ข้อมูลแยกหน่วยงาน

   ประเภทข้าราชการ

ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 3 0 0 3 0 3 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 6 0 8 11 1938
อาจารย์ 13 15 0 14 14 2856
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 0 0 0
รวม 29 21 0 25 25 50100
รวมทั้งหมด

 

คณะครุศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1 0 0 2 2 33.33
อาจารย์ 3 1 0 2 2 4 66.67
รวม 4 2 0 2 4 6 100

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 0 0 3 2 5 50
อาจารย์ 1 4 0 2 3 5 50
รวม 6 4 0 5 5 10 100

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 2 0 0 2 0 2 16.67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 0 1 3 4 33.33
อาจารย์ 1 5 0 5 1 6 50
รวม 6 6 0 8 4 12 100

 

คณะวิทยาการจัดการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 0 1 3 4 44.44
อาจารย์ 3 2 0 1 4 5 55.56
รวม 6 3 0 2 7 9 100

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 2 0 3 0 3 60
อาจารย์ 1 1 0 2 0 2 40
รวม 2 3 0 5 0 5 100

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 1 0 0 1 0 1 14.29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 0 0 1 1 14.29
อาจารย์ 4 1 0 2 3 5 71.43
รวม 5 2 0 3 4 7 100

 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
อาจารย์ 0 1 0 0 1 1 100
รวม 0 1 0 0 1 1 100

 

วิทยาลัยน่าน 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\hrms_statistics\dep_person_kg.php on line 5886
NAN
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\hrms_statistics\dep_person_kg.php on line 5897
NAN
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\hrms_statistics\dep_person_kg.php on line 5908
NAN
อาจารย์ 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\hrms_statistics\dep_person_kg.php on line 5919
NAN
รวม 0 0 0 0 0 0
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\personnel\public\personnelweb2020\hrms_statistics\dep_person_kg.php on line 5930
NAN

 

ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
อาจารย์ 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0  

 

โรงเรียนสาธิต 
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0  
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0  
อาจารย์ 0 0 0 0 0 0  
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 0 0  
รวม 0 0 0 0 0 0