ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน

   ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย | จ้างชั่วคราว)

ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 2 1 0 0 3 0 0 0 0 5 1 6 1.53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 47 27 0 0 6 0 0 0 0 38 42 80 20.46
อาจารย์ 97 136 0 4 4 2 6 0 0 117 132 249 63.68
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 29 23 0 0 0 4 0 0 11 45 56 14.32
รวม 146 193 23 4 13 2 10 0 0 171 220 391 100
รวมทั้งหมด 362 29

 

คณะครุศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 3 4.84
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 1 0 0 4 0 0 0 0 4 6 10 16.13
อาจารย์ 21 20 0 2 3 1 2 0 0 23 26 49 79.03
รวม 26 21 0 2 10 1 2 0 0 29 33 62 100
รวมทั้งหมด 47 15

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 7.14
อาจารย์ 18 44 0 0 0 1 2 0 0 34 31 65 92.86
รวม 21 45 0 0 1 1 2 0 0 35 35 70 100
รวมทั้งหมด 66 4

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 8 0 0 0 0 0 0 0 12 12 24 35.82
อาจารย์ 28 13 0 1 0 0 0 0 0 19 23 42 62.69
รวม 45 21 0 1 0 0 0 0 0 32 35 67 100
รวมทั้งหมด 66 1

 

คณะวิทยาการจัดการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13 30.23
อาจารย์ 13 17 0 0 0 0 0 0 0 11 19 30 69.77
รวม 20 23 0 0 0 0 0 0 0 12 31 43 100
รวมทั้งหมด 43 0

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4.35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 11 0 0 0 0 0 0 0 18 5 23 50
อาจารย์ 2 19 0 0 0 0 0 0 0 13 8 21 45.65
รวม 15 31 0 0 0 0 0 0 0 33 13 46 100
รวมทั้งหมด 46 0

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 22.22
อาจารย์ 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 5 7 77.78
รวม 4 4 0 1 0 0 0 0 0 3 6 9 100
รวมทั้งหมด 8 1

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาจารย์ 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12 100
รวม 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12 100
รวมทั้งหมด 12 0

 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาจารย์ 3 6 0 0 0 0 2 0 0 4 7 11 100
รวม 3 6 0 0 0 0 2 0 0 4 7 11 100
รวมทั้งหมด 9 2

 

วิทยาลัยน่าน 
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 20
อาจารย์ 3 8 0 0 1 0 0 0 0 8 4 12 80
รวม 5 8 0 0 2 0 0 0 0 9 6 15 100
รวมทั้งหมด 13 2

 

 

โรงเรียนสาธิต
ตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างชั่วคราว ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (พ)
ผู้เกษียณ
อายุราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่วนราชการ
พนักงาน
ต่างชาติ
พนักงาน
จ้างเหมา
ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 29 23 0 0 0 4 0 0 11 45 56 100
รวม 0 29 23 0 0 0 4 0 0 11 45 56 100
รวมทั้งหมด 52 4