศึกษา
222 508040 นาย วรวัฒน์    รักดี วันที่ 1 มิถุนายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองบริการการศึกษา
223 508029 นาย วิทยากร    อ้วนสะอาด วันที่ 1 สิงหาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองบริการการศึกษา
224 521121 นาย สุธี    อยู่ยิ้ม วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส กองนโยบายและแผน
225 521122 นาย ธนสร    ขอบเหลือง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส กองนโยบายและแผน
226 521124 นางสาว ณัฐปภัสร์    จันทร์อิ่ม วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
227 521125 นางสาว รัตนาภรณ์    สีเนียม วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
228 721035 นางสาว ยุทาวดี    เข็มทอง วันที่ 26 ตุลาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส กองนโยบายและแผน
229 509041 นางสาว พัชญา    ปลีกแสง วันที่ 3 ธันวาคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
230 509042 นางสาว วรรณศิริ    ศรีสุวรรณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
231 509043 นางสาว มัทนา    กัดฟัก วันที่ 3 มีนาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
232 509044 นาง ปรียานุช    อินชะนะ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พยาบาล ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
233 509045 นางสาว เนตรนภา    ทับผดุง วันที่ 1 สิงหาคม 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
234 509046 นาง สุข    คำแก้ว วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
235 509047 นางสาว พรพิมล    กอนโพชน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
236 509048 นางสาว กาญจน์    สังวาล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
237 609026 นางสาว โสภชา    เทพกัน วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
238 609027 นาย วิทยา    แหยมบัว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
239 609028 ว่าที่ร้อยตรี พีรพัฒน์    แก้วมูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
240 609029 นางสาว สุทธิดาวีร์    ช่างปืน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
241 709012 นาง ชิตาพัณณ์    แดงกองโค วันที่ 7 มิถุนายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
242 709013 นาง นิติรัตน์    อินกล่ำ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
243 809007 นาง อุบล    แย้มบาง วันที่ 25 กันยายน 2557 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
244 809008 นาง มะลิ    อุ่นไฝ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
245 809009 นางสาว ทิพยาภรณ์    สีทา วันที่ 17 มิถุนายน 2547 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
246 809010 นางสาว เพ็ชรา    กอนโพชน์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
247 809012 นาย ลอย    เรือนจันทร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
248 809014 นาย ยุทธสิทธิ์    แก้วทองมา วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
249 1104129 นาย ประทีป    นุ่มนวล วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
250 1105009 นางสาว โชติมา    เลี่ยมอยู่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
251 1105010 นาง กฤตพร    ศรีลำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
252 1105011 นางสาว นารีรัตน์    พรมสอน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
253 1105012 นาย อำพล    ตุ่นสายบู่ วันที่ 3 มกราคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
254 1105013 นาย ศรายุทธ    ศรีจันทร์ วันที่ 3 มกราคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
255 1106014 นาย นัทธพงศ์    นามวงศ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
256 1106015 นาง ณัฐภาส์    ปานวน วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์
257 1106016 นาย แสวง    ขจรคำ วันที่ 3 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์
258 1106017 นาย อนุกูล    แจ่มศรีสุข วันที่ 3 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์
259 1106108 นาย วีรเชษฐ์    น้อยเอี่ยม วันที่ 19 มีนาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์
260 1111120 นาย พนา    บรรทัดเที่ยง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ช่างพิมพ์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
261 1112097 นางสาว นาริฐา    เทพจันทร์ วันที่ 3 กันยายน 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองนโยบายและแผน
262 1115072 นางสาว อารัญ    ปานคำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
263 1115073 นาย ปรีชา    เรือนมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
264 1115107 นาย สมพงษ์    ผลัดเปิ้น วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
265 1110006 นางสาว อิสรา    ภูมิประเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง กองกลาง
266 1110078 นางสาว อังสนา    หอมสมบัติ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง
267 1111028 นาย ชวกิจ    ชัยสมิต วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
268 1111029 นาย ดิเรก    ม่วงเลี้ยง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
269 1111030 นาย พุฒิพงศ์    โตอุ่นเพ็ชร วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
270 1110115 นาย มงคล    ศรีมา วันที่ 14 มีนาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
271 1110116 นาย สุริยันต์    หลงมีวงศ์ วันที่ 14 มีนาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
272 1111031 นาย สยาม    หนูดี วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
273 1111032 นาง ทองใบ    ดีคำน้อย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
274 1111033 นาย วันชาติ    ชูยิ้ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
275 1111034 นาย อภิเศก    ครองเมือง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
276 1111035 นาย สันติ    คุ้มแสง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
277 1111036 นาย ณัฐพงษ์    บุญทองเนียม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
278 910008 นางสาว ธนันตา    ละอองเนตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง กองกลาง
279 917015 นางสาว ธนานุช    รักสัจจา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
280 809015 นาง อัญชิษฐา    ปรีดิ์เปรม วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
281 809016 นาง กาญจนา    โกมลวาจ วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
282 809017 นาง บัวขาว    เดชทับทัน วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
283 809018 นาง มยุเรศ    หมื่นไชย วันที่ 21 กรกฎาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
284 809019 นาง บัวลอย    นุ่มนวล วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
285 809020 นาง ปิยะนุช    เลิศแตง วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
286 809021 นาง เรไร    ธูปแจ่ม วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
287 809022 นาง สายพิณ    ใจวงศ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
288 809023 นาง สมพร    คงสา วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
289 809025 นางสาว บุษยารัตน์    คำจ้อน วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
290 809026 นาง ปนัดดา    เสือสกุล วันที่ 1 มีนาคม 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
291 809027 นาง สุมาลี    ตันบุญ วันที่ 20 ตุลาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
292 809028 นาง กฤษณา    แก้วรัตม์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
293 809029 นางสาว นภาดาว์    เมืองด่าน วันที่ 5 ตุลาคม 2547 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
294 809030 นาง พรทิพย์    ศศิกรกุล วันที่ 5 มกราคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
295 809031 นาง กฤษณา    ทิมยิ้ม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
296 809032 นาง ใกล้รุ่ง    นินเป้า วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
297 809033 นาง เบญจวรรณ    จิระมณีมัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
298 522126 นางสาว รักษิณา    ใจจันทร์ วันที่ 8 กันยายน 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
299 526127 นาง ศิริพร    ธุวดาราตระกูล วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน กองบริการการศึกษา
300 522128 นาย พเยาว์    เลี้ยงประเสริฐ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
301 522129 นาย ปองภพ    หรั่งเจริญ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
302 526130 นาย วิศรุต    ทองสุข วันที่ 3 กันยายน 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน กองบริการการศึกษา
303 522131 นาย ก้องเกียรติ    หาญสมบัติ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
304 522132 นาย เอกปริญญา    มั่นสวาทไพบูลย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
305 622048 นาย วัชรินทร์    เครือเมือง วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
306 523133 นาง แคทลียา    ดาใจคำ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน
307 523134 นาย ปรีชา    สะพานทอง วันที่ 1 มิถุนายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน
308 523135 นางสาว ปานจรี    นามวงศ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน
309 523136 นาง ปภาภรณ์    ปินตามูล วันที่ 4 กันยายน 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน
310 523137 นาย กิตติพงษ์    ใจคำ วันที่ 8 กันยายน 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน
311 623049 นาง นิติพร    ป้องแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2547 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน
312 723037 นาย สิทธิพล    แก้วมา วันที่ 1 มิถุนายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน
313 823057 นาย สายชล    สิงห์แสง วันที่ 1 มิถุนายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน
314 524138 นางสาว อำภา    มาลูน วันที่ 3 ธันวาคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
315 524139 นาย ศุภสิน    ดีมี วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
316 524140 นางสาว ธนธรณ์    ศรีเจริญ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
317 824059 นาง ปราณี    ไชยแก้ว วันที่ 28 มีนาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
318 606023 นาย นาวิน    สุขะ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์
319 526117 นาย อิสรภาพ    เทพกฤษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน กองบริการการศึกษา
320 528003 นางสาว ทัศนีย์ยา    เจิมจวง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์
321 511144 นาย ธนัสชภัทร์    จักรทอง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร ปฏิบัติการ งานพัสดุ กองกลาง
322 528002 นาย ไพรัตน์    ปาคา วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์
323 528001 นาย ธีรศักดิ์    นุอินทร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์
324 923021 นางสาว ศศิธร    แก้วมา วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน
325 903025 นางสาว ชนันทกร    วงศ์ตะวัน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
326 911012 นาย กฤษณ์    ศรีวชิรานนท์ วันที่ 1 กันยายน 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
327 911002 นางสาว ลักขิกา    เจียวสว่าง วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป งานพัสดุ กองกลาง
328 921020 นางสาว นริศรา    ดอกพุฒ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
329 1111037 นาง วราภรณ์    นวลจอน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
330 1111038 นาย สะท้าน    ชิงทอง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
331 1111039 นาย ธนัน    อุ่นนิ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
332 1111040 นาย ไพทูล    อุ่นนิ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
333 1111105 นาย สถาพร    มีศิริพันธ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
334 1111041 นาง สุรีย์รัตน์    พึ่งพันธ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
335 1111042 นางสาว อรุณี    เดชทับทัน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
336 1111044 นาง ฉันทนา    ทิมแป้น วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
337 1111045 นาง ฉวีวรรณ    กลิ่นแจ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
338 1111046 นางสาว บัวลม    คำเทศน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
339 1111047 นางสาว สุกัญญา    ทองสันตะ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
340 1111048 นางสาว นงเยาว์    แดงหน่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
341 1111049 นางสาว วรรณกร    กุมารสิทธิ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
342 1111050 นางสาว ศยามล    ประเสริฐสังข์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
343 1111051 นางสาว ดารุณี    หน่อแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
344 1111106 นาง ประภาวดี    ประจิตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
345 1111111 นาย ทรงพล    พ่วงบ้านแพน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
346 1111052 นางสาว ประภาพรรณ    อ้นอินทร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
347 1111117 ว่าที่ร้อยตรี อนุชิต    คันธะด้วง วันที่ 19 มีนาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
348 1111128 นางสาว ศุภรัสมิ์    คำวงษา วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
349 1111053 นาย สด    ไสยิ่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
350 1111055 นาย สมชาย    ดีป้องไพร วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
351 1111057 นาย สมควร    ทุมทอง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
352 1111061 นาย มนตรี    เมฆไหว วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
353 1111062 นาย จีระวัฒน์    เมฆขุน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
354 1111063 นาย สมพร    พิมพัก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
355 1111065 นาย จุฑาวัฒน์    จันทร์เจ๊ก วันที่ 25 กันยายน 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
356 1111066 นาย ตุ้ย    เดชทับทัน วันที่ 25 กันยายน 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
357 1111067 นาย ธีรพงษ์    พึ่งพันธ์ วันที่ 25 กันยายน 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
358 1111068 นาย สรรพสิทธิ์    สุขเกษม วันที่ 25 กันยายน 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
359 1111071 นาย เชาวฤทธิ์    บุตรหุน วันที่ 1 กันยายน 2559 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
360 1111109 นาย ยุทธภูมิ    ขุนจ้อน วันที่ 4 มกราคม 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
361 1111118 นาย อรรถพล    ศรีคมขำ วันที่ 19 มีนาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
362 1111054 นาย ศุภจิตร    สร้อยจิตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
363 1110025 นาง สุจินต์    แก้วแสนปิว วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
364 1110026 นาง เบญจมาศ    ชังสิงห์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
365 1109018 นาง เพ็ชรัตน์    ทองแพร วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
366 1109019 นาง จินตนา    คงสา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
367 1109021 นาย พยุง    แว่นสุขศรี วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
368 1109022 นาย ประเวศ    สระแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
369 1109023 นาย ราวี    สุมา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
370 1109024 นางสาว ปทุมมา    เมฆไหว วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
371 1122082 นาย ราชัน    โภคารัตน์ วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
372 1122083 นาง จันทนา    เกตุเชื้อจีน วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
373 1122084 นาง กนกพร    โภคารัตน์ วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
374 1122085 นาง สุวิทย์    แจ่มแหยม วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
375 1122086 นาย มงคล    โภคารัตน์ วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
376 1122089 นาย ชินภัทร    แจ่มแหยม วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
377 1122090 นาย ประพัฒน์    ไม้หอม วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
378 1122092 นาย ต้นสน    จงภักดี วันที่ 25 กันยายน 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
379 1122093 นาย อนุกูล    รัตนสากล วันที่ 25 กันยายน 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
380 1122096 นาย อนัน    เงินคำ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
381 1122125 นาย ศุภากร    วันจิ๋ว วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
382 1122126 นาย ชัยวัฒน์    ยังเจริญ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
383 1122127 นางสาว ธนิสรา    ทับจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
384 1122133 นางสาว กรองแก้ว    เกตุเชื้อจีน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
385 1122135 นาย เพลิง    อ่วมเปี่ยม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
386 1122136 นาง กนกณะรัชต์    โภคารัตน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
387 1123099 นาง บัวแหวน    ยอดโค้น วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน
388 1123100 นาย บรรหยัด    วรรณพรม วันที่ 3 มีนาคม 2557 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยน่าน
389 1123101 นาย ณรงค์ศักดิ์    ปากอง วันที่ 1 มีนาคม 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยน่าน
390 1123076 นาง สุพิน    คำมี วันที่ 24 มกราคม 2562 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน
391 1124102 นาย เทวรินทร์    กันหา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
392 1124103 นาย สมหมาย    เชื้อกุล วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานขับรถยนต์ งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
393 1124104 นาย อุดมศักดิ์    สอนแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
394 1111043 นางสาว ธรรญชนก    ราชพลแสน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
395 1122091 นาย บุญชาญ    แตงริด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
396 1103005 นางสาว พรพรรณ    ขจิตรัตน์ วันที่ 1 มีนาคม 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
397 1119131 นาย รัชพล    เทพศิริ วันที่ 1 มีนาคม 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
398 1119098 นาง สมใจ    เขียวสดใส วันที่ 1 มีนาคม 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
399 1110122 นาย ธนินาถ    คัณธานันท์ วันที่ 1 มีนาคม 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ช่างซ่อมบำรุง งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองกลาง
400 1110121 นาย สุทธิชัย    แตงสุวรรณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ช่างซ่อมบำรุง งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองกลาง
401 1115138 นางสาว กาญจนา    ดีมาสู่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
402 1110007 นางสาว ณัฐชานันท์    ฉลอม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง กองกลาง
403 1110113 นางสาว กมลภัทร    จันทร์เดช วันที่ 1 กันยายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลัง กองกลาง
404 1111119 นาย อรรถพล    คงถม วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พนักงานรักษาความปลอดภัย งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
405 1113077 นางสาว ณัฐณิช    อิ่มทอง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา
406 1113006 นางสาว อัญชลี    คันศร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา
407 1113124 นางสาว นราภรณ์    อัมพวัน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา
408 1113123 นางสาว นริศรา    เมืองจันทร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา
409 1115069 นางสาว สุนีรัตน์    พลฤทธิ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
410 1115050 นางสาว ศิริพร    แพ่งไฉน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
411 1103006 นาย คณาธิป    สอดจันทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
412 1115081 นาย จักรพันธ์    การินตา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
413 1103113 นาง จันทร์แรม    มั่นคง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
414 1115075 นาย ธเนศ    ทาอุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
415 1123088 นาย ธนวัต    อุดฝั้น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยน่าน
416 1124137 นางสาว มัลลิกา    ปวนเอ้ย วันที่ 1 มกราคม 2566 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา
417 1111112 นาย ติณณภพ    คำวัง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ช่างไฟฟ้า งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
418 1111139 นางสาว ปิยาภรณ์    พรหมมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานพัสดุ กองกลาง
419 1103027 นางสาว ภัทราวดี    อ้นอินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
420 1211007 นางสาว รุ้งทิพ    คงมาก วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
421 1220013 นาง สุวรรณา    นามวงศ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานทั่วไป งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา
422 910005 นางสาว กาญจนา    วงค์หล้า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง กองกลาง
423 910007 นาย วริศ    แสวงรุจิธรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง กองกลาง
424 911006 นางสาว มุกดาวรรณ    ศรีเจริญ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป งานพัสดุ กองกลาง
425 914011 นาย นพดล    ภู่เกาะ วันที่ 1 มีนาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
426 914013 นางสาว ศิญาภัสร์    ศรีชู วันที่ 1 มีนาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
427 914017 นางสาว จันจิรา    คุ้มสา วันที่ 1 มีนาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
428 914018 นางสาว สุภานัน    พุทธา วันที่ 1 มีนาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
429 915019 นาย นิติ    วงศ์มาลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม