Dashboard | ข้อมูล ณ 29-09-2023

  ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมท้้งหมด ร้อยละ
1. ข้าราชการ 50 10 60 6.75 %
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 362 280 642 72.22 %
3. ลูกจ้างประจำ 0 2 2 0.22 %
4. จ้างชั่วคราว 29 133 162 18.22 %
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 4 129 133
4.2 ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ 2 3 5
4.3 พนักงานต่างชาติ 10 1 11
4.4 ผู้เกษียณอายุราชการ 13 0 13
4.5 ตำแหน่งอื่นๆ (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร,รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) 0 0 0
5. พนักงานราชการ 0 22 22 2.47 %
6. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 0 1 0.11 %
รวมทั้งหมด 442 447 889 100 %

   Chart

ประเภทบุคลากร (ร้อยละ)
ประเภทบุคลากร (จำนวน)
page counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1/06/2023