ข้อมูลบุคลากร

   ประเภท  พนักงานราชการ

    ชาย หญิง รวม
พนักงานราชการ 6 14 20
         

   รายการข้อมูล 20 รายการ

               
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ - สกุลบุคลากร วัน-เดือน-ปี ที่ทำงานครั้งแรก ประเภทสายงาน ประเภทบุคลากร ประเภทบุคลากรย่อย ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
1 903024 นางสาว อาภาวรรณ    พรหมมา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 903001 นาย ไพทูล    รวดพวง วันที่ 1 มิถุนายน 2541 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 903023 นางสาว อุทัยวรรณ    ชั่งอ่อง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 904003 นางสาว ธาริณี    เกิดเจริญ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
5 911009 นาย ฐาปกรณ์    เมืองเหมอะ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
6 910008 นางสาว ธนันตา    ละอองเนตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง กองกลาง
7 917015 นางสาว ธนานุช    รักสัจจา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
8 923021 นางสาว ศศิธร    แก้วมา วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน
9 903025 นางสาว ชนันทกร    วงศ์ตะวัน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 911012 นาย กฤษณ์    ศรีวชิรานนท์ วันที่ 1 กันยายน 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
11 911002 นางสาว ลักขิกา    เจียวสว่าง วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป งานพัสดุ กองกลาง
12 921020 นางสาว นริศรา    ดอกพุฒ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
13 910005 นางสาว กาญจนา    วงค์หล้า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง กองกลาง
14 910007 นาย วริศ    แสวงรุจิธรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง กองกลาง
15 911006 นางสาว มุกดาวรรณ    ศรีเจริญ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป งานพัสดุ กองกลาง
16 914011 นาย นพดล    ภู่เกาะ วันที่ 1 มีนาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
17 914013 นางสาว ศิญาภัสร์    ศรีชู วันที่ 1 มีนาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
18 914017 นางสาว จันจิรา    คุ้มสา วันที่ 1 มีนาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
19 914018 นางสาว สุภานัน    พุทธา วันที่ 1 มีนาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
20 915019 นาย นิติ    วงศ์มาลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม