เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  บุคลากร
  ภารกิจหลัก
  งานนิติกร
  ติดต่อหน่วยงาน
   ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
 27|05|2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ
 25|05|2562
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จดำรงชีพสำหรับ
ผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๖๒
 
 29|01|2562
การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ช.พ.ค.  
 30|09|2560

ประกาศจำนวนอาจารย์สำหรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 22|06|2560 ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
นายวิรัตน์  สุกสา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
  สายตรง  ผอ. กบบ. 
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  การลาและขั้นตอนการลา
  การขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร
    แบบฟอร์มต่าง ๆ 
    แบบประเมินบุคลากร 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนงาน งบประมาณ
  งานประกันคุณภาพ
  ITA

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครจ้างเหมาบริการ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2562
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน
เพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดคณะครุศาสตร์
 


 
 

 
 
   
   

  ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
    สถิติบุคลากรสายวิชาการ
    สถิติบุคลากรสายสนับสนุน
    สถิตบุคลากรที่ขอรับทุนและลาศึกษาต่อ
    ข้อมูลบุคลากร
    ค้นหาข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อและขอรับทุน
  เอกสารประกอบการประชุม
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนบุคลากร
   
   
   
   
   การลาศึกษาต่อและการขอทุน
  ระเบียบ / ประกาศ
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและการขอทุน
  แบบฟอร์มการขอรับทุน
   การทำสัญญาทุน
  แนวปฏิบัติในการทำสัญญา
  การเขียนสัญญาทุน (บุคลากรภายใน)
  การเขียนสัญญาทุน (บุคลากรภายนอก)
  การเขียนสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม
  ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการสรรหาบรรจุและการเข้าสู่ตำแหน่ง
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
(พ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ฉบับที่ ๒) 
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่าช่วยเหลือครอบครัวสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่าดำรงชีพหลังเกษียณอายุสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
   
  สาระน่ารู้
เพิ่มเติม 
  -  อัตราเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม ๒๕๕๗
  -  แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ๒๕๕๗
  ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม
    อย่างเคร่งครัด
   
   
   
  กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
เข้าชมทั้งหมด   Web Design Factory   ครั้ง
Design by :: Pattranit  Bureerak / E-mail :: amikido@hotmail.com , person_uru@hotmail.com  / Tel. :: 055-416601-20 ต่อ 1645
Copyright 2013  Personnel URU  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
www.fackbook.com/person_uru