Dashboard | ข้อมูล ณ 21-04-2024

  ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมท้้งหมด ร้อยละ
1. ข้าราชการ 48 10 58 6.66 %
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 364 271 635 72.9 %
3. ลูกจ้างประจำ 0 1 1 0.11 %
4. จ้างชั่วคราว 29 127 156 17.91 %
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 3 124 127
4.2 ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ 2 2 4
4.3 พนักงานต่างชาติ 10 1 11
4.4 ผู้เกษียณอายุราชการ 14 0 14
4.5 ตำแหน่งอื่นๆ (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร,รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ) 0 0 0
5. พนักงานราชการ 0 20 20 2.3 %
6. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 0 1 0.11 %
รวมทั้งหมด 442 429 871 100 %

   Chart

ประเภทบุคลากร (ร้อยละ)
ประเภทบุคลากร (จำนวน)
page counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1/06/2023