เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  บุคลากร
  ภารกิจหลัก
  งานนิติกร
  ติดต่อหน่วยงาน
   ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
 24|08|2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่ง
แบบประเมิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่๒)   
 30|09|2560
ประกาศจำนวนอาจารย์สำหรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 22|06|2560

ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
 

 11|04|2560 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประจำปี 2560
 
 07|04|2560 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 
นายวิรัตน์  สุกสา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
  สายตรง  ผอ. กบบ. 
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  การลาและขั้นตอนการลา
  การขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร
    แบบฟอร์มต่าง ๆ 
    แบบประเมินบุคลากร 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนงาน งบประมาณ
  งานประกันคุณภาพ
 
 
  จำนวนบุคลากร
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
 ข้าราชการ
34
31
65
 ข้าราชการพลเรือน
6
5
11
 ลูกจ้างประจำ
8
2
10
 อาจารย์
177
229
406
 พนักงาน
223
279
502
 รวม
448
546
994
  ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
    สถิติบุคลากรสายวิชาการ
    สถิติบุคลากรสายสนับสนุน
    สถิตบุคลากรที่ขอรับทุนและลาศึกษาต่อ
    ข้อมูลบุคลากร
    ค้นหาข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อและขอรับทุน
  เอกสารประกอบการประชุม
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนบุคลากร
    รายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรทุน
    รายงานการประชุม กบท.
  ข่าวกองบริหารงานบุคคล
   ฉบับที่ 14/2556  09 กันยายน 2556
   ฉบับที่ 13/2556  30 พฤษภาคม 2556
   ฉบับที่ 12/2556  14 พฤษภาคม 2556
   ฉบับที่ 11/2556  08 พฤษภาคม 2556
   ฉบับที่ 10/2556  20 มีนาคม 2556  
 
ย้อนหลัง
   
   การลาศึกษาต่อและการขอทุน
  ระเบียบ / ประกาศ
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและการขอทุน
  แบบฟอร์มการขอรับทุน
   การทำสัญญาทุน
  แนวปฏิบัติในการทำสัญญา
  การเขียนสัญญาทุน (บุคลากรภายใน)
  การเขียนสัญญาทุน (บุคลากรภายนอก)
  การเขียนสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม
  ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการสรรหาบรรจุและการเข้าสู่ตำแหน่ง
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
(พ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ฉบับที่ ๒) 
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่าช่วยเหลือครอบครัวสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่าดำรงชีพหลังเกษียณอายุสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
   
  สาระน่ารู้
เพิ่มเติม 
  -  อัตราเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม ๒๕๕๗
  -  แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ๒๕๕๗
  ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม
    อย่างเคร่งครัด
   
   
   
  กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
เข้าชมทั้งหมด   Web Design Factory   ครั้ง
Design by :: Pattranit  Bureerak / E-mail :: amikido@hotmail.com , person_uru@hotmail.com  / Tel. :: 055-416601-20 ต่อ 1645
Copyright 2013  Personnel URU  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
www.fackbook.com/person_uru