ข้อมูลบุคลากร

   รายการข้อมูล 889 รายการ

ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง คำนำหน้า ชื่อ - สกุลบุคลากร วัน-เดือน-ปี ที่ทำงานครั้งแรก ประเภทสายงาน ประเภทบุคลากร ประเภทบุคลากร (ชั่วคราว) ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
1 0055 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนมพร     ศิริถาพร วันที่ 3 มิถุนายน 2539 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
2 0058 อาจารย์ ดร. รักศักดิ์     เลิศคงคาทิพย์ วันที่ 8 กันยายน 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
3 0060 อาจารย์ ดร. จามรี     ศรีรัตนบัลล์ วันที่ 15 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
4 0061 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา     ธรรมสิทธิ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
5 0156 อาจารย์ ดร. ชลายุทธ์     ครุฑเมือง วันที่ 30 พฤษภาคม 2528 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
6 0026 อาจารย์ รัตนกุล     กาญจนะพรกุล วันที่ 24 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
7 0002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน     เถื่อนศรี วันที่ 30 กันยายน 2531 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 0085 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภีรวัฒน์     นนทะโชติ วันที่ 2 สิงหาคม 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 0093 อาจารย์ วัชรชัย     ขอบเหลือง วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 0094 อาจารย์ ศิริพร     คำขาด วันที่ 1 มิถุนายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 0097 อาจารย์ ดร. สุประวีณ์     อ่อนจันทร์ วันที่ 10 มีนาคม 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 0099 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ     เฉิดเจิม วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 0103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ     เวชกามา วันที่ 26 มกราคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 0104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ     บุญอนนท์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 0116 อาจารย์ เอกพงศ์     วรรณจักร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 0121 อาจารย์ เยาวเรศ     แตงจวง วันที่ 17 กรกฎาคม 2533 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 0136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี     คำโมง วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 0163 รองศาสตราจารย์ ดร. สิงหเดช     แตงจวง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 0167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิชารีย์     ใจคำวัง วันที่ 1 เมษายน 2534 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 0169 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพพา     พิญญาพงษ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 0179 อาจารย์ ดร. สะอาด     อยู่เย็น วันที่ 2 กันยายน 2529 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 0186 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์     พิญญาพงษ์ วันที่ 1 เมษายน 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 0190 อาจารย์ พิชิต     พวงภาคีศิริ วันที่ 1 ตุลาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 0191 อาจารย์ พรเทพ     จันทร์เพ็ง วันที่ 19 กันยายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 0192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด     ทุ่นใจ วันที่ 19 ตุลาคม 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 0193 อาจารย์ ชุมพล     แพร่น่าน วันที่ 3 มกราคม 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 0194 อาจารย์ จำรูญ     จันทร์กุญชร วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 0195 อาจารย์ นารีวรรณ     พวงภาคีศิริ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 201001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลิสรา     จิตรชญาวณิช วันที่ 2 เมษายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
30 201002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์     หนูเมือง วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
31 201003 อาจารย์ ดร. เบญจมาศ     เกิดมาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
32 201004 อาจารย์ ดร. วทัญญู     ขลิบเงิน วันที่ 14 ตุลาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
33 201005 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา     รุจิเมธาภาส วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
34 201006 อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์     จั่นจีน วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
35 201007 อาจารย์ ดร. ศิริกาญจน์     ศรีวิศาล วันที่ 27 มิถุนายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
36 201008 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติศักดิ์     เกิดโต วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
37 201009 อาจารย์ ดร. สุรเชษฐ์     บุญยรักษ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
38 201010 อาจารย์ วัชราภรณ์     บุญยรักษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
39 201011 อาจารย์ วราภรณ์     มิ่งขวัญ วันที่ 1 กันยายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
40 201013 อาจารย์ ดร. อภิชาติ     สุขอร่าม วันที่ 1 เมษายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
41 201014 อาจารย์ อุษณีย์     เขนยทิพย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
42 201015 อาจารย์ ดร. พรพัฒน์     ฤทธิชัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
43 201016 อาจารย์ ดร. ศุภราภรณ์     ทองสุขแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
44 201017 อาจารย์ ดร. อรุชา     พึ่งอินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
45 201018 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิน     ใจแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
46 201020 อาจารย์ ฐิติมา     หิรัญรักษ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
47 201021 อาจารย์ ดร. ดุษฎี     อุปการ วันที่ 13 สิงหาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
48 201022 อาจารย์ ธนโชค     จันทร์สูง วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
49 201023 อาจารย์ ดร. ปฐมพงศ์     อยู่จำนงค์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
50 201025 อาจารย์ พัณนิดา     อุปหนอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
51 201026 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีสิทธิ์     ปัญญายง วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
52 201027 อาจารย์ พิชินี  เดือนดาว   ยาปัน วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
53 201028 อาจารย์ ณฐพร     อารีญาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
54 201030 อาจารย์ ณัฐพัชร์     มหายศนันท์ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
55 201031 อาจารย์ ดร. บรรจง     เชื้อเมืองพาน วันที่ 13 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
56 201032 อาจารย์ ดร. สรวิชญ์     เผ่าดี วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
57 201033 อาจารย์ ดร. นารีรัตน์     หงษ์สามสิบเก้า วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
58 201273 อาจารย์ ดร. พิสุทธิ์     ศรีจันทร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
59 201341 อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์     รักธรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
60 201051 อาจารย์ วานิสสา     จันทรานุสรณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
61 201247 อาจารย์ ฉันทิศา     คำขา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
62 201299 อาจารย์ ดร. วลิดา     อุ่นเรือน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
63 260286 อาจารย์ จารุวรรณ     เลียวฤวรรณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
64 260285 อาจารย์ กฤษณา     คิดดี วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
65 260283 อาจารย์ ธนัชพร     มั่นเจ๊ก วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
66 260302 อาจารย์ ศิริรัตน์     บัญญัติ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
67 260297 อาจารย์ ทิวาพร     เพ็ชรน่วม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
68 260322 อาจารย์ ศุภกร     ทองสุขแก้ว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
69 201326 อาจารย์ ดร. ธีระพงษ์     ทัพอาจ วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
70 201312 อาจารย์ อุบลวรรณ     สายทอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
71 201350 อาจารย์ คชรัตน์     ภูฆัง วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
72 201359 อาจารย์ กณิจฐิมญศ์     ลิมปนารมณ์ วันที่ 1 มกราคม 2566 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
73 201348 อาจารย์ บัญชา     ศรชัย วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
74 201353 อาจารย์ พสิษฐ์สุธา     มหายศนันท์ วันที่ 1 เมษายน 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
75 201349 อาจารย์ คทาวุธ     ชาติศักดิ์ยุทธ วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
76 201352 อาจารย์ พงศกร     สังข์เงิน วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
77 201029 อาจารย์ พิชญา     สกุลวิทย์ วันที่ 1 กันยายน 2562 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
78 201351 อาจารย์ ณัฐวุฒิ     ฉิมมา วันที่ 1 กันยายน 2563 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
79 201323 อาจารย์ ดร. รุ่งทิวา     ปราบริปู วันที่ 1 มีนาคม 2564 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
80 202024 อาจารย์ ธีรราช     ทองหลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 202034 อาจารย์ ชาริสร์     เสนาป่า วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82 202036 อาจารย์ ดร. วุฒินันทน์     น้อยหัวหาด วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 202037 อาจารย์ หนึ่งฤทัย     ดวงดัน วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84 202038 อาจารย์ ดร. สุภัคกาญจน์     จิวาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
85 202039 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาต     กัณฑาทรัพย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 202040 อาจารย์ ประพันธ์     แจ้งเอี่ยม วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 202041 อาจารย์ ดร. สำเริง     ถึงคุณ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 202042 อาจารย์ บูรณพงษ์     โกเสนารักษ์ วันที่ 1 เมษายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 202043 อาจารย์ วิลาวัณย์     วิษณุเวคิน วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90 202044 อาจารย์ ดวงพร     บี่หัตถกิจกูล วันที่ 14 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91 202045 อาจารย์ ดร. สุริยา     คำกุนะ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92 202046 อาจารย์ ดร. บุญลอย     จันทร์ทอง วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 202047 อาจารย์ ดร. สุดารัตน์     รอดบุญส่ง วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 202048 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตตรา     ตันติจริยาพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95 202049 อาจารย์ ดร. ตรงกมล     สนามเขต วันที่ 24 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96 202052 อาจารย์ รัชนีวรรณ     วรรณกุลดิษฐ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
97 202053 อาจารย์ สุรพล     สิงห์เนตร วันที่ 7 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 202054 อาจารย์ ดร. มณฑณ     ศรีสุข วันที่ 1 ตุลาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 202055 อาจารย์ เกริกขจร     รื่นณรงค์ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 202056 อาจารย์ กณิกนันต์     สิงห์สานิตย์ วันที่ 1 เมษายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 202057 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกฤทัย     ฉัตรชัยเดช วันที่ 14 ตุลาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 202058 อาจารย์ ยมลภัทร     ภัทรคุปต์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 202059 อาจารย์ นฤภรณ์     พิมมงคล วันที่ 14 ตุลาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 202060 อาจารย์ วรรณี     ทองระย้า วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 202062 อาจารย์ ดร. ภาณุรังษี     เดือนโฮ้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 202063 อาจารย์ ดร. วัชระ     แตงเทศ วันที่ 11 กันยายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107 202064 อาจารย์ รัฐพล     ทองแตง วันที่ 18 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108 202065 อาจารย์ ดร. จุฬา     ม่วงกล่ำ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109 202066 อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์     ปันดอนตอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110 202067 อาจารย์ ดร. ชัยภูมิ     ชนะภัย วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111 202068 อาจารย์ อรัญวดี     แสงทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
112 202069 อาจารย์ จาตุรันต์     จริยารัตนกูล วันที่ 27 มิถุนายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 202070 อาจารย์ อุบลรัตน์     พูลทรัพย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 202071 อาจารย์ ณัฐวุฒิ     ขันโพธิ์น้อย วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115 202072 อาจารย์ ลลิตา     สัมฤทธิตานนท์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116 202073 อาจารย์ สำเนียง     วรรณทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117 202074 อาจารย์ ดร. พุทธินันทน์      บุญเรือง วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118 202075 อาจารย์ วิทยา     สุขสา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 202076 อาจารย์ อภินันท์     ปานเพชร วันที่ 26 มิถุนายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120 202077 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์     แย้มเยื้อน วันที่ 5 มกราคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121 202078 อาจารย์ ทิพาพร     โพธิ์ศรี วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 202079 อาจารย์ ดร. เกวลี     รังษีสุทธาภรณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 202080 อาจารย์ วรวุฒิ     ทาแก้ว วันที่ 18 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124 202081 อาจารย์ ทิพย์วรรณ     จันทร์ศรีงาม วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125 202082 อาจารย์ พรรณรัตน์     หวังเอื้ออัตตชน วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126 202083 อาจารย์ อลิศรา     แก้วชะเนตร วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
127 202084 อาจารย์ ดร. ชลธิดา     อุเทศนันท์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 202085 อาจารย์ ดร. สมศรี     คะสัน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
129 202086 อาจารย์ พันธุ์เอก     ใจหลวง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130 202087 อาจารย์ กนกวรรณ     เกิดพิน วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131 202088 อาจารย์ วราภรณ์     อู่ทรัพย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
132 202089 อาจารย์ จิราภรณ์     ภู่เทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133 202090 อาจารย์ มญชุดา     สุพรจักร วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 202091 อาจารย์ อุทัย     ละชั่ว วันที่ 2 มีนาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 202092 อาจารย์ สาวิณี     รอดสิน วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
136 202093 อาจารย์ ดร. นิชภา     โมราถบ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137 202094 อาจารย์ โอปอล์     รังสิมันตุชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138 202095 อาจารย์ รัตนาภรณ์     สวยกลาง วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
139 202096 อาจารย์ วราภรณ์     อัศวลาภสกุล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 202097 อาจารย์ ปฐมพงษ์     ธรรมลังกา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141 202098 อาจารย์ ประดิพัทธ์     วิรามร วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142 202099 อาจารย์ พิทักษ์     เรืองรัศมี วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
143 202340 อาจารย์ ปิยะนุช     ไสยกิจ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
144 202246 อาจารย์ ปาณธีร์     สัตยาภรณ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 203100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร     ลาภมาก วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146 203101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ     เมืองตุ้ม วันที่ 1 ธันวาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 203102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรศักดิ์     จอมกิติชัย วันที่ 8 สิงหาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148 000000 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี     สัตยาภรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
149 0132 อาจารย์ อลงกรณ์     สุขจีรเดช วันที่ 21 กันยายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
150 0133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิชญาสุ์     ช่างเรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
151 0137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิราวัฒน์     ชมระกา วันที่ 26 ตุลาคม 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
152 0141 อาจารย์ ดร. สุทธิรัตน์     พลอยบุตร วันที่ 15 มิถุนายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
153 0144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริเนตร     วรรณจักร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
154 0145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งดาว     จินดาเทวิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
155 0146 อาจารย์ วิไลวรรณ     ศรีหาตา วันที่ 12 เมษายน 2542 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
156 0147 อาจารย์ ดร. พรรณนภา     เชื้อบาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
157 0148 อาจารย์ ดร. ฐิติวรดา     แสงสว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
158 0069 อาจารย์ อนุชา     ริกากรณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
159 0070 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัตถา     กรพิทักษ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2533 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
160 0071 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์     ชัยอ้าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
161 0073 อาจารย์ ดร. กณพ     วัฒนา วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
162 0074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์     เข็มมงคล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
163 0020 อาจารย์ วรรณกนก     เขื่อนสุข วันที่ 2 กรกฎาคม 2539 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
164 0025 อาจารย์ ดร. วิภา     ประพินอักษร วันที่ 13 มิถุนายน 2537 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
165 203103 อาจารย์ ดร. วันวิสาข์     พิระภาค วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166 203104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ     ชุมแสง วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167 203105 อาจารย์ ดร. ดิเรก     บัวหลวง วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168 203106 อาจารย์ จงรัก     ดวงทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
169 203107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร     พงศ์ธรพฤกษ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170 203108 อาจารย์ ดร. กนกวรรณ     กันยะมี วันที่ 2 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171 203109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระพล     ขุนอาสา วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172 203110 อาจารย์ ดร. รสสุคนธ์     วงษ์ดอกไม้ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173 203111 รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ     อินจันทร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
174 203112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธชัย     มิ่งขวัญ วันที่ 28 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175 203113 อาจารย์ มานิตย์     พ่วงบางโพ วันที่ 25 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176 203114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิดา     เรืองศิริวัฒนกุล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177 203115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์     มหาวัน วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
178 203116 อาจารย์ ดร. วารุณี     จอมกิติชัย วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
179 203117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี     แสงอุทัย วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180 203118 อาจารย์ ดร. ธนิต     เมธีนุกูล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
181 203119 อาจารย์ ดร. ชาติทนง     โพธิ์ดง วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182 203120 อาจารย์ เผด็จการ     กันแจ่ม วันที่ 1 เมษายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183 203121 อาจารย์ อนุชา     เรืองศิริวัฒนกุล วันที่ 5 มกราคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184 203122 อาจารย์ ดร. จิราพร     เกตุวราภรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2559 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
185 203123 อาจารย์ ดร. วรวุฒิ     ธุวะคำ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186 203124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์     อ้นมอย วันที่ 1 ตุลาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
187 203125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกฤตา     บุณณ์ประกอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188 203127 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยู     เรือนจันทร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 203128 อาจารย์ ศศิธร     สุขจิตต์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 203129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ     โชคทวีพาณิชย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 203130 อาจารย์ กฤษณ์     ชัยวัณณคุปต์ วันที่ 26 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 203131 อาจารย์ วิศิษฎ์     มหานิล วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 203132 อาจารย์ ดร. โสภณ     วิริยะรัตนกุล วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 203133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติพร     เทียรฆนิธิกูล วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 203134 อาจารย์ ดร. เอมอร     วันเอก วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 203135 อาจารย์ ดร. นภาภรณ์     จันทร์สี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 203136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันยบูรณ์     ถาวรวรรณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 203137 อาจารย์ กนกวรรณ     มารักษ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 203138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เทพ     จันทร์สันเทียะ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 203139 อาจารย์ กานต์ธิดา     ไชยมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 203140 อาจารย์ ดร. สุนีย์     กันแจ่ม วันที่ 2 ธันวาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 203141 อาจารย์ ดร. วีระศักดิ์     แก้วทรัพย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 203142 อาจารย์ ดร. ธนากร     ธนวัฒน์ วันที่ 7 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 203143 อาจารย์ ดร. กิตติ์     คุณกิตติ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 203144 อาจารย์ ดร. อัมพวัน     วิริยะรัตนกุล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 203145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์     นาคใจ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 203146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี     พรหมน้อย วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 203147 อาจารย์ เณริสสา     อ่อนขำ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 203148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นกมล     ปัญญายง วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 203149 อาจารย์ สุทธิพันธุ์     แดงใจ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 203150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา     ไกรวุฒินันท์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 203151 อาจารย์ สุรพล     ชุ่มกลิ่น วันที่ 20 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213 203152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์     นิคมทัศน์ วันที่ 8 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
214 203153 อาจารย์ ดร. กิตติวรรณ     จันทร์ฤทธิ์ วันที่ 26 มกราคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215 203154 อาจารย์ ดร. ชาณิภา     ซ่อนกลิ่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216 203155 อาจารย์ ดร. คเชนทร์     ซ่อนกลิ่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217 203156 อาจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์     ถือเงิน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
218 203157 อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์     เขียวมั่ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219 203158 อาจารย์ ดร. นราวดี     นวลสอาด วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220 203159 อาจารย์ ดร. สุทธิดา     วิทนาลัย วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
221 203160 อาจารย์ พัทธชัย     ปิ่นนาค วันที่ 24 ตุลาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
222 203161 อาจารย์ ดร. กฤษณะ     คำฟอง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223 203162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินสินี     จันทะคุณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224 203163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี     มณีรัตน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225 203126 อาจารย์ ดร. พุทธดี     อุบลศุข วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226 204164 อาจารย์ จักภพ     พานิช วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
227 204165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนินท์     นนทโคตร วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
228 204167 อาจารย์ ดร. วันธะนา     สานุสิทธิ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
229 204168 อาจารย์ ชัชวาล     ภานุศุภนิรันดร์ วันที่ 18 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
230 204169 อาจารย์ ดร. ชัชชัย     สุจริต วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
231 204170 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์     เหมือนเดชา วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
232 204172 อาจารย์ ดร. สุภัญชลี     อ้นไชยะ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
233 204173 อาจารย์ รวมพร     มาลา วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
234 204174 อาจารย์ ดร. ณัฐศิรี     สมจิตรานุกิจ วันที่ 2 มีนาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
235 204175 อาจารย์ อมรรัตน์     ศรีวิโรจน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
236 204176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาศิริ     เขตปิยรัตน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
237 204177 อาจารย์ ดร. ศิริกานดา     แหยมคง วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
238 204178 อาจารย์ กรรณิการ์     ธรรมสรางกูร วันที่ 18 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
239 204179 อาจารย์ ชนิกานต์     อัชวนันท์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
240 204180 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริศรา     ดวงตาน้อย วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
241 204181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรษา     จิตต์มั่น วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
242 204182 อาจารย์ ดร. ธัญญา     จันทร์ตรง วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
243 204183 อาจารย์ ดร. รดี     ธนารักษ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
244 204184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีนาถ     วิกรมประสิทธิ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
245 204185 อาจารย์ วัชราภรณ์     อารีรัตนศักดิ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
246 204186 อาจารย์ ดร. จักรพันธ์     ศรีสวัสดิ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
247 204187 อาจารย์ เพิ่มศักดิ์     พันธ์แตง วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
248 204188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไพร     สกุลพันธ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
249 204189 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา     สุจาคำ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
250 204190 อาจารย์ พิชญาพร     พีรพันธุ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
251 204191 อาจารย์ ดร. กัลยรัตน์     คำพรม วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
252 204192 อาจารย์ ดร. ธนเทพ     สุดแสง วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
253 204193 อาจารย์ อุษณีย์     มากประยูร วันที่ 1 กันยายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
254 204194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกาญจน์     ธรรมยัติวงศ์ วันที่ 1 กันยายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
255 204195 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์มนัส     หอมเพียร วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
256 204196 อาจารย์ ดร. เฉวียง     วงค์จินดา วันที่ 1 กันยายน 2559 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
257 204197 อาจารย์ ดร. พลอยชมพู     เชาวนปรีชา วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
258 204198 อาจารย์ นิยดา     รักวงษ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
259 204199 อาจารย์ สถิต     วงศ์แสนศรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
260 204200 อาจารย์ สิทธิพร     พรอุดมทรัพย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
261 204201 อาจารย์ เรณู     เมฆทับ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
262 204202 อาจารย์ กมลวรรณ     มั่งคั่ง วันที่ 3 ตุลาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
263 204203 อาจารย์ ดร. สมเกียรติ     ดอนทองแดง วันที่ 1 มีนาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
264 204204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา     อุปพงษ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
265 204205 อาจารย์ ตุลาพร     จันทร์กวี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
266 204206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพรรณ     รัตนทรงธรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
267 204207 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์     สุขบำรุง วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
268 204209 อาจารย์ สมเกียรติ     จิระวงศ์เสถียร วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
269 223356 อาจารย์ สยาม     เจติยานนท์ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
270 205210 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธินี     กล่อมแสร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
271 205211 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพล     คงนุ่น วันที่ 2 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
272 205212 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศภัทรชัย     คณิตปัญญาเจริญ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
273 205213 อาจารย์ ดร. สันติ     บุญทัศนกุล วันที่ 1 มีนาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
274 205214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงค     ฟองสินธุ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
275 1001016 อาจารย์ ธนพร     สมผดุง วันที่ 1 กันยายน 2558 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) อาจารย์ คณะครุศาสตร์
276 000000 อาจารย์ ธีร์กัญญา     อินทอง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
277 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยกแก้ว     กมลวรเดช วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
278 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดม     คำขาด วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
279 000000 อาจารย์ ดร. สุมิตรา     โรจนนิติ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
280 000000 รองศาสตราจารย์ ดร. ระพินทร์     โพธิ์ศรี วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
281 000000 อาจารย์ อิสระ     ทับสีสด วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
282 000000 อาจารย์ ดร. สมุทร     สีอุ่น วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
283 000000 รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา     สุวรรณศรี วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
284 000000 รองศาสตราจารย์ บุญมั่น     ธนาศุภวัฒน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
285 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วจี     ปัญญาใส วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
286 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชภูมิ     สีชมภู วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
287 000000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล     สุวรรณกาศ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
288 205215 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัตม์     กมลคุณานนท์ วันที่ 1 เมษายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
289 205216 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล     เกษวิริยะกิจ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
290 205217 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์     นะเที่ยง วันที่ 1 มิถุนายน 2544 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
291 205218 อาจารย์ วรพล     มะโนสร้อย วันที่ 4 ธันวาคม 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
292 205219 อาจารย์ อุสุมา     พันไพศาล วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
293 205220 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์     คล้ายชม วันที่ 25 ตุลาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
294 205221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดา     คำจริง วันที่ 25 ตุลาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
295 205222 อาจารย์ รัฐพล     ดุลยะลา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
296 205223 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา     ดาวเด่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
297 205224 อาจารย์ สิทธินันท์     ทองศิริ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
298 205225 อาจารย์ ปริญญา     ดีรัศมี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
299 205226 รองศาสตราจารย์ ดร. กันต์     อินทุวงศ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
300 205227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์     วรจักร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
301 205228 รองศาสตราจารย์ อรุณเดช     บุญสูง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
302 205229 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์     พุกอินทร์ วันที่ 21 ตุลาคม 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
303 205230 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังกาบ     บุญสูง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
304 205231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลิศภัสร์     คำฟู วันที่ 2 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
305 205232 อาจารย์ ภัทร์อร     ฟองสินธุ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
306 205233 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยยันต์     ชนะพรมมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
307 205234 อาจารย์ ภานุวัฒน์     ขันจา วันที่ 11 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
308 205235 อาจารย์ ธนวัฒน์     สอนเณร วันที่ 18 มิถุนายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
309 205236 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภูมิ     เฟื่องเพียร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
310 205237 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิศักดิ์     พรหมฝาย วันที่ 8 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
311 205238 อาจารย์ วราภรณ์     ชนะพรมมา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
312 205239 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจนศักดิ์     คชนิล วันที่ 1 เมษายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
313 205240 อาจารย์ สารัลย์     กระจง วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
314 205241 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต     พิระภาค วันที่ 8 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
315 205242 อาจารย์ วาทิต     วงษ์ดอกไม้ วันที่ 7 มิถุนายน 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
316 205243 อาจารย์ ธีรศักดิ์     อุปการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
317 205244 อาจารย์ ดร. เอกพิสิษฐ์     บรรจงเกลี้ยง วันที่ 16 ตุลาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
318 205245 อาจารย์ สมเจตน์     บุญชื่น วันที่ 14 ธันวาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
319 205248 อาจารย์ สุภัตรา     ปินจันทร์ วันที่ 4 กันยายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
320 205249 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี     บุญธรรม วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
321 205250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงหา     ปรารมภ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
322 205251 อาจารย์ เรือนขวัญ     หรุ่นเริงใจ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
323 205254 อาจารย์ อิสริยพร     หลวงหาญ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
324 205334 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธิ์     ถนอมพงษ์ชาติ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
325 0027 อาจารย์ ดร. พัฒนา     สมนิยาม วันที่ 2 มิถุนายน 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
326 0028 อาจารย์ ดร. วิมลฉัตร     สมนิยาม วันที่ 1 สิงหาคม 2540 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
327 0029 รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา     มิ่งฉาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2530 สายวิชาการ ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
328 0030 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ     ปาลาศ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
329 0031 อาจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์     พัทดิพันธ์ปรีดา วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
330 0120 อาจารย์ ทิพภากานต์     ทองเชื้อเดช วันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 สายวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
331 206256 อาจารย์ กมลสร     ลิ้มสมมุติ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
332 206257 อาจารย์ ดร. นันทา     เป็งเนตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
333 206258 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัย     ใจกล้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
334 206259 อาจารย์ ดรุณี     นาคเสวี วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
335 206260 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์     แสงมณี วันที่ 5 มกราคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
336 206261 อาจารย์ วราภรณ์     ภู่ภักดีพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
337 206298 อาจารย์ ดร. ปริญญา     บัญญัติ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
338 206343 อาจารย์ ชวลิต     รักษาริกรณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
339 207262 อาจารย์ สงกรานต์     ถุงแก้ว วันที่ 13 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
340 207263 อาจารย์ ดร. วรางคณา     สุติน วันที่ 26 ตุลาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
341 207264 อาจารย์ วัชรี     วงศ์ทะเนตร วันที่ 9 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
342 207265 อาจารย์ กุลรวี     กลิ่นกลั่น วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
343 207266 อาจารย์ นูรลีซาวาตี     อาแด วันที่ 18 ตุลาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
344 207267 อาจารย์ ดร. พิทยา     ยาโม้ วันที่ 26 ตุลาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
345 207268 อาจารย์ เสกสรร     อินชะนะ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
346 207269 อาจารย์ ดร. อาริตา     สัมมารัตน์ วันที่ 1 เมษายน 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
347 207270 อาจารย์ ปพิชญา     วงศ์หล้า วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
348 223035 อาจารย์ สุมนธา     คชฤทธิ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
349 223271 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปองขวัญ     สร่างทุกข์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน
350 223272 อาจารย์ เจนนภนต์     ภาคภูมิ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
351 223274 อาจารย์ ดร. ลัดณา     ศรีอัมพรเอกกุล วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
352 223275 อาจารย์ ภูดิท     เรืองรอง วันที่ 2 มีนาคม 2553 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
353 223276 อาจารย์ พิภพ     มณีจำนงค์ วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
354 223277 อาจารย์ ดร. อิทธิโชตน์     โชติกุณฑ์พันธุ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
355 223278 อาจารย์ ภัทรสุดา     กันใจแก้ว วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
356 223279 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลกฤต     รักจุล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน
357 223280 อาจารย์ นิลุบล     ศรีเทพ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
358 223355 อาจารย์ กฤษดากร     เพ็ชรดิษฐ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ วิทยาลัยน่าน
359 260281 อาจารย์ เสาวณีย์     จันทร วันที่ 16 มิถุนายน 2549 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
360 260282 อาจารย์ ปิยธิดา     จุมพลศรี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
361 260284 อาจารย์ นัยน์เนตร     มาติยา วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
362 260287 อาจารย์ นิตยา     วานิช วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
363 260288 อาจารย์ ปิยะเนตร     อ้วนสะอาด วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
364 260289 อาจารย์ วาสนา     พวงเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
365 260290 อาจารย์ กาญจนา     ทับผดุง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
366 260291 อาจารย์ จลิน     โตโสภณ วันที่ 1 มกราคม 2534 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
367 260292 อาจารย์ รัตนา     วอนสร้อย วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
368 260293 อาจารย์ อุไร     ใจวิสุทธิ์หรรษา วันที่ 2 มกราคม 2540 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
369 260294 อาจารย์ ภิรมย์     ศรีสุข วันที่ 19 มิถุนายน 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
370 260295 อาจารย์ ประภาส     ปานงาม วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
371 260296 อาจารย์ อิษฎ์เทพ     เลียวฤวรรณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
372 260300 อาจารย์ กชกร     นาคสุขมูล วันที่ 1 เมษายน 2543 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
373 260301 อาจารย์ นฤมล     อ้วนสะอาด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
374 260303 อาจารย์ สิริวรรณ     เกียรติกอบชัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
375 260304 อาจารย์ ประภาพร     วิชญศาสตรา วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
376 260305 อาจารย์ ดนูนารถ     จีนอนันต์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
377 260306 อาจารย์ คชาภรณ์     อุดเลิศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
378 260308 อาจารย์ ขวัญเรือน     จันใจ วันที่ 26 กันยายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
379 260309 อาจารย์ พิตะวัน     ทิอ่อน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
380 260310 อาจารย์ พิริยาภรณ์     วิทยานันท์ วันที่ 1 มีนาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
381 260311 อาจารย์ ธวัชชัย     เดชพรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
382 260313 อาจารย์ ธวัชชัย     ติสี วันที่ 1 มิถุนายน 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
383 260314 อาจารย์ จุฬาลักษณ์     รักพงษ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2547 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
384 260315 อาจารย์ กันยาลักษณ์     สมท่า วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
385 260316 อาจารย์ พเยาว์     น้อยคำนุช วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
386 260317 อาจารย์ นิภาพร     สุขอร่าม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
387 260318 อาจารย์ สุดารัตน์     ฟักแก้ว วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
388 260319 อาจารย์ ฐิตพิพรรธน์     อินทรประดิษฐ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
389 260320 อาจารย์ พัชรินทร์     หุณฑสาร วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
390 260321 อาจารย์ พิมพ์ธนินี     จันทรารัตน์ วันที่ 17 กันยายน 2550 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
391 260324 อาจารย์ จุฑามาศ     มาประสพ วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
392 260325 อาจารย์ วิมนมาศ     วงศ์วิเศษ วันที่ 1 กันยายน 2552 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
393 260327 อาจารย์ ภัทราวดี     กาทอง วันที่ 29 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
394 260328 อาจารย์ จันทิมา     แก้วมูล วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
395 260329 อาจารย์ สายชล     เกิดแก้ว วันที่ 29 มิถุนายน 2554 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
396 260330 อาจารย์ ปุญญิสา     สัมพันธ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
397 260331 อาจารย์ มณีนุช     ใจวงษ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
398 260332 อาจารย์ สุวพิทย์     สร้อยจิตร วันที่ 1 สิงหาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
399 260333 อาจารย์ ผณินทร์     มาคสิรีรินทร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
400 260335 อาจารย์ พรสวรรค์     เขียวอ่อน วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
401 260336 อาจารย์ ชยันต์     สินสกุล วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
402 260337 อาจารย์ อนุศักดิ์     เครือม่วง วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
403 260338 อาจารย์ เสาวภา     คิดดี วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
404 260339 อาจารย์ ภาณุมาศ     จันทร วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
405 0001 นาย ปริญญา     บัววังโป่ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บริหารระดับสูง สำนักงานอธิการบดี
406 0004 นาย พรไชย     สาครเสถียรกุล วันที่ 3 ตุลาคม 2532 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองกลาง บริหารระดับต้น กองกลาง
407 0009 นางสาว พิณภัคธิมา     ใจเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2537 สายสนับสนุน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ กองบริการการศึกษา
408 0011 นาง จินดา     ชัยปัน วันที่ 11 ตุลาคม 2536 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารระดับต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
409 0013 นาย วันชัย     แก้วนาคแนว วันที่ 2 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา บริหารระดับต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา
410 0015 นางสาว ศณัฐฌา     พุทธชาติ วันที่ 3 มกราคม 2538 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ บริหารระดับต้น คณะวิทยาการจัดการ
411 0016 นาย บุญช่วย     อิ่มทอง วันที่ 1 มีนาคม 2537 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารระดับต้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
412 0017 นางสาว สินี     กะวิ วันที่ 26 สิงหาคม 2534 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา บริหารระดับต้น กองบริการการศึกษา
413 0018 นาง วารุณี     ศรีสอาด วันที่ 16 ธันวาคม 2534 สายสนับสนุน ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน บริหารระดับต้น กองนโยบายและแผน
414 0077 นาย ไพจิตต์     สายจันทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2538 สายสนับสนุน ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารระดับต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
415 501001 นาง นทีทิพย์     ประพันธ์วิทย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
416 501002 นางสาว เสาวลักษณ์     รัตนชมภู วันที่ 5 มิถุนายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
417 501003 นาง ดาวลอย     จิตรไทย วันที่ 7 มกราคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
418 501004 นาย พิพัฒน์พงศ์     แทนเทือก วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
419 501005 นาง หฤทัยพันธน์     เจียงวรีวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
420 601001 นาง วราภรณ์     เฟื่องระย้า วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
421 601002 นาย สมพงษ์     พิมพ์ปทุมโชติ วันที่ 1 กันยายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
422 701001 นางสาว พัชรพร     ยะเมา วันที่ 1 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
423 801001 นาย สุรินทร์     พงษ์ลำใย วันที่ 5 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
424 1003033 อาจารย์ วิไลวรรณ     รัตนกูล วันที่ 20 มกราคม 2561 สายวิชาการ จ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
425 000000 นาย วิรัตน์     จำนงรัตนพัน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สายสนับสนุน จ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
426 502006 นางสาว จุฑาทิพย์     พรมจันทร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
427 502007 นาง จารุวรรณ     กังวาล วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
428 502008 นาย วัชระพงศ์     เครือบคนโท วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
429 502009 นางสาว วรรณ์นงอร     วริศนิรันตรกูล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
430 502010 นาย ชาณวิทย์     จันผัด วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
431 602003 นาง พรพรรณ     อินทรสัตยพงษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2530 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
432 602004 นาย นราธิป     สุรินทร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
433 602005 นางสาว อัจฉรา     ตันตระกูล วันที่ 10 มกราคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
434 702004 นาง สาหร่าย     ไสยวงศ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
435 702005 นางสาว ครองขวัญ     นามวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
436 802003 นาง จำลอง     สร้อยจิตร วันที่ 1 มิถุนายน 2541 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
437 503011 นาง พจนีย์     อินจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
438 503012 นาง ปิยะดา     เทพสาธร วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
439 503014 นาง อิศรา     ทั่งรอด วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
440 503015 นางสาว จินตนา     แตงฤทธิ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
441 503098 นางสาว โสภิณภา     นันตา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
442 603006 นาย เชาวฤทธิ์     วันเสาร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
443 603007 นาย นพดล     บุญยรัตพันธ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
444 603008 นาย อุเทน     แสนบัณฑิต วันที่ 26 ตุลาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
445 603010 นางสาว สุกัญญา     หมอนอิง วันที่ 4 มกราคม 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
446 603012 นาง ปัทมา     จันทร์แย้ม วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
447 703006 นางสาว ญาณภา     บุญอยู่ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
448 803004 นาย เหลือ     น้อยพา วันที่ 1 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
449 504016 นางสาว ปรารัตน์     สุขดี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
450 504017 นางสาว วัฒนา     แก้วพูลปกรณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
451 504018 นางสาว สาวิทตรี     ซุ้ยเสมา วันที่ 26 ตุลาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
452 504019 นาง สุรีย์ลักษณ์     มั่นแย้ม วันที่ 1 ตุลาคม 2538 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
453 604015 นาย สุทิน     อินทะ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
454 604016 นาย ณรงค์     พรมงาม วันที่ 8 กันยายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
455 604009 นางสาว เพลินพิศ     สีตื้อ วันที่ 18 เมษายน 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
456 704007 นาง สุภาพ     เตี๊ยมจุมพล วันที่ 20 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ
457 505020 นางสาว สาวิตรี     สร้อยสุดสวาท วันที่ 2 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
458 505021 นางสาว วันนิสา     เมฆทับ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
459 505022 นางสาว สุรีรัตน์     เสือน้อย วันที่ 21 กรกฎาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
460 505023 นาย ณัฐพงศ์     เวรุริยะ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
461 605017 นาย ธรรมวุฒิ     ผ่องใส วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
462 605018 นาย ปกรณ์     เกตุอินทร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
463 511143 นาง พรรณลักษณ์     ดุลยะลา วันที่ 21 มีนาคม 2548 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ กองกลาง
464 605020 นาย กิตติพงษ์     ยินดีสิทธิ์ วันที่ 16 มีนาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
465 605021 นาย สมพร     หมวกทอง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
466 605022 นาย ไชยเชษฐ     ขวดแก้ว วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
467 0001 นาย กัมพล     จันนคร วันที่ 1 ตุลาคม 2536 สายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
468 0014 นาย ฤทธิศักดิ์     สร้อยจิตร วันที่ 15 สิงหาคม 2540 สายสนับสนุน ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
469 903024 นางสาว อาภาวรรณ     พรหมมา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
470 903001 นาย ไพทูล     รวดพวง วันที่ 1 มิถุนายน 2541 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
471 903023 นางสาว อุทัยวรรณ     ชั่งอ่อง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
472 904003 นางสาว ธาริณี     เกิดเจริญ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
473 705009 นางสาว นิตยา     เรือนจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
474 705010 นาง พนิดา     จรลังกา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
475 506024 นาง รวีวรรณ     มงคล วันที่ 4 กันยายน 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
476 506025 นาย วิรุฬ์     โตจันทร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
477 506026 นาย สิรภพ     วังทอง วันที่ 20 ธันวาคม 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
478 506027 นางสาว พรษร     กำแพงแก้ว วันที่ 25 มีนาคม 2556 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
479 506028 นาย เจษฎา     กันทาทำ วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
480 506110 นาย นิรันดร์     ทองอ่อน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
481 606024 นาย วิฑูรย์     นาคมูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์
482 706011 นาง น้ำฝน     เฟื่องมะณี วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์
483 506150 นางสาว บุศรินทร์     ทองศรีอ้น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
484 511106 นาย ปรัชญา     คันทรง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
485 611025 นางสาว กมลพรรณ     จันทร์เดช วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานบริการและสนับสนุน กองกลาง
486 514078 นางสาว ภัทรานิษฐ์     บุรีรักษ์ วันที่ 4 กันยายน 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
487 514079 นาย วิรัตน์     สุกสา วันที่ 1 มิถุนายน 2538 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล
488 514080 นาง ขวัญชนก     กาทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
489 514081 นาย กฤษฎา     กาทอง วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
490 514146 นาย ชุตินันท์     จันทร์ยวง วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล
491 514158 นางสาว นัทชนิจ     ป่านฉะนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
492 514154 นาย ภัทร     จันทร์ยวง วันที่ 1 ธันวาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
493 514147 ว่าที่ร้อยตรี จิรัฏฐ์     พิมพ์สาร วันที่ 25 มีนาคม 2556 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล
494 514157 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์     กิตติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
495 514160 นาง วิไลลักษณ์     แสงจันทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
496 514161 นาย วินัย     ตาใส่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
497 512061 นางสาว กรรณิการ์     สุจริตจันทร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
498 512062 นาง นพมาศ     ทะมาตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
499 512063 นางสาว เพ็ญประภา     มนแพวงศานนท์ วันที่ 12 กันยายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
500 512064 นาย ธนัย     เนียมกุญชร วันที่ 26 ตุลาคม 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองนโยบายและแผน
501 512065 นาย เอกชัย     ศรีสุวรรณ วันที่ 28 มีนาคม 2548 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
502 512066 นางสาว อุบลรัตน์     แก้วหล้า วันที่ 1 สิงหาคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
503 512067 นาย อุเทน     อุ่นไฝ วันที่ 1 มีนาคม 2542 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
504 512068 นาย พิศิษฐ์     วิจิตรกูล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
505 512069 นาย พงศ์ศิริ     ไทยฤทธิ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
506 612038 นาง ภัทราพร     จันทร์กระจ่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน
507 612039 นาย อรรถพล     ใจยศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน
508 515082 นาย กำธร     ผาแก้ว วันที่ 12 กันยายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
509 515083 นางสาว เนตรดาว     อินถา วันที่ 1 มิถุนายน 2538 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา
510 515084 นางสาว ศศิรัศมิ์     เสือเมือง วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
511 515085 นาย ศักดา     พิมพ์แก้ว วันที่ 1 เมษายน 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
512 515086 นางสาว ทักษอร     พุ่มสิริโรจน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
513 515087 นาง นลินรัตน์     วิเทศสนธิ วันที่ 1 กันยายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
514 511088 นางสาว ธณษร     ปัญญาเทพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานบริหารการประชุมและพิธีการ กองกลาง
515 515089 นาย สุพจน์     ศรีพลากิจ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
516 515090 นาง อมรรัตน์     ศรีลา วันที่ 7 ตุลาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
517 515091 นางสาว ธนัชพร     นอมี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
518 815049 นาย จีระเดช     สีแดง วันที่ 1 มิถุนายน 2531 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
519 815050 นาง สุชาดา     สีแดง วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
520 815051 นาง อุ่นเรือน     ปัญญา วันที่ 1 มิถุนายน 2539 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา
521 522162 นาย สิทธิศักดิ์     สมุทรหล้า วันที่ 1 มิถุนายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522 716027 นางสาว วันเพ็ญ     วงกลม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองศิลปวัฒนธรรม
523 516152 นางสาว ปิยะนารถ     ริมทอง วันที่ 7 ตุลาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม
524 513070 นาง สุกัญญา     มาประกอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2528 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองบริการการศึกษา
525 513071 นาย นิติธร     อุ่นคำปา วันที่ 19 มิถุนายน 2543 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
526 513072 นาย อุเทน     ทองสาย วันที่ 1 มิถุนายน 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
527 513073 นาย กชกร     เขียวอรุณ วันที่ 23 มิถุนายน 2548 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
528 513074 นางสาว ภมรมาศ     เรือนทอง วันที่ 1 มีนาคม 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
529 513075 นาง กฤติยา     ต๊ะประจำ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2530 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
530 513076 นางสาว วัชรี     เหมดี วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
531 513077 นางสาว อภิชญา     อินทร์หม่อม วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา
532 613040 นาง ปิยาภร     คำเที่ยง วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา
533 613041 นาง สุนารี     แก้วม่วง วันที่ 1 มิถุนายน 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา
534 613042 นางสาว ยุวดี     จันคำหล้า วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา
535 613043 นางสาว ปิยธิดา     ถมยา วันที่ 2 มีนาคม 2558 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา
536 713026 นางสาว นลินี     เมืองจันทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา
537 513155 นาย กัลป์ไชย     ชัยอารีราษฎร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ งานศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา
538 514159 นาย เกรียงไกร     หาญสมบัติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล
539 510052 นางสาว ภัทรา     คำเพ็ง วันที่ 26 ตุลาคม 2552 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
540 511141 นาย เศกสรร     แก้วทองมา วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
541 710014 นางสาว ณัฐนันท์     มาอยู่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
542 510053 นาย ณัฐพงศ์     แก้วทองมา วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
543 610031 นาย โชตวิชช์     อินทนนท์ วันที่ 7 ตุลาคม 2546 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
544 610032 นาย ดำรงค์     วงษ์พรวน วันที่ 7 มกราคม 2545 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กร กองกลาง
545 610033 นาย ชลธี     ไกรกิจราษฎร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา