ข้อมูลบุคลากร

   บุคลากรสายวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 10 2 0 8 4 12 2.71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 70 34 0 49 55 10423.53
อาจารย์ 112 157 2 127 144 27161.31
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 30 25 0 0 55 12.44
รวม 192 223 27 194 248 442100
รวมทั้งหมด
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 3 0 3 6.25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 6 0 8 11 1939.58
อาจารย์ 11 15 0 12 14 2654.17
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 0 0 0
รวม 27 21 0 23 25 48100
รวมทั้งหมด
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 4 1 0 3 2 5 1.37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 52 27 0 39 40 7921.7
อาจารย์ 98 131 0 106 123 22962.91
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 30 21 8 43 51 14.01
รวม 154 189 21 156 208 364100
รวมทั้งหมด
ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
ผู้เกษียณอายุราชการ ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 3 0 0 0 0 2 1 3 10.34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 6 0 0 0 0 2 4 6 20.69
อาจารย์ 3 5 2 6 0 0 9 7 16 55.17
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 0 0 4 0 0 2 2 4 13.79
รวม 3 14 2 10 0 0 15 14 29 100
รวมทั้งหมด

   รายการข้อมูล 442 รายการ

               
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลบุคลากร วัน-เดือน-ปี ที่ทำงานครั้งแรก ประเภทสายงาน ประเภทบุคลากร ประเภทบุคลากรย่อย ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
1 0055 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนมพร    ศิริถาพร วันที่ 3 มิถุนายน 2539 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
2 0058 อาจารย์ ดร. รักศักดิ์    เลิศคงคาทิพย์ วันที่ 8 กันยายน 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
3 0060 อาจารย์ ดร. จามรี    ศรีรัตนบัลล์ วันที่ 15 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
4 0061 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา    ธรรมสิทธิ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
5 0026 อาจารย์ รัตนกุล    กาญจนะพรกุล วันที่ 24 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
6 0002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน    เถื่อนศรี วันที่ 30 กันยายน 2531 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 0085 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภีรวัฒน์    นนทะโชติ วันที่ 2 สิงหาคม 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 0093 อาจารย์ วัชรชัย    ขอบเหลือง วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 0094 อาจารย์ ศิริพร    คำขาด วันที่ 1 มิถุนายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 0097 อาจารย์ ดร. สุประวีณ์    อ่อนจันทร์ วันที่ 10 มีนาคม 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 0099 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ    เฉิดเจิม วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 0103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ    เวชกามา วันที่ 26 มกราคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 0104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ    บุญอนนท์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 0116 อาจารย์ เอกพงศ์    วรรณจักร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 0121 อาจารย์ เยาวเรศ    แตงจวง วันที่ 17 กรกฎาคม 2533 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 0136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี    คำโมง วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 0163 รองศาสตราจารย์ ดร. สิงหเดช    แตงจวง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 0167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิชารีย์    ใจคำวัง วันที่ 1 เมษายน 2534 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 0169 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพพา    พิญญาพงษ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 0186 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์    พิญญาพงษ์ วันที่ 1 เมษายน 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 0190 อาจารย์ พิชิต    พวงภาคีศิริ วันที่ 1 ตุลาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 0191 อาจารย์ พรเทพ    จันทร์เพ็ง วันที่ 19 กันยายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 0192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด    ทุ่นใจ วันที่ 19 ตุลาคม 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 0193 อาจารย์ ชุมพล    แพร่น่าน วันที่ 3 มกราคม 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 0194 อาจารย์ จำรูญ    จันทร์กุญชร วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 0195 อาจารย์ นารีวรรณ    พวงภาคีศิริ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 201001 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลิสรา    จิตรชญาวณิช วันที่ 2 เมษายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
28 201002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์    หนูเมือง วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
29 201003 อาจารย์ ดร. เบญจมาศ    เกิดมาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
30 201004 อาจารย์ ดร. วทัญญู    ขลิบเงิน วันที่ 14 ตุลาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
31 201005 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา    รุจิเมธาภาส วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
32 201006 อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์    จั่นจีน วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
33 201007 อาจารย์ ดร. ศิริกาญจน์    ศรีวิศาล วันที่ 27 มิถุนายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
34 201008 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติศักดิ์    เกิดโต วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
35 201009 อาจารย์ ดร. สุรเชษฐ์    บุญยรักษ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
36 201010 อาจารย์ วัชราภรณ์    บุญยรักษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
37 201011 อาจารย์ วราภรณ์    มิ่งขวัญ วันที่ 1 กันยายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
38 201013 อาจารย์ ดร. อภิชาติ    สุขอร่าม วันที่ 1 เมษายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
39 201014 อาจารย์ อุษณีย์    เขนยทิพย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
40 201015 อาจารย์ ดร. พรพัฒน์    ฤทธิชัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
41 201016 อาจารย์ ดร. ศุภราภรณ์    ทองสุขแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
42 201017 อาจารย์ ดร. อรุชา    พึ่งอินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
43 201018 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิน    ใจแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
44 201020 อาจารย์ ฐิติมา    หิรัญรักษ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
45 201021 อาจารย์ ดร. ดุษฎี    อุปการ วันที่ 13 สิงหาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
46 201022 อาจารย์ ธนโชค    จันทร์สูง วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
47 201023 อาจารย์ ดร. ปฐมพงศ์    อยู่จำนงค์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
48 201025 อาจารย์ พัณนิดา    อุปหนอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
49 201026 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีสิทธิ์    ปัญญายง วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
50 201027 อาจารย์ พิชินี  เดือนดาว  ยาปัน วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
51 201028 อาจารย์ ณฐพร    อารีญาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
52 201030 อาจารย์ ณัฐพัชร์    มหายศนันท์ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
53 201031 อาจารย์ ดร. บรรจง    เชื้อเมืองพาน วันที่ 13 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
54 201032 อาจารย์ ดร. สรวิชญ์    เผ่าดี วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
55 201033 อาจารย์ ดร. นารีรัตน์    หงษ์สามสิบเก้า วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
56 201273 อาจารย์ ดร. พิสุทธิ์    ศรีจันทร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
57 201341 อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์    รักธรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
58 201051 อาจารย์ วานิสสา    จันทรานุสรณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
59 201299 อาจารย์ ดร. วลิดา    อุ่นเรือน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
60 260286 อาจารย์ จารุวรรณ    เลียวฤวรรณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
61 260285 อาจารย์ กฤษณา    คิดดี วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
62 260283 อาจารย์ ธนัชพร    มั่นเจ๊ก วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
63 260302 อาจารย์ ศิริรัตน์    บัญญัติ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
64 260297 อาจารย์ ทิวาพร    เพ็ชรน่วม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
65 260322 อาจารย์ ศุภกร    ทองสุขแก้ว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
66 201326 อาจารย์ ดร. ธีระพงษ์    ทัพอาจ วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
67 201312 อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ    สายทอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
68 201350 อาจารย์ คชรัตน์    ภูฆัง วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
69 201359 อาจารย์ กณิจฐิมญศ์    ลิมปนารมณ์ วันที่ 1 มกราคม 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
70 201348 อาจารย์ บัญชา    ศรชัย วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
71 201353 อาจารย์ พสิษฐ์สุธา    มหายศนันท์ วันที่ 1 เมษายน 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
72 201364 อาจารย์ ธนพร    สมผดุง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
73 201349 อาจารย์ คทาวุธ    ชาติศักดิ์ยุทธ วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
74 201352 อาจารย์ พงศกร    สังข์เงิน วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
75 201029 อาจารย์ พิชญา    สกุลวิทย์ วันที่ 1 กันยายน 2562 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
76 201351 อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ    ฉิมมา วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
77 201323 อาจารย์ ดร. รุ่งทิวา    ปราบริปู วันที่ 1 มีนาคม 2564 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
78 202024 อาจารย์ ธีรราช    ทองหลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 202034 อาจารย์ ชาริสร์    เสนาป่า วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80 202036 อาจารย์ ดร. วุฒินันทน์    น้อยหัวหาด วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 202037 อาจารย์ หนึ่งฤทัย    ดวงดัน วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82 202038 อาจารย์ ดร. สุภัคกาญจน์    จิวาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 202039 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาต    กัณฑาทรัพย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84 202041 อาจารย์ ดร. สำเริง    ถึงคุณ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
85 202042 อาจารย์ บูรณพงษ์    โกเสนารักษ์ วันที่ 1 เมษายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 202043 อาจารย์ วิลาวัณย์    วิษณุเวคิน วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 202044 อาจารย์ ดวงพร    บี่หัตถกิจกูล วันที่ 14 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 202045 อาจารย์ ดร. สุริยา    คำกุนะ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 202046 อาจารย์ ดร. บุญลอย    จันทร์ทอง วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90 202047 อาจารย์ ดร. สุดารัตน์    รอดบุญส่ง วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91 202048 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตตรา    ตันติจริยาพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92 202049 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตรงกมล    สนามเขต วันที่ 24 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 202052 อาจารย์ รัชนีวรรณ    วรรณกุลดิษฐ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 202053 อาจารย์ สุรพล    สิงห์เนตร วันที่ 7 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95 202054 อาจารย์ ดร. มณฑณ    ศรีสุข วันที่ 1 ตุลาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96 202055 อาจารย์ เกริกขจร    รื่นณรงค์ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
97 202056 อาจารย์ กณิกนันต์    สิงห์สานิตย์ วันที่ 1 เมษายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 202057 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกฤทัย    ฉัตรชัยเดช วันที่ 14 ตุลาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 202058 อาจารย์ ยมลภัทร    ภัทรคุปต์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 202059 อาจารย์ นฤภรณ์    พิมมงคล วันที่ 14 ตุลาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 202060 อาจารย์ วรรณี    ทองระย้า วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 202062 อาจารย์ ดร. ภาณุรังษี    เดือนโฮ้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 202063 อาจารย์ ดร. วัชระ    แตงเทศ วันที่ 11 กันยายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 202064 อาจารย์ รัฐพล    ทองแตง วันที่ 18 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 202065 อาจารย์ ดร. จุฬา    ม่วงกล่ำ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 202066 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์    ปันดอนตอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107 202067 อาจารย์ ดร. ชัยภูมิ    ชนะภัย วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108 202068 อาจารย์ อรัญวดี    แสงทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109 202069 อาจารย์ จาตุรันต์    จริยารัตนกูล วันที่ 27 มิถุนายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110 202070 อาจารย์ อุบลรัตน์    พูลทรัพย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111 202071 อาจารย์ ณัฐวุฒิ    ขันโพธิ์น้อย วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
112 202072 อาจารย์ ลลิตา    สัมฤทธิตานนท์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 202073 อาจารย์ สำเนียง    วรรณทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 202074 อาจารย์ ดร. พุทธินันทน์     บุญเรือง วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115 202075 อาจารย์ วิทยา    สุขสา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116 202076 อาจารย์ อภินันท์    ปานเพชร วันที่ 26 มิถุนายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117 202077 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์    แย้มเยื้อน วันที่ 5 มกราคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118 202078 อาจารย์ ทิพาพร    โพธิ์ศรี วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 202079 อาจารย์ ดร. เกวลี    รังษีสุทธาภรณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120 202080 อาจารย์ วรวุฒิ    ทาแก้ว วันที่ 18 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121 202081 อาจารย์ ทิพย์วรรณ    จันทร์ศรีงาม วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 202082 อาจารย์ พรรณรัตน์    หวังเอื้ออัตตชน วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 202084 อาจารย์ ดร. ชลธิดา    อุเทศนันท์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124 202085 อาจารย์ ดร. สมศรี    คะสัน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125 202086 อาจารย์ พันธุ์เอก    ใจหลวง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126 202087 อาจารย์ กนกวรรณ    เกิดพิน วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
127 202088 อาจารย์ วราภรณ์    อู่ทรัพย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 202089 อาจารย์ จิราภรณ์    ภู่เทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
129 202090 อาจารย์ มญชุดา    สุพรจักร วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130 202091 อาจารย์ อุทัย    ละชั่ว วันที่ 2 มีนาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131 202092 อาจารย์ สาวิณี    รอดสิน วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
132 202093 อาจารย์ ดร. นิชภา    โมราถบ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133 202094 อาจารย์ โอปอล์    รังสิมันตุชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 202095 อาจารย์ รัตนาภรณ์    สวยกลาง วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 202096 อาจารย์ วราภรณ์    อัศวลาภสกุล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
136 202097 อาจารย์ ปฐมพงษ์    ธรรมลังกา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137 202098 อาจารย์ ประดิพัทธ์    วิรามร วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138 202099 อาจารย์ พิทักษ์    เรืองรัศมี วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
139 202340 อาจารย์ ปิยะนุช    ไสยกิจ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 202246 อาจารย์ ปาณธีร์    สัตยาภรณ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141 203100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร    ลาภมาก วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142 203101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ    เมืองตุ้ม วันที่ 1 ธันวาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143 203102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรศักดิ์    จอมกิติชัย วันที่ 8 สิงหาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 203103 อาจารย์ ดร. วันวิสาข์    พิระภาค วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
145 203104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ    ชุมแสง วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146 000000 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี    สัตยาภรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
147 0132 อาจารย์ อลงกรณ์    สุขจีรเดช วันที่ 21 กันยายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
148 0133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิชญาสุ์    ช่างเรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
149 0137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิราวัฒน์    ชมระกา วันที่ 26 ตุลาคม 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
150 0141 อาจารย์ ดร. สุทธิรัตน์    พลอยบุตร วันที่ 15 มิถุนายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
151 0144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริเนตร    วรรณจักร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
152 0145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งดาว    จินดาเทวิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
153 0146 อาจารย์ วิไลวรรณ    ศรีหาตา วันที่ 12 เมษายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
154 0147 อาจารย์ ดร. พรรณนภา    เชื้อบาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
155 0148 อาจารย์ ดร. ฐิติวรดา    แสงสว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
156 0069 อาจารย์ อนุชา    ริกากรณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
157 0070 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัตถา    กรพิทักษ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2533 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
158 0071 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์    ชัยอ้าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
159 0073 อาจารย์ ดร. กณพ    วัฒนา วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
160 0074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์    เข็มมงคล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
161 0020 อาจารย์ วรรณกนก    เขื่อนสุข วันที่ 2 กรกฎาคม 2539 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
162 0025 อาจารย์ ดร. วิภา    ประพินอักษร วันที่ 13 มิถุนายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
163 0027 อาจารย์ ดร. พัฒนา    สมนิยาม วันที่ 2 มิถุนายน 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
164 0028 อาจารย์ ดร. วิมลฉัตร    สมนิยาม วันที่ 1 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
165 0029 รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา    มิ่งฉาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
166 0030 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ    ปาลาศ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
167 203105 อาจารย์ ดร. ดิเรก    บัวหลวง วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168 203106 อาจารย์ จงรัก    ดวงทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
169 203107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร    พงศ์ธรพฤกษ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170 203108 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ    กันยะมี วันที่ 2 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171 203109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระพล    ขุนอาสา วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172 203110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์    วงษ์ดอกไม้ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173 203111 รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174 203112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธชัย    มิ่งขวัญ วันที่ 28 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175 203113 อาจารย์ มานิตย์    พ่วงบางโพ วันที่ 25 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176 203114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิดา    เรืองศิริวัฒนกุล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 203115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์    มหาวัน วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178 203116 อาจารย์ ดร. วารุณี    จอมกิติชัย วันที่ 14 มิถุนายน 2543 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179 203117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี    แสงอุทัย วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 203118 อาจารย์ ดร. ธนิต    เมธีนุกูล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181 203119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติทนง    โพธิ์ดง วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182 203120 อาจารย์ เผด็จการ    กันแจ่ม วันที่ 1 เมษายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183 203121 อาจารย์ อนุชา    เรืองศิริวัฒนกุล วันที่ 5 มกราคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 203122 อาจารย์ ดร. จิราพร    เกตุวราภรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2559 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 203123 อาจารย์ ดร. วรวุฒิ    ธุวะคำ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 203124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์    อ้นมอย วันที่ 1 ตุลาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 203125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกฤตา    บุณณ์ประกอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 203127 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยู    เรือนจันทร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 203128 อาจารย์ ศศิธร    สุขจิตต์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 203129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ    โชคทวีพาณิชย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 203130 อาจารย์ กฤษณ์    ชัยวัณณคุปต์ วันที่ 26 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 203131 อาจารย์ วิศิษฎ์    มหานิล วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 203132 อาจารย์ ดร. โสภณ    วิริยะรัตนกุล วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 203133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติพร    เทียรฆนิธิกูล วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 203134 อาจารย์ ดร. เอมอร    วันเอก วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 203135 อาจารย์ ดร. นภาภรณ์    จันทร์สี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 203136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันยบูรณ์    ถาวรวรรณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 203137 อาจารย์ กนกวรรณ    มารักษ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 203138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เทพ    จันทร์สันเทียะ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 203139 อาจารย์ กานต์ธิดา    ไชยมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 203140 อาจารย์ ดร. สุนีย์    กันแจ่ม วันที่ 2 ธันวาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 203141 อาจารย์ ดร. วีระศักดิ์    แก้วทรัพย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 203142 อาจารย์ ดร. ธนากร    ธนวัฒน์ วันที่ 7 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 203143 อาจารย์ ดร. กิตติ์    คุณกิตติ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 203144 อาจารย์ ดร. อัมพวัน    วิริยะรัตนกุล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 203145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์    นาคใจ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 203146 รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี    พรหมน้อย วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 203147 อาจารย์ เณริสสา    อ่อนขำ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 203148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นกมล    ปัญญายง วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 203149 อาจารย์ สุทธิพันธุ์    แดงใจ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 203150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา    ไกรวุฒินันท์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 203151 อาจารย์ สุรพล    ชุ่มกลิ่น วันที่ 20 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213 203152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์    นิคมทัศน์ วันที่ 8 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
214 203153 อาจารย์ ดร. กิตติวรรณ    จันทร์ฤทธิ์ วันที่ 26 มกราคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215 203154 อาจารย์ ดร. ชาณิภา    ซ่อนกลิ่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216 203155 อาจารย์ ดร. คเชนทร์    ซ่อนกลิ่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217 203156 อาจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์    ถือเงิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
218 203157 อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์    เขียวมั่ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219 203158 อาจารย์ ดร. นราวดี    นวลสอาด วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220 203159 อาจารย์ ดร. สุทธิดา    วิทนาลัย วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
221 203160 อาจารย์ พัทธชัย    ปิ่นนาค วันที่ 24 ตุลาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
222 203161 อาจารย์ ดร. กฤษณะ    คำฟอง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223 203162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินสินี    จันทะคุณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224 203163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี    มณีรัตน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225 203126 อาจารย์ ดร. พุทธดี    อุบลศุข วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226 204164 อาจารย์ จักภพ    พานิช วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
227 204165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนินท์    นนทโคตร วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
228 204167 อาจารย์ ดร. วันธะนา    สานุสิทธิ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
229 204168 อาจารย์ ชัชวาล    ภานุศุภนิรันดร์ วันที่ 18 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
230 204169 อาจารย์ ดร. ชัชชัย    สุจริต วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
231 204170 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์    เหมือนเดชา วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
232 204172 อาจารย์ ดร. สุภัญชลี    อ้นไชยะ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
233 204173 อาจารย์ รวมพร    มาลา วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
234 204174 อาจารย์ ดร. ณัฐศิรี    สมจิตรานุกิจ วันที่ 2 มีนาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
235 204175 อาจารย์ อมรรัตน์    ศรีวิโรจน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
236 204176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาศิริ    เขตปิยรัตน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
237 204177 อาจารย์ ดร. ศิริกานดา    แหยมคง วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
238 204178 อาจารย์ กรรณิการ์    ธรรมสรางกูร วันที่ 18 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
239 204179 อาจารย์ ชนิกานต์    อัชวนันท์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
240 204180 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริศรา    ดวงตาน้อย วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
241 204181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรษา    จิตต์มั่น วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
242 204182 อาจารย์ ดร. ธัญญา    จันทร์ตรง วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
243 204183 อาจารย์ ดร. รดี    ธนารักษ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
244 204184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีนาถ    วิกรมประสิทธิ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
245 204185 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราภรณ์    อารีรัตนศักดิ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
246 204186 อาจารย์ ดร. จักรพันธ์    ศรีสวัสดิ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
247 204187 อาจารย์ เพิ่มศักดิ์    พันธ์แตง วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
248 204188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไพร    สกุลพันธ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
249 204189 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา    สุจาคำ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
250 204190 อาจารย์ ดร. พิชญาพร    พีรพันธุ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
251 204191 อาจารย์ ดร. กัลยรัตน์    คำพรม วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
252 204192 อาจารย์ ดร. ธนเทพ    สุดแสง วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
253 204193 อาจารย์ อุษณีย์    มากประยูร วันที่ 1 กันยายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
254 204194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกาญจน์    ธรรมยัติวงศ์ วันที่ 1 กันยายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
255 204195 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์มนัส    หอมเพียร วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
256 204196 อาจารย์ ดร. เฉวียง    วงค์จินดา วันที่ 1 กันยายน 2559 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
257 204197 อาจารย์ ดร. พลอยชมพู    เชาวนปรีชา วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
258 204198 อาจารย์ ดร. นิยดา    รักวงษ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
259 204199 อาจารย์ สถิต    วงศ์แสนศรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
260 204200 อาจารย์ สิทธิพร    พรอุดมทรัพย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
261 204201 อาจารย์ เรณู    เมฆทับ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
262 204202 อาจารย์ กมลวรรณ    มั่งคั่ง วันที่ 3 ตุลาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
263 204203 อาจารย์ ดร. สมเกียรติ    ดอนทองแดง วันที่ 1 มีนาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
264 204204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา    อุปพงษ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
265 204205 อาจารย์ ตุลาพร    จันทร์กวี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
266 204206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพรรณ    รัตนทรงธรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
267 204207 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์    สุขบำรุง วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
268 204209 อาจารย์ สมเกียรติ    จิระวงศ์เสถียร วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
269 223356 อาจารย์ สยาม    เจติยานนท์ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
270 205210 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธินี    กล่อมแสร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
271 205211 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพล    คงนุ่น วันที่ 2 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
272 205212 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศภัทรชัย    คณิตปัญญาเจริญ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
273 205213 อาจารย์ ดร. สันติ    บุญทัศนกุล วันที่ 1 มีนาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
274 205214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงค    ฟองสินธุ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
275 205215 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัตม์    กมลคุณานนท์ วันที่ 1 เมษายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
276 000000 อาจารย์ ธีร์กัญญา    อินทอง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
277 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยกแก้ว    กมลวรเดช วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
278 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดม    คำขาด วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
279 000000 อาจารย์ ดร. ชลายุทธ์    ครุฑเมือง วันที่ 1 ตุลาคม 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
280 000000 อาจารย์ ดร. สุมิตรา    โรจนนิติ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
281 000000 รองศาสตราจารย์ ดร. ระพินทร์    โพธิ์ศรี วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
282 000000 อาจารย์ อิสระ    ทับสีสด วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
283 000000 อาจารย์ ดร. สมุทร    สีอุ่น วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
284 000000 รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา    สุวรรณศรี วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
285 000000 รองศาสตราจารย์ บุญมั่น    ธนาศุภวัฒน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
286 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วจี    ปัญญาใส วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
287 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชภูมิ    สีชมภู วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
288 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล    สุวรรณกาศ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
289 205216 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล    เกษวิริยะกิจ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
290 205217 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์    นะเที่ยง วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
291 205218 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพล    มะโนสร้อย วันที่ 4 ธันวาคม 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
292 205219 อาจารย์ อุสุมา    พันไพศาล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
293 205220 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์    คล้ายชม วันที่ 25 ตุลาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
294 205221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดา    คำจริง วันที่ 25 ตุลาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
295 205222 อาจารย์ รัฐพล    ดุลยะลา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
296 205223 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา    ดาวเด่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
297 205224 อาจารย์ สิทธินันท์    ทองศิริ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
298 205225 อาจารย์ ปริญญา    ดีรัศมี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
299 205226 รองศาสตราจารย์ ดร. กันต์    อินทุวงศ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
300 205227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์    วรจักร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
301 205228 รองศาสตราจารย์ อรุณเดช    บุญสูง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
302 205229 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์    พุกอินทร์ วันที่ 21 ตุลาคม 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
303 205230 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังกาบ    บุญสูง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
304 205231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลิศภัสร์    คำฟู วันที่ 2 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
305 205232 อาจารย์ ภัทร์อร    ฟองสินธุ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
306 205233 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยันต์    ชนะพรมมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
307 205234 อาจารย์ ภานุวัฒน์    ขันจา วันที่ 11 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
308 205235 อาจารย์ ธนวัฒน์    สอนเณร วันที่ 18 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
309 205236 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภูมิ    เฟื่องเพียร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
310 205237 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์    พรหมฝาย วันที่ 8 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
311 205238 อาจารย์ วราภรณ์    ชนะพรมมา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
312 205239 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจนศักดิ์    คชนิล วันที่ 1 เมษายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
313 205240 อาจารย์ สารัลย์    กระจง วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
314 205241 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต    พิระภาค วันที่ 8 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
315 205242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาทิต    วงษ์ดอกไม้ วันที่ 7 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
316 205243 อาจารย์ ธีรศักดิ์    อุปการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
317 205244 อาจารย์ ดร. เอกพิสิษฐ์    บรรจงเกลี้ยง วันที่ 16 ตุลาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
318 205245 อาจารย์ สมเจตน์    บุญชื่น วันที่ 14 ธันวาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
319 205248 อาจารย์ สุภัตรา    ปินจันทร์ วันที่ 4 กันยายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
320 205249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี    บุญธรรม วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
321 205250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงหา    ปรารมภ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
322 205251 อาจารย์ เรือนขวัญ    หรุ่นเริงใจ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
323 205254 อาจารย์ อิสริยพร    หลวงหาญ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
324 205334 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธิ์    ถนอมพงษ์ชาติ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
325 0031 อาจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์    พัทดิพันธ์ปรีดา วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
326 0120 อาจารย์ ทิพภากานต์    ทองเชื้อเดช วันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
327 206256 อาจารย์ กมลสร    ลิ้มสมมุติ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
328 206257 อาจารย์ ดร. นันทา    เป็งเนตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
329 206258 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัย    ใจกล้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
330 206259 อาจารย์ ดรุณี    นาคเสวี วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
331 206260 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์    แสงมณี วันที่ 5 มกราคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
332 206261 อาจารย์ วราภรณ์    ภู่ภักดีพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
333 206298 อาจารย์ ดร. ปริญญา    บัญญัติ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
334 206343 อาจารย์ ดร. ชวลิต    รักษาริกรณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
335 207262 อาจารย์ สงกรานต์    ถุงแก้ว วันที่ 13 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
336 207263 อาจารย์ ดร. วรางคณา    สุติน วันที่ 26 ตุลาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
337 207264 อาจารย์ วัชรี    วงศ์ทะเนตร วันที่ 9 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
338 207265 อาจารย์ กุลรวี    กลิ่นกลั่น วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
339 207266 อาจารย์ นูรลีซาวาตี    อาแด วันที่ 18 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
340 207267 อาจารย์ ดร. พิทยา    ยาโม้ วันที่ 26 ตุลาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
341 207268 อาจารย์ เสกสรร    อินชะนะ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
342 207269 อาจารย์ ดร. อาริตา    สัมมารัตน์ วันที่ 1 เมษายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
343 207270 อาจารย์ ปพิชญา    วงศ์หล้า วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
344 223035 อาจารย์ สุมนธา    คชฤทธิ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
345 223271 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปองขวัญ    สร่างทุกข์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน
346 223272 อาจารย์ เจนนภนต์    ภาคภูมิ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
347 223274 อาจารย์ ดร. ลัดณา    ศรีอัมพรเอกกุล วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
348 223275 อาจารย์ ภูดิท    เรืองรอง วันที่ 2 มีนาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
349 223276 อาจารย์ พิภพ    มณีจำนงค์ วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
350 223277 อาจารย์ ดร. อิทธิโชตน์    โชติกุณฑ์พันธุ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
351 223278 อาจารย์ ดร. ภัทรสุดา    กันใจแก้ว วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
352 223279 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลกฤต    รักจุล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน
353 223280 อาจารย์ นิลุบล    ศรีเทพ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
354 223355 อาจารย์ กฤษดากร    เพ็ชรดิษฐ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
355 260281 อาจารย์ เสาวณีย์    จันทร วันที่ 16 มิถุนายน 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
356 260282 อาจารย์ ปิยธิดา    จุมพลศรี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
357 260284 อาจารย์ นัยน์เนตร    มาติยา วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
358 260287 อาจารย์ นิตยา    วานิช วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
359 260288 อาจารย์ ปิยะเนตร    อ้วนสะอาด วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
360 260289 อาจารย์ วาสนา    พวงเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
361 260290 อาจารย์ กาญจนา    ทับผดุง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
362 260291 อาจารย์ จลิน    โตโสภณ วันที่ 1 มกราคม 2534 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
363 260292 อาจารย์ รัตนา    วอนสร้อย วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
364 260293 อาจารย์ อุไร    ใจวิสุทธิ์หรรษา วันที่ 2 มกราคม 2540 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
365 260294 อาจารย์ ภิรมย์    ศรีสุข วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
366 260296 อาจารย์ อิษฎ์เทพ    เลียวฤวรรณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
367 260300 อาจารย์ กชกร    นาคสุขมูล วันที่ 1 เมษายน 2543 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
368 260301 อาจารย์ นฤมล    อ้วนสะอาด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
369 260303 อาจารย์ สิริวรรณ    เกียรติกอบชัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
370 260304 อาจารย์ ประภาพร    วิชญศาสตรา วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
371 260305 อาจารย์ ดนูนารถ    จีนอนันต์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
372 260306 อาจารย์ คชาภรณ์    อุดเลิศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
373 260308 อาจารย์ ขวัญเรือน    จันใจ วันที่ 26 กันยายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
374 260309 อาจารย์ พิตะวัน    ทิอ่อน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
375 260310 อาจารย์ พิริยาภรณ์    วิทยานันท์ วันที่ 1 มีนาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
376 260311 อาจารย์ ธวัชชัย    เดชพรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
377 260313 อาจารย์ ธวัชชัย    ติสี วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
378 260314 อาจารย์ จุฬาลักษณ์    รักพงษ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
379 260315 อาจารย์ กันยาลักษณ์    สมท่า วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
380 260316 อาจารย์ พเยาว์    น้อยคำนุช วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
381 260317 อาจารย์ นิภาพร    สุขอร่าม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
382 260318 อาจารย์ สุดารัตน์    ฟักแก้ว วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
383 260319 อาจารย์ ฐิตพิพรรธน์    อินทรประดิษฐ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
384 260320 อาจารย์ พัชรินทร์    หุณฑสาร วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
385 260321 อาจารย์ พิมพ์ธนินี    จันทรารัตน์ วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
386 260324 อาจารย์ จุฑามาศ    มาประสพ วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
387 260325 อาจารย์ วิมนมาศ    วงศ์วิเศษ วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
388 260327 อาจารย์ ภัทราวดี    กาทอง วันที่ 29 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
389 260328 อาจารย์ จันทิมา    แก้วมูล วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
390 260329 อาจารย์ สายชล    เกิดแก้ว วันที่ 29 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
391 260330 อาจารย์ ปุญญิสา    สัมพันธ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
392 260331 อาจารย์ มณีนุช    ใจวงษ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
393 260332 อาจารย์ สุวพิทย์    สร้อยจิตร วันที่ 1 สิงหาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
394 260333 อาจารย์ ผณินทร์    มาคสิรีรินทร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
395 260335 อาจารย์ พรสวรรค์    เขียวอ่อน วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
396 260336 อาจารย์ ชยันต์    สินสกุล วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
397 260337 อาจารย์ อนุศักดิ์    เครือม่วง วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
398 260338 อาจารย์ เสาวภา    คิดดี วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
399 260339 อาจารย์ ภาณุมาศ    จันทร วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
400 205344 อาจารย์ ยสินทินี    เอมหยวก วันที่ 15 มีนาคม 2562 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
401 205252 อาจารย์ นัฐพงษ์    เนินชัด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
402 203346 อาจารย์ ดร. ธัชชัย    อยู่ยิ่ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
403 205255 อาจารย์ สุภาวดี    ซ้องก๋า วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
404 205347 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ    ตงติ๊บ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
405 202354 อาจารย์ วัฒนศักดิ์    มั่งเงิน วันที่ 1 เมษายน 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
406 202361 อาจารย์ เมธาพร    จันไทย วันที่ 2 ตุลาคม 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
407 228002 อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์    ผึ่งบรรหาร วันที่ 18 เมษายน 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
408 228003 อาจารย์ นภัทร์ธมณฑ์    น้อยหมอกุลเดช วันที่ 18 เมษายน 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
409 228004 อาจารย์ ดร. พิมพ์รดา    ธรรมีภักดี วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
410 228007 อาจารย์ ดร. นภดล    เลือดนักรบ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
411 228008 อาจารย์ ดร. ดวงดาว    เทพทองคำ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
412 228009 อาจารย์ ชมภู่    บุญไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
413 228010 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาพร    เมืองแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
414 228011 อาจารย์ ดร. ศศิธร    ชิดนายี วันที่ 3 ตุลาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
415 223342 อาจารย์ ดร. ศรวัสย์    สมสวัสดิ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
416 228001 อาจารย์ ศรันย์    ปองนิมิตรพร วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
417 228006 อาจารย์ วงค์ชญาพจณ์    พรหมศิลา วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
418 201365 อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์    เขตชัยภูมิ วันที่ 15 กันยายน 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
419 201363 อาจารย์ ดร. ทินกฤตพัชร์    รุ่งเมือง วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
420 201362 อาจารย์ พัชรา    พานทองรักษ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
421 228013 อาจารย์ วาสนา    บุณยมณี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
422 228014 อาจารย์ กุลธิรัตน์    ใสสีสูบ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
423 228015 อาจารย์ สุพิศ    กุลชัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
424 228016 อาจารย์ นภารินทร์    นวลไธสง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
425 228017 อาจารย์ สัมพันธ์    มณีรัตน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
426 228018 อาจารย์ ดร. ทับทิม    ปัตตะพงศ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
427 1003033 อาจารย์ วิไลวรรณ    รัตนกูล วันที่ 20 มกราคม 2561 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
428 000000 อาจารย์ John  Francis  Kelly วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
429 000000 อาจารย์ Howard  Thomas   White วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
430 000000 อาจารย์ Jonathan  Kent  Frahm วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
431 1006038 อาจารย์ ปุญญารัสมิ์    ไกรสุข วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
432 1001012 อาจารย์ ปรุฬห์จักร    อัครารัศม์สกุล วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) อาจารย์ คณะครุศาสตร์
433 000000 อาจารย์ พลาดล    มีแสง วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
434 000000 อาจารย์ Mario  Luigi  Greatti วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
435 000000 อาจารย์ Min    Xiao วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
436 000000 อาจารย์ Ye  Mi  Heui วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
437 000000 อาจารย์ Mattia    Bonavolonta วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
438 000000 อาจารย์ Cui    Yanyan วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
439 000000 อาจารย์ Gong    Yue วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
440 000000 อาจารย์ Hun    Yu วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานต่างชาติ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
441 000000 อาจารย์ ไพฑูรย์    จันทสิงห์ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
442 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิพร    สุดใจ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน