055 416601-20 ต่อ 1645,1647 person.uru@gmail.com
Untitled-11
การติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565-2569
–  ปีงบประมาณ 2565 (รอบ1 เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม  2569)