เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  บุคลากร
  ภารกิจหลัก
  งานนิติกร
  ติดต่อหน่วยงาน
   ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
 27|05|2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ
 25|05|2562
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จดำรงชีพสำหรับ
ผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๖๒
 
 29|01|2562
การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ช.พ.ค.  
 30|09|2560

ประกาศจำนวนอาจารย์สำหรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 22|06|2560 ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
นายวิรัตน์  สุกสา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
  สายตรง  ผอ. กบบ. 
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  การลาและขั้นตอนการลา
  การขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร
    แบบฟอร์มต่าง ๆ 
    แบบประเมินบุคลากร 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนงาน งบประมาณ
  งานประกันคุณภาพ
  ITA

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง ผลการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ
เพื่อดำรงตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
สายวิชาการ เพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะจ้างเหมาบริการ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะจ้างเหมาบริการ
 
 


 
 

 
 
   
   

  ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
    สถิติบุคลากรสายวิชาการ
    สถิติบุคลากรสายสนับสนุน
    สถิตบุคลากรที่ขอรับทุนและลาศึกษาต่อ
    ข้อมูลบุคลากร
    ค้นหาข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อและขอรับทุน
  เอกสารประกอบการประชุม
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนบุคลากร
   
   
   
   
   การลาศึกษาต่อและการขอทุน
  ระเบียบ / ประกาศ
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและการขอทุน
  แบบฟอร์มการขอรับทุน
   การทำสัญญาทุน
  แนวปฏิบัติในการทำสัญญา
  การเขียนสัญญาทุน (บุคลากรภายใน)
  การเขียนสัญญาทุน (บุคลากรภายนอก)
  การเขียนสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม
  ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการสรรหาบรรจุและการเข้าสู่ตำแหน่ง
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
(พ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ฉบับที่ ๒) 
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่าช่วยเหลือครอบครัวสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่าดำรงชีพหลังเกษียณอายุสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
   
  สาระน่ารู้
เพิ่มเติม 
  -  อัตราเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม ๒๕๕๗
  -  แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ๒๕๕๗
  ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม
    อย่างเคร่งครัด
   
   
   
  กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
Design by :: person_uru@hotmail.com  / Tel. :: 055-416601-20 ต่อ 1645
Copyright 2013  Personnel URU  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
www.fackbook.com/person_uru